1 / 12

Implementering av ART

Hvordan få metoden til å fungere i organisasjonen vår?. Implementering av ART. ART i vår organisasjon. Zazoo Attack defense. ”Det er bedre å være enig om et program som ikke virker enn å innføre et program som det er uenighet om og som

lev
Télécharger la présentation

Implementering av ART

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hvordan få metoden til å fungere i organisasjonen vår? Implementering av ART

 2. ART i vår organisasjon Zazoo Attack defense ”Det er bedre å være enig om et program som ikke virker enn å innføre et program som det er uenighet om og som blir sabotert av enkelte” (Andreassen 2003) • Passer ART inn i organisasjonens rammeverk og tenkning? • Hvilken plass skal ART metoden ha i vår organisasjon? • Passer ART inn i fht øvrige metoder som institusjonen/ skolen har implementert og på hvilken måte skal metodene forstås hver for seg og sammen? • Plan for sertifiseringsperioden for ART trenerne • Plan for implementering

 3. Tilretteleggelse av rammefaktorer(Cooke and Philip 2000) • Ledelse setter av ressurser • Treneropplæring • Planlegging • Egentrening • Etterarbeid • Alle i organisasjonen bør kjenne programmet • Ledelse bør kjenne til programmet • Teoretisk rammeverk (kunnskap i organisasjonen) • Atferdsanalyse • Kognitiv teori • Sosial læringsteori

 4. Fallgruver ved implementering (Hollin 1995) Programdrift • Avlyse ART ved sykdom etc • Andre ting viktigere enn ART • ART er alternativ til attraktive aktiviteter Programundergraving • Personal som f.eks kjefter når ungdom ber om hjelp Programettergivenhet • Gradvis endring av program uten referanse til teori

 5. ART-miljø

 6. ART-miljø

 7. Implementering Plan for generalisering • Plan for generalisering i avdelingen • Plan for generalisering ut av institusjon • Junior ART trenere • Trening av foreldre • ART - trening på skolen Trenere • Gode trenerferdigheter • Trene jevnlig for å opprettholde metodekunnskapen og utvikle trenerferdigheter • Bruke metoden som et miljøterapeutisk redskap • Å leve som man lærer! • Trenerferdigheter evalueres med skjemaene CJJA

 8. Tilretteleggelse av rammefaktorer (Cooke and Philip 2000) Programansvarlig (1 - 2 trenere) ”En som vil kjempe for å beholde motivasjon, entusiasme og ansvarlighet om programmet i organisasjonen” (Harris & Rice (1997) Program manual • Antall timer, tidspunkter og trenerfordeling • Mål og innhold i de enkelte timene • Evaluering og veiledningsrutiner (tidspunkt) • Regler, anvisninger for hvordan takle aktuelle situasjoner, forslag til rollespill, moralske dilemmaer, leker, overraskelser og andre aktuelle øvelser som understøtter temaet

 9. Implementering Evaluering viktig og nødvendig • Effekt av ART (Cadbi, SSRS) Organisatorisk tilretteleggelse • Er det avsatt tid til planlegging og evaluering av timene? • Konkurrerer ART timene med andre lystbetonte aktiviteter? • Er det utarbeidet manual for timene? • Foreligger ”plan B” og ”plan C” i fall sykdom eller andre uforutsette hendelser? • Trener samtlige personalet ART? • Hvor mange medlemmer har gruppa (mellom 4 og 8 ideelt)? • Har gruppa innslag av ungdommer med større grad av prososial atferd (modeller)? • Blir det gitt informasjon til foreldre, lærere og andre ansatte? • Blir det gitt intern og ekstern veiledning?

 10. Treningspass 18 stk Treningspass kan opparbeides gjennom å være hovedtrener / medtrener i: • Treningsgrupper for personalet i sertifiseringsperioden for ART-trenerne • ART-trenergruppe for personalet der ukens program gjennomtrenes • ART-grupper for ungdommene Registrering av treningspass gjøres ut ifra skrevne evaluering av ART-timer. Eksempel på registrering av ART-treningspass for personalgruppen.

 11. ART-kurs del 2 • Dag 1 repetisjon av sinnekontroll og sosial ferdighetstrening • Dag 2 moralsk resonnering • Dag 3 moralsk resonnering og generalisering

 12. LYKKE TIL MED IMPLEMENTERING AV ART www.art.diakonhjemmeths.no

More Related