1 / 5

Implementering af sygeplejedatabase

Implementering af sygeplejedatabase. Klinisk sygeplejespecialist Inger Juhl gynækologisk afdeling D. OUH. Forskellig implementeringesmetoder på landets centre. Skejby: Den enkelte sygeplejerske dokumenterer i hver vagt. OUH: Dagvagterne dokumenterer. Rigshospitalet, Ålborg og Herlev:

Télécharger la présentation

Implementering af sygeplejedatabase

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Implementering af sygeplejedatabase Klinisk sygeplejespecialist Inger Juhl gynækologisk afdeling D. OUH

  2. Forskellig implementeringesmetoder på landets centre Skejby: • Den enkelte sygeplejerske dokumenterer i hver vagt. OUH: • Dagvagterne dokumenterer. Rigshospitalet, Ålborg og Herlev: • Få sygeplejersker dokumenterer.

  3. Udfordringer på OUH • Elektronisk journaler • Tema opdelt sygepleje

  4. Gruppens sammensætning • Forskellige kompetancer: • Udviklingssygeplejersker • Forløbsskoordinatorer • Specialister • Basissygeplejersker

  5. Vidensdeling • Smertebehandlingen • Ernæring (sonder til ekstensiv kirurgi) • Vægt på alle sengestuer • Kræftpakken III • Forløbskoordinator organisering • Forskellige tilbud til rehabilitering af ptt.

More Related