Download
t iskasvanute koolituse seaduse muutmine ja eesti hariduse infos steemi ehis arendamine 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Täiskasvanute koolituse seaduse muutmine ja Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) arendamine 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Täiskasvanute koolituse seaduse muutmine ja Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) arendamine 2010

Täiskasvanute koolituse seaduse muutmine ja Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) arendamine 2010

221 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Täiskasvanute koolituse seaduse muutmine ja Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) arendamine 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Täiskasvanute koolituse seaduse muutmine ja Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) arendamine 2010 Terje Haidak HTM täiskasvanuhariduse talitus 4. mai 2010

 2. Täiskasvanute koolituse seadus (1993) Täiskasvanute koolituse seadus kehtib aastast 1993, selle kohaselt on täiskasvanute koolitus: • tasemekoolitus (va päevases õppes, täiskoormusega), • tööalane koolitus, • vabahariduslik koolitus. Reguleerib muuhulgas: õppepuhkuste andmist, koolituse finantseerimist, valdkonna juhtimist. Viitab paljudele muudele õigusaktidele, sh PGSile, KÕSile, rakenduskõrgkooli seadusele, ülikooliseadusele ja erakooliseadusele.

 3. Täiskasvanute koolituse seaduse muutmine 2010 Muudatuste peamised eesmärgid: • täpsustada täiskasvanute koolituse liike, • täpsustada kasutatavaid mõisteid, • täiendada valdkonna juhtimise ja finantseerimisega seotud küsimusi, • muuta koolituslubade väljastamise põhimõtted, sh erakoolide asutamisele ja tegutsemisele esitatavaid nõudeid, mis seni on reguleeritud erakooliseaduses.

 4. Palju olulisi muudatusi on esile kerkinud seoses täiskasvanuhariduse arengukava 2009-2013 väljatöötamisega, nt: • vajadus välja arendada varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise süsteem, mis omakorda seab ootused tööalase koolituse ja vabaharidusliku koolituse korraldusele, kvaliteedile, õppekavadele, väljastatavatele lõpudokumentidele.

 5. Uue TäKSi võimalik struktuur • Seaduse reguleerimisala ja mõisted • Tasemekoolitus ja täienduskoolitus • Täiskasvanute koolitusasutuste liigid • Täiskasvanute koolitusasutuse registreerimine EHISes • Täiskasvanute koolitusasutuse tegevusele kehtestatavad nõuded ja koolituse kvaliteedi tagamine • Õppija õigused (õigus õppepuhkusele, VÕTAle) • Valdkonna juhtimine ja finantseerimine

 6. Mõningad arutelukohad Tööalase koolituse ja vabaharidusliku koolituse eristamine Väljundipõhise õppe laiendamine Tunnistuse, tõendi ja teatise eristamine Õppepuhkuse regulatsioonides küsimusi tekitavate sätete täpsustamine Enesehindamise/kvaliteedisüsteemide laialdasem rakendamine Erakoolide tegevuse läbipaistvamaks muutmine

 7. Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHISe) täiskasvanuhariduse mooduli väljaarendamine Väljaarendamisel on EHISe täiskasvanuhariduse moodul. Ei puuduta tasemekoolitust, vaid tööalast ja vabahariduslikku koolitust. Andmeid kogutakse nii erakoolide, kui ka täiskasvanute tööalast ja/või vabahariduslikku koolitust pakkuvate tasemekoolitusasutuste kohta.

 8. EHISe täiskasvanuhariduse mooduli väljaarendamine II Koolituslubade menetlemine muutub elektrooniliseks, hakkab toimuma EHISe kaudu. Õigus koolitada antakse õppekavarühmiti, mitte õppekavade kaupa. Registreering on tähtajatu, kuid kord aastas tuleb sisestada tegevusnäitajad möödunud kalendriaasta kohta.

 9. EHISe täiskasvanuhariduse mooduli väljaarendamine III Registreeringu saamiseks vajalikud dokumendid ja info muutuvad EHISes avalikuks, sh: • arengukava, • põhikiri/põhimäärus, • täienduskoolituse korraldamise eeskiri, • kasutatava õpikeskkonna kirjeldus õppekavarühmiti. Samuti muutuvad avalikuks tegevusnäitajad möödunud kolme kalendriaasta kohta.

 10. Ajakava ja osapooled Uue seaduse eelnõu ettevalmistamine 2010. aasta jooksul. Juhtiv töörühm: täiskasvanuhariduse nõukogu (juhib haridus- ja teadusminister). Info HTMi täiskasvanuhariduse talituselt.

 11. AITÄH! Terje Haidak HTM kutse- ja täiskasvanuhariduse osakond 7350176 Terje.Haidak@hm.ee