Download
danas conference center n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DANAS CONFERENCE CENTER PowerPoint Presentation
Download Presentation
DANAS CONFERENCE CENTER

DANAS CONFERENCE CENTER

132 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DANAS CONFERENCE CENTER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DANAS CONFERENCE CENTER PIJAĆA VODA – STRATEŠKI RESURS SRBIJE Septembar 2010

 2. COCA-COLA HELLENIC • Poslujemo u 28 zemalja od Irske do najdaljeg istoka u Rusiji • Osvežavamo više od 540 miliona potrošača • Zapošljavamo 44 800 ljudi • Raspolažemo sa 77 fabrika • Proizvodimo više od 500 kombinacija proizvoda i pakovanja

 3. Subotica Fresh & Co. Novi Sad Beograd Paraćin Čačak Niš Vlasinka Rosa Priština Podgorica COCA-COLA HELLENIC POSLUJE LOKALNO • 3 punionice, 9 prodajnih regija • 16 proizvodnih linija • 1340 zaposlenih • 250 000 sati treninga • ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 22000 • OHSAS 18001 • PAS 220 • Raznovrstan i balansiran portfolio • 4000 poslovnih partnera • Investitor godine 2005.

 4. POŠTOVANJE EKSTERNIH STANDARDA I POLITIKA KOMPANIJE • Nalazimo se na listi FTSE4Good • Izveštavamo u skladu sa Protokolom o emisiji gasova sa efektom staklene bašte • Uključeni smo u DJSI Europe and World Index sa ukupnim rezultatom 68/69 • “London Benchmark Group” • Izveštavanje po GRI – Global Reporting Initiative • UNGC Izveštavanje– “Notable Reporter” • Standardi sistema upravljanja kvalitetom, bezbednošću hrane, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu • Kodeks poslovnog ponašanja/”Senior Officer Ethics” • Razvoj dobavljača • Politika kvaliteta, Politika zaštite životne sredine • Politika ljudskih prava, Politika jednakosti • Politika zaštite i bezbednosti na radu • Politika o HIV-u i SIDA-i • Odgovoran marketing prema školama • Revizija CSR procesa

 5. COCA-COLA HELLENIC POLITIKE ŽIVOTNE SREDINE • Politika zaštite životne sredine • Politika o klimatskim promenama • Politika upravljanja ambalažnim otpadom i recikliranja PET materijala

 6. “WALK THE TALK” - Coca-Cola Hellenic je među prvih 15 kompanija ispunila zahteve ISO 14001 - 90% ambalaže u procesu proizvodnje se reciklira - Upotreba hemijskih supstanci smanjena za oko 50 % - Svi rashladni uređaji koriste eko freon R134A. - Unutrašnji transport pogonima na struju ili putem prirodnog gasa

 7. Coca-Cola Hellenic se fokusira na uticaje naživotnu sredinu ključne za njeno poslovanje • Potrošnja vode • Potrošnja energije • Emisija u vazduh, vodu i zemljište • Upravljanje otpadom

 8. - 25% MJ/lpb Indikator potrošnje vode L/lpb 2002 0.82 2002 2003 3.2 0.79 3.1 2003 2004 0.73 2.9 2004 2005 0.70 2.8 2005 2006 0.65 2006 2.6 2007 0.60 2007 2.58 2008 0.59 2008 2.48 2009 0.57 2.40 2009 34% Indikator čvrstog otpada punionice 8% Indikator recikliranja čvrstog otpada % g/lpb 14.0 2002 2002 57% 12.9 2003 2003 61% 2004 13.9 2004 65% 2005 14.5 2005 70% 2006 12.9 2006 77% 2007 12.3 2007 75.4% 2008 12.9 76.2% 2008 Ključni indikatori životne sredine 2002-2009 -31% Energetski indikator - 34% CO2 Ratio gCo2/lpb 2003 104 106 2004 89 2005 83 2006 2007 78 2008 75 2009 71

 9. Ključni indikatori životne sredine 2002-2009Coca-Cola Hellenic Srbija -40% -50% +140% -80%

 10. VODA KAO STRATEŠKI RESURS • Kvalitet vode:važeća zakonska regulativa, zahtevi Coca-Cola sistema • Zaštita izvora vode: kaptiranje izvora, zone sanitarne zaštite, infrastruktura (bunari, povezivanje sa gradskom mrežom) • Obrada vode: multibarijerni sistem • Kontrola kvaliteta vode: interna i eksterna • Kapacitet:količine potrebne za proizvodnju • Zaštita ekosistema:sistemi za preradu otpadnih voda • Zaštita prirodnih resursa:praćenje potrošnje, programi za uštedu vode Analiza rizika Plan aktivnosti Saradnja (institucije države, lokalna zajednica, NVO...)

 11. OBRADA VODE I KONTROLA KVALITETA • Obrada vode (proizvodnja bezalkoholnih pića) • Principi Dobre proizvođačke prakse, zahtevi TCCC, inženjerske specifikacije CCH • Kontrola kvaliteta vode:program hemijske, fizičko-hemijske, senzorne i mikrobiološke kontrole kvaliteta: • Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće • Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za prirodnu mineralnu vodu, izvorsku vodu i stonu vodu • Specifikacije TCCC • Analize sirove, prečišćene i flaširane vode(interne laboratorije, ovlašćene certifikovane laboratorije u zemlji, TCCC referentna laboratorija u Briselu, Institut Fresenius)

 12. PROGRAM ZA UŠTEDU i ZAŠTITU VODE COCA-COLA zavisi od vode i vodenih eko sistema i zato oseća dužnost da se prema ovom resursu odnosi odgovorno Program za uštedu vode primenjuje se od 2002. Postignuta je ušteda za 50 % u periodu 2002-2010. • Aktivnosti: • Cilj za uštedu vode uključen je u poslovni plan i postavlja se svake godine • Redovno praćenje i izveštavanje • Ponovna upotreba vode gde je moguće • Optimizacija CIP-a • Postavljanje merača protoka • Automatizacija pranja • Sprečavanje curenja • Trening zaposlenih • Tretman otpadnih voda • Učešće u projektima volontera (čišćenje reka i rečnih obala) • Dan Dunava

 13. SISTEM ZA PRERADU OTPADNIH VODA • Kapacitet: 600m3/dan • Površina: 1600m2 • Više nivoa obrade vode • Pretretman: uklanjanje mehaničkih nečistoća i masnoća • Neutralizacija • Biološki tretman (aeracija, biološka oksidacija, biodegradacija, sedimentacija): odvija se u dve faze • Dezinfekcija • Stabilizacija • Filtracija kroz kvarcni pesak i aktivni ugalj • Redovne analize otpadnih voda (interne i eksterne) – provera pre ispuštanja

 14. “ZELENI DUNAV” • “NAŠE REKE SU ODGOVORNOST SVIH NAS!” - Partnerstvo privatnog i civilnog sektora - MoU između Coca-Cola HBC i ICPDR-a potpisan u junu 2005 - Predviđen širok spektar aktivnosti - Projekti na zaštiti reke u šest zemalja PODIĆI SVEST JAVNOSTI O JEDNOM OD NAJZNAČAJNIJIH EKOSISTEMA U EVROPI

 15. DA LI STE ZNALI DA... ...u trinaest država podunavskog regiona, živi preko preko 220 miliona stanovnika ...samo u dunavskom basenu, živi oko 90 miliona stanovnika ...što predstavlja oko 25% stanovništa Evropske unije. Zato je Dan Dunava međunarodni praznik za sve ove ljude!