Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Arena PowerPoint Presentation

The Arena

97 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

The Arena

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. The Arena

 2. 3.45pm 20th April 2012

 3. And now… The Reaping

 4. Antariksh Lorraine Jun Kai (Geena)

 5. Bowen Divya Jia Ying (Vijaya)

 6. Shawn Iram Magdalene

 7. Tommy Hannah Emily

 8. Pavithra Qiwei Sarah (Zi Xiang)

 9. Ashlynna Wei Jie Teck Wei (Lydia)

 10. JitHui Prakash Yu Fei (Yew Loong)

 11. Ramya Andrew Jin Hu

 12. Ying Xuan Amanda Wei Tai (Eugene)

 13. Jun Yan Claire Qiran Martha (Gloria)

 14. Be Prepared!