Download
michal kol 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Michal Kolář 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Michal Kolář 2013

Michal Kolář 2013

207 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Michal Kolář 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JAK ÚČINNĚ A BEZPEČNĚ ŘEŠIT ŠKOLNÍ ŠIKANU A KYBERŠIKANU Konference Šikana a kyberšikana ve školách Hradec Králové, 6.11. 2013 Michal Kolář 2013

 2. Jak účinně a bezpečně řešit školní šikanu a kyberšikanu  I. Vstupní a nové informace o fenoménu školní šikany a kyberšikany II. Nejnutnější termíny pro porozumění scénářům III. Metodika řešení šikanování a kyberšikany

 3. Metodická oporaMateriály v deskách Webové stránky OS Společenství proti šikaně: www.sikana.org Literatura: Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: PVŠPS, 2013. Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách (2013).

 4. (Kazuistika 1) Výskyt šikanování na českých školách Na podkladě výzkumů a empirické praxe odhaduji výskyt oběti šikanování na ZŠ a SŠ na 20%. Nicméně i kdybychom pracovali s nejnižší možným odhadem 10% obětí, šikanování by se týkalo více než sta tisíc lidských bytostí. Je to ohromné číslo, které naznačuje, že šikana může být nejčastější příčinou traumatizace našich dětí. + VÝSKYT KYBERŠIKANY I. Část: VSTUPNÍ a NĚKTERÉ NOVÉ INFORMACE

 5. Tři výzkumy kyberšikany v ČR (2009 až 2010) Projekt EU Kids Online (věk: 9-16 let, 25 zemí): V ČR je ročně šikanováno online 8% dotázaných; evropský průměr činí 6%. Projekt E bezpečí (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace): 59,38% dětí má někdy potíže s kyberšikanou, tedy více než polovina respondentů Mediaresearch (věk 8-15 let): v posledním půlroce se setkalo s kyberšikanou 10% respondentů.

 6. ZÁVĚR Šikanování se více či méně vyskytuje na Všech školách… LZE SITUACI ZLEPŠIT? V Česku máme k dispozici Hradecký školní program proti šikanování, jehož výsledky patří mezi nejlepší na světě.

 7. HRADECKÝ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ V programu se podařilo za 4 měsíce snížit na experimentální škole výskyt šikanování o 42,5%. Ve třídách, kde pracovali členové užšího realizačního týmu, se snížil výskyt šikanování o 50 až 75%. Přitom v kontrolní škole nedošlo k žádné změně. Poznámka: Podobné výsledky byly získány při zavádění programu do 17 škol v rámci MIŠ I. Příznivé zprávy rovněž z MIŠi II (50 škol).

 8. Výsledky programu patří mezi nejlepší na světě Účinnost Hradeckého školního programuj lze srovnat pouze s nejúspěšnějším programem na světě. Tím je Program profesora Dana Olweuse. Tomu se podařilo za 2 až 3 roky snížit šikanování o 50%. To se však později v USA (v Jižní Karolíně) a v Německu (Schleivig-Holsteinu) nepodařilo zopakovat… Ostatní nejúspěšnější programy mají Účinnost maximálně 15% (Shefieldský projekt). Existuje nemálo programů, které neměly žádný efekt. Je opravdu těžké…

 9. PODSTATA ÚČINNOSTI PROGRAMU Neobvyklé součásti: Propojení obecného preventivního programu Zdravá škola se speciálním programem proti šikaně. Ne zcela obvyklá je systémová struktura opatření – 13 klíčových komponent (Olweus: existují programy, kde se pouze vrší různé metody, o nichž autoři netuší, jak fungují. Podstata a specifikum programu Nová metodika řešení existujících šikan a ta se promítá do všech 13 komponent. (Připomenutí o co jde.)

 10. 13 KLÍČOVÝCH KOMPONENT PROGRAMU Evaluace před zavedením programu a po něm Motivace pedagogů Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Prevence ve třídních hodinách Prevence ve výuce Prevence ve školním životě mimo vyučování Ochranný režim Spolupráce s rodiči Školní poradenské služby Spolupráce se specializovanými zařízeními Vztahy se školami v okolí

 11. ÚKOLY V KOSTCE, KTERÉ VEDOU K EFEKTU Všichni pedagogové musí být vycvičeni ve zvládání šesti skupin scénářů. První a druhou skupinu by měli zvládnout sami… Odborníci ze servisních zařízení umí pracovat se třetí až šestou skupinou scénářů… V celé škole musí být zmapován výskyt šikanování před (a samozřejmě po zavedení) programu. Metody dovolují nastavit základní směr léčby pro jednotlivé případy. Po doplnění diagnostiky lze vypracovat programy šité na míru.

 12. ÚKOLY V KOSTCE, KTERÉ VEDOU K EFEKTU Program, nečeká, co se bude dít ale šikanu aktivně vyhledává a prostřednictvím, nové metodiky diagnostikuje a následně diferencovaně léčí. Touto neprodlenou, cílenou a alternativní léčbou se dosahuje mimořádný a rychlý efekt.

 13. NOVÝ METODICKÝ POKYN MŠMT K ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ (poznámka) Odborná koncepce a nosná logická struktura Roční práce na MP, připomínkování mnoha organizacemi… Počítá se v něm s propojením s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování…atd.

 14. NĚKTERÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY – UŽITEČNÉ PRO PRAXI Minimální požadavky na řešení šikany, které musí splnit každá škola. Za 1.,2..3…. Účinná a bezpečná první pomoc při řešení šikanování. Proškolený pracovník odhadne stadium a formu šikany a rozhodne, zda řešení zvládne škola sama, nebo si povolá odborníka specialistu. Doporučený metodický postup k vytváření školního programu proti šikanování – 13 komponent… Vychází…

 15. V současnosti je armáda pedagogů a dalších odborníků prvního kontaktu z větší části na holičkách. Specialistů, kteří umí řešit pokročilé a neobvyklé případy šikany, je velice málo. Expertů, kteří své praktické zkušenosti přetavili do vzdělávání ještě méně. Východisko z neutěšeného stavu existuje. Cestou je praktické kvalitní vzdělání pro učitele a další odborníky, kteří se pohybují v oblasti prevence šikanování. 2. (KAZUISTIKA 2) Připravenost pedagogů a dalších odborníků řešit školní šikanu a kyberšikanu

 16. Pětiúrovňová koncepce vzdělávání odborníků v léčbě šikany Zatím neexistuje oficiální vzdělání pro odborníky na řešení šikany. V rámci EP a ve spolupráci s PVŠPS a MŠMT ČR jsem vytvořil NÁVRH KONCEPČNÍHO VZDĚLÁNÍ. Má pět úrovní: Minimální úroveň (minimální připravenost) Základní úroveň (odborník na základní úrovni) Středně pokročilá úroveň (specialista na středně pokročilé úrovni) Pokročilá úroveň (specialista na pokročilé úrovni) Expertní roveň (expert praktické šikanologie) Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: PVŠPS.

 17. DEFINOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH ÚROVNÍ Vzdělávací úrovně jsou popsány z pěti hledisek: Definována je základní charakteristika úrovně. To znamená, že je vysvětleno, jaký má smysl a o co v ní jde. Je řečeno, komu je určena. Osvětleny jsou kompetence (způsobilosti), které frekventant získá po absolvování konkrétní úrovně. Nabídnut je vhodný program pro danou úroveň. Stanoveny jsou požadavky pro úspěšné absolvování konkrétní úrovně.

 18. Kompetence absolventa – pokročilé úrovně vzdělání) Odbornost A - Řešení pokročilých stadií šikany s neobvyklou formou a léčba všech základních forem šikanování. Odbornost B - Připravenost pro práci s celou skupinou, která onemocněla šikanou ve třetím stadiu. Odbornost C - Supervizní podpora při zavádění školního programu proti šikanování. Odbornost D – Supervize pokročilých šikan.

 19. Kompetence absolventa – základní úrovně Bezpečná první pomoc pro šikany do třetího stadia s obvyklou formou. Orientace v problematice celkové léčby pro první dvě – rozptýlená - stadia šikany. Připravenost na účast při vytváření školního programu proti šikanování. Orientace v metodách supervize

 20. VÝZNAM PRO PRAXI Úhelným kamenem pro obrat v boji proti epidemii Šikanován ve školách je účinné vzdělání pedagogů a dalších odborníků na různých úrovních. Nicméně koncepční vzdělání zatím neexistuje. Je nutné vyvolat veřejnou diskusi o návrhu koncepčního vzdělávání s MŠMT, zainteresovanými institucemi – zejména vysokými školami, pedagogickými fakultami a odborníky působícími na kterékoliv úrovni prevence školního násilí a šikanování. Poznámka: Vize 2. základní úroveň standardní vzdělání na PedF.

 21. VÝZNAM PRO PRAXI Zájemci o problém se mohou seznámit s publikací v elektronické verzi na stránkách OS Společenství proti šikaně (www.sikana.org). Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií. ISBN 978-80-904748-2-6. + Konference MŠMT 4.12. 2013

 22. Školní šikanování je těžkou poruchou vztahů ve skupině. Více či méně poškozuje nejenom oběti, ale i agresory, další členy skupiny a skupinu jako celek. Bolest šikanování se nezastavuje na hranicích postižené skupiny. Často ničivě zasahuje, kdo se připlete do cesty. První na řadě bývá rodina oběti. Při medializovaných pokročilých šikanách bývá odvoláván ředitel školy. Průraznost a krutost kyberšikany – moderního způsobu psychického šikanování si v ničem nezadá s dopady té nejbrutálnější fyzické agrese. Oběti se při ní hroutí, pokoušejí se o sebevraždu apod. 3. Dopady a následky školní šikany a kyberšikany (KAZUISTIKA 3,4,5)

 23. II. ČÁST: Ujasnění termínů, které jsou důležité pro porozumění scénářům vmetodickém pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách: Stadia šikany, formy šikany, kyberšikana

 24. 3 PRAKTICKÉ POHLEDY NA ŠIKANU: Šikanování jako nemocné chování Šikanování jako závislost Šikanování jako těžká porucha vztahů SPECIÁLNÍ TEORIE POMOCI

 25. Nejnápadnější projevy, které porušují školní pravidla, nebo naplňují skutkovou podstatu trestných činů. Definice srozumitelná pro starší děti a rodiče. Význam pro praxi – pohled nutný pro první orientaci v situaci. Odhadneme, zda se jedná o šikanování, či nikoliv. ŠIKANOVÁNÍ JAKO NEMOCNÉ CHOVÁNÍ

 26. Jde o vzájemnou vazbu mezi agresorem a obětí. Útočník a oběť jsou na sobě závislí, potřebují se, jejich chování se vzájemně posiluje, je komplementární. Existuje rovněž jednostranná závislost nebo žádná závislost. Rozpoznání přítomnosti nějaké podoby závislosti je jedním z kriterií pro výběr vhodných nástrojů diagnostiky a léčby. ŠIKANOVÁNÍ JAKO ZÁVISLOST

 27. VÝZNAM PRO PRAXI Nenecháme se obelstít skrytým scénářem Spolupráce – oddanost, provokování apod. Zpozorníme při jednostranném škádlení mezi „kamarády“. Při rozhovoru s obětí jsme opatrní při interpretaci výsledků vyšetřování. Nebezpečí stranění útočníkovi… Nekonfrontovat oběť a agresora… Opatrné vyhodnocování zodpovědnosti za trestní jednání oběti atd.

 28. STADIA ŠIKANY – SP POHLED (Co to jsou stadia šikany? Co to je počáteční a pokročilá šikana) Šikanování není pouze záležitostí agresora a oběti. Neděje se vzduchoprázdnu, ale v kontextu vztahů nějaké konkrétní skupiny. V tomto smyslu je šikanování vždy těžkou poruchou vztahů skupinového organismu, který podlehl infekci. Znalost vnitřního vývoje šikanování umožňuje respektovat stupně obtížnosti léčby.

 29. První stadium: Zrod ostrakismu Druhé stadium: Přitvrzování manipulace a výskyt fyzické agrese Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra agresorů Čtvrté stadium: většina přijímá normy agresorů Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana STADIA ŠIKANOVÁNÍ (Kolář, 2011)

 30. První stadium: Zrod ostrakismu Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není neuznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. Čtvrté stadium: Většina přijímá normy Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. StAdia šikanování (Kolář, 2011)

 31. Porozumění stadiím umožňuje zachytit šikanu ještě v rozptýlené podobě…Později, když vyroste již strom pokročilé šikany… Při řešení konkrétního případu šikanování 3 významy: 1. Zásadní rozdíl ve vyšetřování a dílčí léčbě u počátečního a u pokročilého onemocnění skupiny… 2. Celková léčba má specifika pro každé stadium. První dvě stadia – program osobnostní a sociální výchovy… 3. Stadia š. umožnují nastavit hranice možností různých odborníků. VÝZNAM PRO PRAXI

 32. Princip pěti stádií zůstává nezměněn. Rozdíl je v tom, že se tu nestupňuje fyzické, ale psychické násilí. U psychické šikany se obtížně odhaduje závažnost. Správný kvalifikovaný odhad stupně onemocnění je však zásadním předpokladem účinné pomoci. Nesprávná dg. vede k použití špatných metod, což většinou nejde napravit. VÝVOJ U PSYCHICKÉ ŠIKANY

 33. Zbraně dívek mají převážně psychickou podobu Šikana se děje v kamarádském převleku Častější a intenzivní závislost mezi ničitelkou a Obětí ÚSKALÍ A RIZIKA: Často se zamění pokročilá dívčí šikana za počáteční a první tři stadia šikanování za škádlení. Následkem je použití nesprávných metod. KAZUISTIKA - PETICE DÍVČÍ ŠIKANA

 34. FORMY ŠIKANY CO TO JSOU KOMPLIKOVANÉ FORMY ŠIKANY? Základní forma šikany, kterou neznám, nejsem na ní připravený. Neobvyklá forma šikany, která vyžaduje doladění nebo i větší úpravu scénáře.

 35. NEOBVYKLÉ FORMY ŠIKANY Šikany krajně ohrožující potřebu bezpečí pedagoga a život oběti. Šikany se změnou v základním schématu. Prakticky jde zejména o nějakou zvláštnost u přímých a nepřímých účastníků šikany. Zahrnujeme tam však i odlišnosti v organizování života ve škole a malou míru propojenosti se školou.

 36. Kdo chce řešit kyberšikanu u dětí a mládeže, musí umět řešit školní šikanu. Má to více vážných důvodů: Podstata a řada mechanismů jsou u kyberšikany a tradiční nepřímé šikany společné. Pro účinnou pomoc je potřebujeme znát. Pedagogové, rodiče i odborníci, kteří řeší kyberšikanu technicky správně – bez propracované metodiky pro šikanu, často více ublíží než pomohou. Kyberšikana bývá propojena se šikanou na půdě školy. Role obětí a agresorů při šikaně ve škole se většinou přenášejí i do kyberprostoru. Mediaresearch: 80% kyberútočníků je ze třídy nebo ze školy(KAZUISTIKA 1 – PŘÍMA VAZBA NAS TŘÍDU) VÝCHODISKO PRO ŘEŠENÍ KYBERŠIKANY

 37. Kyberšikana je záměrné psychické násilí prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií, především prostřednictvím internetu a mobilu. Kyberšikana není oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a ponižování… Rovněž to není vzájemné psychické násilí… Od kyberšikany je potřeba odlišit příbuzné fenomény (cyberstalking, cybergrooming, happy slapping, sexting, hoax, „Ruskou“ školu…) Co to je kyberšikana

 38. Podstata kyberšikany a tradiční psychické šikany stejná. V čem je rozdíl? Tradiční nepřímá šikana se děje především tváří v tvář, zatímco kybrešikana se často odehrává bez přímého kontaktu v kyberprostoru, mimo školu a to i v prostoru domova oběti. Kyberšikana využívá oproti tradiční nepřímé šikaně mnohem účinnější zbraně – obrazně řečeno oproti konvenčním zbraním – dopisy a telefony využívá zbraně hromadného ničení – internet a mobil. Zvláštnosti kyberšikany oproti tradiční nepřímé šikaně

 39. Dovolují pronásledování oběti kdykoliv a kdekoliv (24 hodin denně). Zajišťují možnost rozsáhlého a třeba i světového publika. Moderní zbraně zajišťují anonymitu útoku, dovolují předstírat falešnou identitu. I jednorázový útok může působit opakovaně. „přednosti“ Kyberšikany mají drtivé dopady

 40. Zasílání urážlivých a zastrašujících textových zpráv. Rozesílání dehonestujících fotografií a videí oběti. Vyvěšení pornografických fotografií s tváří oběti. Vytváření webových stránek, kde je oběť urážena, ponižována… Pořádání negativních internetových anket, kdo je nejošklivější, nejhloupější apod. Nahrávání epizod ponížení oběti, ale i celovečerních filmů. Rafinované a dlouhodobé hry a la film Podraz. Nepřímé útoky a kyberšikana pomocí prostředníka. Zbraně kyberšikany

 41. VZTAH KYBERŠIKANY KE ŠKOLE A JEJÍ ŘEŠENÍ 1. Třída (Kazusitika 1 – Barbíno, uděláme ti ze života peklo) 2. Škola (K 2 – Příma vazba na školu, nikoliv na třídu) 3. Mimo školu – přesto má k. často negativní dopad i na vztahy žáků a oběti (K 3 – Amanda Todd)

 42. V případě, že kyberšikana zasahuje naše žáky a děje se v době výuky či při jiném programu školy, musíme zajistit přímou léčbu. Na podkladě kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování rozhodneme, zda řešení zvládne škola sama, nebo si povolá odborníka specialistu. Jestliže kyberšikana našich žáků neprobíhá při výuce a na půdě školy, potom šikanu přímo neřešíme. Zcela na místě je pomoc ohroženým žákům radou, jak se mají bezprostředně ochránit, jak zajistit důkazy a na koho se mají obrátit. KAZUISTIKY: 1, 2, 3 Kdy škola kyberšikanu řeší

 43. Ukončit komunikaci (nereagovat…) Zamezit přístup agresorovi (zablokovat přístup k počítači, tel. číslu i ke zdroji útoků + kontakt poskytovatele služby) Uchovat důkazy (uložit, vytisknout, případně uchovat důkazní materiál + SMS, otisk obrazovky, např. pomoci klávesy Print Screen) Oznámit útok a obrátit se na odborníky Technické kroky první pomoci OBĚTI (RODIČU)

 44. Centra pro boj s nezákonným obsahem na internetu www.horkalinka.cz (kontaktní centrum - NCBI, SI) www.internethotline.cz (Nadace naše dítě, Policie ČR + poskytovatelé IS) www.policie.cz (Policie ČR) Centra krizové intervence a poradny www.linkbezpeci.cz(Sdružení Linka bezpečí) www.linkaduverydkc.cz (Dětské krizové centrum) www.napisnam.cz (Poradna E-bezpečí) Pracoviště, kde lze hledat pomoc

 45. III. ČÁST: ÚČINNÉ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY A KYBERŠIKANY

 46. OBECNÉ ZJEDNODUŠENÉ NÁVODY V PODOBĚ KUCHAŘEK A RECEPTU NEFUNGUJÍ… • ÚČINNÉ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO PŘÍPADU ŠIKANOVÁNÍ VYŽADUJE DIFERENCIÁLNÍ A POMĚRNĚ JEMNOU VNITŘNÍ DIAGNOSTIKU A ALTERANTIVNÍ LÉČBU. Východiska pro pomoc

 47. První krok – Diferenciální diagnostika Když se k nám dostanou signály o možném ubližování silnějšími slabším, musíme co nejrychleji vyhodnotit, zda se jedná o šikanu. Prakticky to znamená: • Odlišit šikanování o čtyř typů škádlení (vnější definice šikanování, znaky šikanování, znalost deseti hraničních kamenů – záměr, motiv, postoj, citlivost, zranitelnost, hranice, právo a svoboda, důstojnost, emoční stav, dopad.) • Oddělit šikanování mezi žáky od příbuzných fenoménů zla, např. od jednorázového konfliktu či rvačky apod. Jak postupovat při řešení šikany Tři kroky kvalifikované pomoci

 48. Když víme, že se jedná o šikanu, potom se o ní musíme dozvědět co nejvíce, aby naše pomoc byla diferencovaná a cílená. Především se zaměřujeme na dvě základním kriteria. Jsou jimi posouzení šikany ze tří praktických pohledů (š. jako nemocné chování, š. jako závislost, š. jako těžká porucha vztahů ve skupině) a určení formy šikany. Jak to vypadá ukazuje ilustrativní diagnóza. Druhý krok – Vnitřní diagnostika