Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Font PowerPoint Presentation

Font

285 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Font

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Font

  2. Giớithiệu • Font mặcđịnh: DroidSans.ttf • Ưuđiểm: Kháchuẩn, đẹp • Font choứngdụng android cóhỗtrợcảtiếngviệtvàkhông.

  3. Lấy font • Trongthưmục asset, tạo 1 thưmục fonts • Tìm font copy vàothưmục font này • Lấy font để set: Typeface myNewFace = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/VNARABIAH.TTF");

  4. Set font • Tạo 1 đốitượngkiểu Typeface • SauđógọiphươngthứcsetTypefacechođốitượngnhư: TextView, EditText, …

  5. Lưu ý • Nhiều font khônghỗtrợtiếngviệt • Kiểmtraứngdụngthuộcloạinàotrướckhi set font

  6. ToGGELButTOn

  7. Giớithiệu • Là 1 Button • Có 1 đènsáng • Hiểnthị text tươngứngvới check and uncheck

  8. Cácđặctính • <ToggleButton • android:id="@+id/alrm" • android:layout_width="150dp" • android:layout_height="wrap_content“ • android:gravity="center" • android:textOff="Off" • android:textOn="On" />