1 / 4

IED-implementering

IED-implementering. Ændring af bekendtgørelser. IED-Bekendtgørelser. Oversigt over allerede identificerede bekendtgørelser: Gruppe 1 - Bekendtgørelser med materielle ændringer: Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse om godkendelse af husdyrbrug

domani
Télécharger la présentation

IED-implementering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IED-implementering Ændring af bekendtgørelser

  2. IED-Bekendtgørelser Oversigt over allerede identificerede bekendtgørelser: Gruppe 1 - Bekendtgørelser med materielle ændringer: • Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed • Bekendtgørelse om godkendelse af husdyrbrug • Bekendtgørelse om anlæg der forbrænder affald • Bekendtgørelse om emissioner fra store fyringsanlæg • Bekendtgørelse om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC-emissionsbekendtgørelsen) • Bekendtgørelse om titandioxidindustrien (Ny) • Bekendtgørelse om tilsyn (Ny)

  3. IED-Bekendtgørelser Gruppe 2 - Bekendtgørelser der skal sammentænkes med gruppe 1 • Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid fra gasmotorer og gasturbiner (gasmotorbekendtgørelsen) • Bekendtgørelse om lettere forurenet træ (Ny) • (Bekendtgørelse om renserier – overvejes)

  4. IED-Bekendtgørelser Gruppe 3 - Bekendtgørelser der skal konsekvensændres, jf. gruppe 1 og 2 • Bekendtgørelse om grønne regnskaber • Bekendtgørelse om brugerbetaling • Bekendtgørelse om VOC-produkter • (Gasreglementet)

More Related