Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M.Montessori – o výchove PowerPoint Presentation
Download Presentation
M.Montessori – o výchove

M.Montessori – o výchove

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

M.Montessori – o výchove

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. M.Montessori – o výchove Výchova by sa mala zhodovať s prirodzeným vývinom dieťaťa, mala by reagovať na duševné potreby dieťaťa, ale nikdy nič nevnucovať.

 2. M. Montessori – o výchove Výchova by mala byť „POMOCOU ŽIVOTU“, pomocou dieťaťu pri procese „stávania sa človekom“, procese, ktorý prebieha od narodenia po zrelosť, a je vedený „vnútorným výhonkom“, silou, ktorá nás ženie k tomu, stať sa tým, na čo sme predurčený.

 3. M.M.- ako prehlbovať osobnosť (ako vzdelávať a vychovávať) • Cesta k prehlbovaniu osobnosti vedie cez záujem o skutočnosť, ktorú môže dieťa samo objaviť (aha-efekt!) • M.Montessori: „Úloha výchovy spočíva v tom, dieťa hlboko zaujať na nejakej vonkajšej aktivite, do ktorej sa vloží všetkými svojimi schopnosťami. Ide o to, dať mu slobodu a nezávislosť, v rámci ktorej sa zaujíma o nejakú skutočnosť, ktorú potom objaví vlastnou aktivitou. To je pre dieťa prostriedok, ako sa oslobodiť od dospelého.“ (ako získať samostatnosť)

 4. Cieľ výchovy Mária Montessori: „Je to dieťa a jeho najlepší možný rozvoj, nie množstvo vedomostí, čo je hlavným cieľom vývinu.“

 5. Výchova a senzitívne fázy vývinu • M.Montessori: „Ak v ľuďoch existujú tvorivé senzitivity namiesto dedičných vzorcov správania a ak sa nimi musia vytvoriť funkcie adaptácie na životné prostredie, potom tieto senzitivity tvoria základ celého psychického života: základ, ktorý sa v prvých rokoch života stabilizuje.“ (MM-74)

 6. Vývin dieťaťa prebieha jednoduchšie a úspešnejšie, ak sa v každom čase bude diať to, čo tomuto času prináleží. Výchovný proces prebieha ľahšie a predovšetkým komplexnejšie, ak spolupracujeme s prírodou a nepracujeme proti nej.

 7. 4 obdobia (fázy, stupne) vývinu M.Montessori popisuje 4 fázy vývinu, pričom každá fáza je prípravou na nasledujúcu: Mária Montessori: „Aby sa dieťa mohlo normálne rozvíjať v druhej fáze, muselo sa dobre rozvinúť v prvej.“

 8. O tom, ako nájsť rovnováhu medzi ponukou a slobodou a pripomínať si lásku, s ktorou musíme vnímať dieťa, jeho vývin a jeho prácu. Maria Montessori: • Musíme vedieť rešpektovať dieťa, ktoré pracuje, bez toho, aby sme ho prerušovali. • Musíme vedieť rešpektovať dieťa, ktoré robí chybu, bez toho, aby sme ho opravovali. • Musíme vedieť rešpektovať dieťa, ktoré oddychuje a prácu vníma inak, bez toho, aby sme ho rušili alebo ho nútili k práci. • Musíme ale byť neúnavní a stále opätovne ponúkať deťom prácu, ktorú už raz odmietli alebo pri ktorej robia chyby. • A toto všetko musíme robiť, a tiež starostlivo upravovať prostredie, mäkké slovo – celú prítomnosť niekoho, kto miluje.

 9. Výchova k samostatnosti

 10. M.Montessori – o tom, AKO vychovávať: Pomôcť dieťaťu rozvíjať sa prostredníctvom samostatnosti na slobodnú osobnosť.

 11. MORÁLNA samostatnosť • CIEĽ: celostná, všestranne rozvinutá, aktívna dospelá osobnosť • DUŠEVNÁ samostatnosť • EKONOMICKÁ samostatnosť • FYZICKÁ a PSYCHICKÁ samostatnosť

 12. A tak človek kráča z jedného stupňa samostatnosti k nasledujúcemu, fyzicky, psychicky, morálne, ekonomicky,duševne, stále vnútorne rastie smerom k cieľu: celostnej, všestranne rozvinutej, aktívnej dospelej osobnosti.

 13. O-6 rokov charakteristika: • Labilné, tvorivé, konštruktívne obdobie • Dieťa objavuje prostredníctvom svojich zmyslov a pohybu • Absorbujúci duch – práca nevedomej inteligencie • Náchylnosť k detským chorobám Senzitivity : • Reč - O-3 roky (súvislosť so sluchom aj pohybom) - 3-6 rokov (písanie, čítanie) • Pohyb - ruka - rovnováha - chôdza, beh (zámery: naučiť sa vzpriamene stáť, chodiť, behať a zosilnieť, spoluzúčastňovať sa na činnosti ostatných ľudí v okolí) • Poriadok - podnet pre konanie - vytváranie vnútorných štruktúr 3-6: • Používanie a zdokonaľovanie získaných schopností • Vznik prvej formy spoločenstva – koherentné spoločenstvo

 14. 6-12 rokov charakteristika: • Stabilita, zrenie • Dieťa je intelektuálny bádateľ celého vesmíru, skúma prostredníctvom svojho rozumu a predstavivosti • Dieťa má tendenciu bádať, orientovať sa a nachádzať poriadok v oblasti abstrakcie a morálky • Fáza ovládaná potrebou pochopenia • Po fyzickej stránke je dieťa vyrovnané, silné • Vznik morálneho povedomia →rozvoj sociálneho povedomia→Prechod k sociálnemu spoločenstvu ( (nová forma spolužitia: vedome organizované združenie ) - odporúčaná forma spoločenstva: - dieťa samo žiada o vstup - toto spoločenstvo si predsavzalo predovšetkým morálny cieľ (napr. skauti: ochraňovať slabších a seba udržiavať na určitej morálnej úrovni) - dieťa sa samo zaväzuje k povinnostiam a záväzkom (voči vedúcemu aj vo vzťahu k princípom skupiny) Senzitivity : • Rozšírenie okruhu pôsobnosti (tzv. fáza „von do sveta“) – dieťa potrebuje pre svoj rozvoj extenzívny (rozpínavý, do šírky idúci) priestor • Abstrakcia (zárodok vedca) – potrebné predstavivosť cielene podporovať a organizovane budovať = Budovanie štruktúr (od všeobecného ku konkrétnemu) = Dať detail ako prostriedok pre poznanie celku • Morálne povedomie – senzitivita charakterizovaná cez sociálny fenomén spravodlivosti - dieťa sa zaujíma o obsah toho, čo sa globálne označuje ako dobro / zlo - dodržiavanie pravidiel - hodnotenie vlastného aj cudzieho konania, hľadanie kritérií na toto posudzovanie = to, čo deti v tomto veku hľadajú a na čo sú senzitívne, sa dá označiť ako MORÁLKA, deti merajú a vyhodnocujú konanie cez ich vyvíjajúce sa SVEDOMIE

 15. 12-18 rokov Charakteristika: • Labilné, tvorivé, konštruktívne obdobie • obdobie plné protikladov, váhania, vášní, problémov pri učení ale s náklonnosťou k tvorivej práci • Usilovanie sa o nájdenie nového vzťahu k sebe samému • Rýchle fyzické zmeny (nerovnomerné) – súvislosť s potrebou ochrany a bezpečia! • Rozvoj sociálneho povedomia smerom k vedomej samostatnosti a nezávislosti v rámci určitej sociálnej siete (=dieťa vstupuje do sociálneho dištancu a usiluje sa o nový vzťah k sebe samému) Senzitivity : • Hľadanie ochrany a bezpečia – psychická aj fyzická nerovnováha tohto obdobia • Byť schopný presadiť sa, obsiahnuť rolu človeka, ktorú má zohrávať v spoločnosti – vznik dospelého človeka: zaoberanie sa vlastnou identitou a hľadaním svojho miesta v rámci širšej spoločnosti • Potreba posilňovania sebadôvery – M.Montessori: „Úspech závisí od sebadôvery, od vedomia vlastných schopností a mnohorakých možností ich využitia.“

 16. 18-24 rokov Charakteristika: • Stabilita, zrenie • Stupeň plného ukončenia zrenia Senzitivity : V tomto čase je jedinec senzitívny na rozvíjanie duševných síl v oblasti: • Rozvíjania zmyslu života • Pripravenosti prinášať osobné obete • Preukazovania schopnosti niesť zodpovednosť • Pracovania pre dobro ľudstva a nie iba pre materiálny zisk