Download
virksomhet xs m lbilde for implementering av anskaffelsesstrategi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Virksomhet Xs målbilde for implementering av anskaffelsesstrategi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Virksomhet Xs målbilde for implementering av anskaffelsesstrategi

Virksomhet Xs målbilde for implementering av anskaffelsesstrategi

712 Views Download Presentation
Download Presentation

Virksomhet Xs målbilde for implementering av anskaffelsesstrategi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Virksomhet Xs målbilde for implementering av anskaffelsesstrategi Målbilde2015 2014 2011 2012 2013 Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Rammevilkår Fyll inn Fyll inn Fyll inn Organisasjon og ledelse Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Policy og strategi Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Måling og rapportering av resultater Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Kontroll, læring og forbedring Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn Anskaffelsesprosesser/ innkjøpsdata IKT Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører

  2. Virksomhet Xs målbilde for implementering av anskaffelsesstrategi Eksempel Målbilde2015 2014 2011 2012 2013 Ivaretakelse av miljø og samfunnsansvar i anskaffelsene Retningslinjer og maler implementert Retningslinjer og maler implementeres Utarbeidelse av retningslinjer og maler Bedre organisering og økt ledelsesfokus Rammevilkår Oppnåelse av alle mål som er satt i anskaffelsesstrategien Ny organisering og fullmaktstrukturer implementert og ledelsen er bedre informert om anskaffelsesområdet Organisasjon og ledelse Dagens organisering kartlagt og ny organisering godkjent Bedre rapportering, ensartet arkivering, riktigere rammeavtaler, bedre avtalelojalitet og planlegging og enklere, sikrere og bedre prosedyrer Implementering av anskaffelsesstrategien Økt kompetanse på offentlige anskaffelser Bedre oversikt over elektroniske verktøy og bedre bruk av Doffin Implementering av anskaffelsesstrategien Policy og strategi Utarbeidelse av ny anskaffelsesstrategi Forbedret avtalelojalitet på eksisterende rammeavtaler og obligatoriske prosedyrer implementert Eventuell implementering av elektroniske verktøy Ikke fokusområde i denne strategiperioden. Opprettholde dagens status Rapporteringsmal tas i bruk, ensartet arkivering implementert, innkjøpsbehov kartlagt, bedre avtaledekning innen kontormateriell og nye prosedyrer implementert Måling og rapportering av resultater Anskaffelsesfaglig opplæringsplan utarbeidet, kompetanseløft blant alle ansatte innen lov og forskrift om offentlige anskaffelser og ytterligere ressursbehov vurdert Ikke fokusområde i denne strategiperioden. Opprettholde dagens status Eventuell implementering av elektroniske verktøy Rapporteringsmal og anskaffelsesplanleggingsmal ferdigstilt, arkivrutiner etablert og anskaffelsesprosedyrer kartlagt og evaluert Kontroll, læring og forbedring Vurdert elektroniske verktøy og informasjon på Doffin er gjennomgått Ikke fokusområde i denne strategiperioden. Opprettholde dagens status Anskaffelsesprosesser/ innkjøpsdata IKT Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører