1 / 12

Ny organisasjonsstruktur - implementering

Ny organisasjonsstruktur - implementering. Kurs hovedtillitsvalgte 8. – 9. mars 2010. De overordnede prinsippene. Omdefinering av medlemsgruppene, slik at arbeidsplasstilhørighet blir bestemmende Tilrettelegging for mer fleksibilitet i kvoteringssystemet

dieter
Télécharger la présentation

Ny organisasjonsstruktur - implementering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ny organisasjonsstruktur - implementering Kurs hovedtillitsvalgte 8. – 9. mars 2010

 2. De overordnede prinsippene • Omdefinering av medlemsgruppene, slik at arbeidsplasstilhørighet blir bestemmende • Tilrettelegging for mer fleksibilitet i kvoteringssystemet • Tilrettelegging for en større valgfrihet i utforming av den rådgivende strukturen • Tilrettelegging for ny, felles og bedre organisering av ledermedlemmene • Tilrettelegge for en åpen, vertikal kommunikasjon i organisasjonen Ny org struktur. LM 09. Fylkesinfo 3/2010

 3. Prinsipielle endringer som er gjennomgående og gjelder hele organisasjonen • En omlegging fra seksjoner til medlemsgrupper – kategorisert etter arbeidsplasstilhørighet. • § 11 MEDLEMSGRUPPERMedlemmer skal så langt det er naturlig tilhøre én av følgende medlemsgrupper: • barnehage • grunnskole • videregående opplæring/fagskole • høgskole og universitet • faglig og administrativt støttesystem Ny org struktur. LM 09. Fylkesinfo 3/2010

 4. Valg • Alle valg på årsmøter og landsmøte skal heretter foregå i plenum. Særmøter med særmøtevalg var knyttet til seksjonssystemet som nå er forlatt. • Systemet med seksjonsstyrer som vedtektsfestet rådsorgan er erstattet med andre mulige rådsstrukturer. De årsmøtene som valgte en struktur med seksjonsstyrer kommer inn under en overgangsordning. • Landsmøtet endret kvoteringsregelen slik at den nå i større grad handler om hvilke medlemsgrupper som skal være representert i styrene, men ikke hvor mange fra hver. Regelen varierer noe mellom organisasjonsnivåene. Ny org struktur. LM 09. Fylkesinfo 3/2010

 5. § 15 KVOTERING 15.2 Ingen medlemsgruppe skal alene kunne ha mer enn 50 % av medlemmene i et besluttende fellesorgan på fylkesnivå og over dette. • De fem medlemsgruppene skal være representert i sentralstyret. Det skal være minst én lederrepresentant i sentralstyret. • Medlemsgruppene barnehage, grunnskole og videregående opplæring / fagskole skal være representert i fylkesstyret. Medlemsgruppene høgskole og universitet og faglig og administrativt støttesystem skal til vanlig være representert i fylkesstyret. Det skal være minst én lederrepresentant i fylkesstyret. • Lokallagsstyret skal settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlems­gruppene og minst én lederrepre­sentant. Ny org struktur. LM 09. Fylkesinfo 3/2010

 6. Organisasjonsstrukturen på fylkesnivået • § 47 STRUKTUR PÅ FYLKESPLAN, (47.2) • Fylkesstyret har inntil 13 medlemmer [NOTE 30]. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. • Dette tallet omfatter til vanlig også én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig § 16.5. • I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Samtlige valg på årsmøtet gjøres etter gjeldende kvoteringsregler, jf. § 15. • NOTE 30For Utdanningsforbundet Oslo: Fylkesstyret kan ha inntil 15 medlemmer. Ny org struktur. LM 09. Fylkesinfo 3/2010

 7. Organisasjonsstrukturen i lokallagene § 61 LOKALLAGSSTYRE (61.2) • Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. • Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. • Dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig § 16.5. • I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. • NOTE Lokallag med mer enn 1000 medlemmer kan ha inntil 11 styremedlemmer. Ny org struktur. LM 09. Fylkesinfo 3/2010

 8. Klubben § 69 KLUBBER I UTDANNINGSFORBUNDET, 69.3 • Der forholdene ligger til rette for det, og i alle klubber med minst 10 medlemmer, skal det til vanlig velges et klubbstyre, som ledes av den tillitsvalgte. Ny org struktur. LM 09. Fylkesinfo 3/2010

 9. Lederorganisering • Landsmøtet vedtok at organisasjonsstrukturen skulle åpne for opprettelse av egne arenaer for det lederfaglige arbeidet, bl.a. ved at det opprettes et bredt sammensatt lederorgan på alle nivå i organisasjonen (styrere, rektorer, inspektører, avdelingsledere, administrative ledere osv.). • Organet skal ha rådgivende funksjon overfor de respektive styrer, og får betegnelsen lederråd. Lederrådet bør ha en slik størrelse at det ved behov lett kan deles mellom f.eks. skoleledelse og barnehageledelse. • I tillegg oppfordres det til å opprette lederforum der hovedtillitsvalgte kan møte leder­medlemmer med samme arbeidsgiver. Ny org struktur. LM 09. Fylkesinfo 3/2010

 10. Voksenopplæring • Landsmøtet bestemte at tilhørigheten i medlemsgrupper for medlemmer i voksenopplæringen skulle vurderes i landsmøteperioden. • Representanter fra voksenopplæringen skal delta i denne vurderingen. Ny org struktur. LM 09. Fylkesinfo 3/2010

 11. Lokallag VGO/FYK • Seks fylkeslag har lokallag VGO/FYK. Landsmøtet vedtok at disse skulle fungere fram til 1.8.2012. • I tillegg ble det bestemt at sentralstyret skal oppnevne en arbeidsgruppe som skal vurdere ordningene de ulike fylkeslagene har etablert for å ivareta medlemmer og tillitsvalgte i videregående opplæring/fylkeskommunen. • Det skal videre utarbeides et opplegg som sikrer økonomi og forutsigbare møteplasser mellom hovedtillitsvalgte, arbeidsplasstillitsvalgte og medlemmer på dette området. Tillitsvalgte som berøres av dette skal delta i arbeidet. Arbeidet skal være avsluttet i god tid før fylkesårsmøtene i 2012. Ny org struktur. LM 09. Fylkesinfo 3/2010

 12. Oppsummering • Den nye strukturen får umiddelbar virkning sentralt (1.1.2010). • Den nye strukturen skal implementeres i fylkeslagene fra 1.8.2012, med mindre det er enighet i fylkeslaget om å starte dette arbeidet før den tid. • Eventuell ny organisasjonsstruktur skal kunne vedtas på lokallagenes årsmøter i 2010 og implementeres fra 1.8.2010. For lokallag med toårig årsmøtesyklus og som gjennomførte årsmøte i 2009, vil dette være aktuelt fra 1.8.2011. • Lokallagsårsmøtene oppfordres til å realisere landsmøtets oppfordring om å opprette lederforum der hovedtillitsvalgte møter ledermedlemmene fra samme avtaleområde. • Det oppfordres til å opprette lederråd på alle nivå i organisasjonen. Ny org struktur. LM 09. Fylkesinfo 3/2010

More Related