1 / 8

A3-metoden

A3-metoden. Lean Handbok för Service och Tjänster , John Bichemo, Pia Anhede och Joakim Hillberg. Visuell kommunikation för att komma fram till beslut Ett effektivt hjälpmedel vid förbättringsarbete/ problemlösning. Lena Kjellman Kiebach 2010-11-10.

lawson
Télécharger la présentation

A3-metoden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A3-metoden Lean Handbok för Service och Tjänster, John Bichemo, Pia Anhede och Joakim Hillberg Visuell kommunikation för att komma fram till beslut Ett effektivt hjälpmedel vid förbättringsarbete/ problemlösning Lena Kjellman Kiebach 2010-11-10 Källa: The Toyota Way – Lean för världsklass, Jeffrey K. Liker och

  2. A3-metoden är … • Standard på pappersformatet, 2 stående A4-sidor = A3 • Standardiserat rapportformat, en sida • Standardiserad dokumentation, rubriker • Enkel arkiveringsmetod

  3. A3-metoden kan användas till … • Planering • Budgetering • Kommunikation • Problemlösning

  4. Allmänt innehåll i en A3-rapport … Problem/ Avvikelse/ Ärende Upprättad av/ Datum / Version: Framtida önskade läget - höger sida Bakgrund Beskrivning av nuläget Analys - grundorsaker - 5 varför - fiskbensdiagram Analys av nuläget - vänster sida Korrigerande åtgärder/ Lösning - kort sikt - lång sikt Implementeringsplan - vad, vem, när? Kostnadsfördelar Tester och utvärdering Uppföljning Godkänd av:

  5. A3 Strategi Ämne:xxx Avd/ Enhet: xx Rubrik J F M A M J J A S O N D Upprättad av: xx Version och datum: xx

  6. A3 Problemlösning Problem/ Avvikelse/ Ämne:xxx Avd/ Enhet: xx Godkänd av: xx Upprättad av: xx Version och datum: xx

  7. Arbetet med Vård i rimlig tid 2010 Ämne: xxxxx Avd/ Enhet: xxxxx xxxx Version och datum: xxxxx Upprättad av: xxxxx Beslutad av: xxxxx

  8. Ämne: Vård i rimlig tid på SUS 2010 – planerad vård Avd/enhet: Staben för Forskning och utveckling Skapa förutsättningar - Överenskommelser • Beredningsgrupp • Stabschef FoU • Divisionschef • Chefläkare • VGA/TK Rätt patient får rätt vård av rätt kvalitet,på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad och bara en gång SUS Uppföljningsmöten - Divisionsnivå VGA/TK • Ansvarig divisionschef • Uppföljning, ledning och styrning • Åtgärder vid avvikelser från måltal • Körevision genomförs och är klar – när? Info och stöd Division • Arbetsgrupp • VGA/TK • VIS • Lean • Kommunikation • Ansvarig i divisionsstaben • Uppföljning av resultat • Leverans – Kvalitet Info och stöd • Ansvarig klinikchef • Uppföljning ledning och styrning • Implementering och tillämpning av • Medicinska indikationer och Praxis x 2 Klinik Info och stöd • Ansvariga på kliniken • Inflöde: Remisshantering/ Op.anmälan/ÅB • Planering: Schema och samplanering • Info/kommunikation – väntande patienter: • Medicinskt ansvarig, läkare • Planerare/koordinator, ssk • Administrativt stöd, med. sekr. • Ansvarig för kvalitetssäkring och rapportering • Nätverk • Workshop • Tillgänglighetsseminarium Enhet MOTT OP US • Fokusområden 2010 • Körevision (Kvalitetssäkring – Samordning) • Kontroll över inflödet • Produktionsplanering • Information och kommunikation Författare: Lena Kjellman Kiebach, Marie E Nilsson, Christina Landegren, Annika Ralsmark Version och datum: 4, 2010-04-23 Beslutad i ledningsgruppen SUS 2010-04-26

More Related