1 / 76

MUDr. Miroslav Šulaj , PhD. KAIM JLF UK A UNM

Prvá pomoc pri traumatických život ohrozujúcich stavoch. MUDr. Miroslav Šulaj , PhD. KAIM JLF UK A UNM. TYPY KRVÁCANIA. tepnové ( arteriálne ) – z rany strieka alebo vyteká paralelne s tepom

madge
Télécharger la présentation

MUDr. Miroslav Šulaj , PhD. KAIM JLF UK A UNM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prvá pomoc pri traumatických život ohrozujúcich stavoch MUDr. Miroslav Šulaj, PhD. KAIM JLF UK A UNM

 2. TYPY KRVÁCANIA tepnové (arteriálne) – z rany strieka alebo vyteká paralelne s tepom žilové (venózne) – vyteká z rany pod nižším tlakom ako pri arteriálnom krvácaní vlásočnicové (kapilárne) – krv presakuje z rany

 3. OŠETRENIE ARTER. KRVÁCANIA • cudzie telesá z rany nevyberať • na zastavenie krvácania použiť priamy tlak (na ranu pritlačiť prstami alebo dlaňou čistý obväz, prípadne holé ruky) • tlakový obväz – tlakový vankúšik (prípadne celý rozbalený obväz) priložiť na ranu, obviazať tak aby obväz presahoval okraje rany, utiahnuť a zabandážovať – bandáž má zastaviť krvácanie, nie cirkuláciu • NEPOUŽÍVAŤ ŠKRTIDLO

 4. Tlakové body

 5. ŽILOVÉ KRVÁCANIE • okamžite zatlačiť ranu prstami • prekryť ranu • pokiaľ je v rane cudzie teleso nevyberať, ale vypodložiť ho po stranách tak aby naň obväz netlačil

 6. VYKĹBENIE • lokalizovaná bolesť • zabezpečiť polohu, ktorá chráni pred ďalším poškodením • vrecko s ľadom môže zmierniť opuch • zariadiť prevoz do nemocnice

 7. ZLOMENINY • zatvorené – nie je porušený kožný kryt • otvorené – je porušený kožný kryt – úlomky nevyberať, nevtláčať do rany • znehybniť – dlaha, trojcípa šatka, DK pokiaľ je jedna zlomená možno použiť zdravú ako dlahu • mali by byť znehybnené 2 susedné kĺby

 8. Otvorená rana ( zlomenina) • Nevtláčať • Nenaprávať • Sterilné krytie • Imobilizácia • 112

 9. ZLOMENINY – IMOBILIZÁCIA DK

 10. IMOBILIZÁCIA HK

 11. Imobilizáciafr. claviculae

 12. Poranenie hlavy

 13. Poranenie hlavy okuliarovitý hematóm

 14. Poranenia hlavy následkom trestného činu

 15. Poranenie krku

 16. PORANENIA CHRBTICE vznikajú pôsobením násilia na chrbticu, sprevádzané posunmi a zlomeninami stavcov s léziou a bez lézie miechy. Hlavné nebezpečie takýchto poranení spočíva v poškodení miechy (pomliaždenie, krvácanie alebo preťatie).

 17. PP PRI PORANENIACH CHRBTICE: poloha na rovnej ploche – imobilizácia zaistenie vitálnych funkcií, ďalší liečebný postup záchranná služba Krčná chrbtica– najpohyblivejší úsek chrbtice patrí k najčastejšie postihnutým z hľadiska poškodenia miechy. Manipulácia s pacientom až po nasadení krčného goliera alebo po inom spôsobe imobilizácie chrbtice. Th chrbtica (Th-1, Th-10) – má väčšiu stabilitu – spojenie s rebrami Prechod Th11-L2 je druhé najčastejšie miesto spinálnej traumy, pretože rigidný hrudný úsek prechádza do mobilného bedrového. Torakolumbálne poranenieje instabilné. Poranenie C chrbtice – hlavné riziko : hypoxémia z hypoventilácie a aspirácie. Poranenie hornej C chrbticevyžaduje OTI, teda pri poškodení C3-C5 vznikne okamžite dychová nedostatočnosť.

 18. SPINÁLNY ŠOK Vznikne okamžite po úraze pri kompletnej lézii miechy vo výške Th6 a vyššie: areflexia, strata citlivosti, chabá paralýza, chabý mechúr s retenciou moču, chabý análny zvierač, bradykardia a hypotenzia

 19. OTRAS MOZGU • po páde alebo po silnom údere do hlavy • človek je otrasený, ale nie je v bezvedomí a vie odpovedať na položené otázky • bolesti hlavy, cíti nevoľnosť a vracia • nepamätá udalosti tesne pred nehodou • pri silnejšom otrase mozgu môže upadnúť do bezvedomia • sledovať VF, vyhľadať lekársku pomoc

 20. PORANENIA HRUDNÍKA pôsobením násilia na hrudník poranenie kostných štruktúr hrudníka alebo orgánov hrudníka s ťažkými, život ohrozujúcimi komplikáciami (pneumotorax, hemotorax, nestabilný hrudník, ruptúra trachey, bronchov alebo tamponáda perikardu)

 21. PORANENIA HRUDNÍKA • pokiaľ je postihnutý pri vedomí, nech si ranu prikryje rukou a je polohovaný na poranenú stranu • na ranu priložiť sterilné krytie, prekryť fóliou alebo celofánom a zo 4 strán prelepiť náplasťou • zavolať ZZS • sledovať VF, v prípade potreby KPR www.dkimages.com

 22. PORANENIE BRUCHA • poranený leží s nohami pokrčenými v kolenách • prekryť poranenie krycím materiálom • nedotýkať sa čreva ktoré vyčnieva, ale treba ho prekryť fóliou aby sa nevysušilo • zavolať ZZS • sledovať VF • pri výpadku VF začneme KPR

 23. Poranenie brucha

 24. POPÁLENINY úraz, ktorý sprevádza ľudstvo od jeho historických prvopočiatkov. Zachované písomné správy hovoria, že liečba spočívala v aplikácii odvarov a mastí z liečivých bylín. Vnikajú pôsobením horúcich tekutín (obareniny), horúcich predmetov (kontaktné popáleniny) a plameňa, prípadne chemických látok alebo žiarenia.

 25. POPÁLENINY K týmto poškodeniam kože patria aj úrazy spôsobené: • ultrafialovým žiarením, • elektrické a chemické poškodenia, • omrzliny, • respiračné popáleniny následkom inhalácie horúcich plynov. HĹBKA POPÁLENÍN je závislá od množstva tepla, ktoré prejde kožou. Závisí od teploty, pôsobiacej škodliviny a doby jej pôsobenia.

 26. KLASIFIKÁCIA POPÁLENÍN: podľa hĺbky poškodenia kože do 4 základných stupňov: Popáleniny I. stupňa: • klinické symptómy: bolestivosť, začervenanie • histologický obraz : epidermidis je parciálne zničená, bazálna membrána je intaktná • prognóza: hojenie trvá 5-6 dní (konzervatívna liečba)

 27. Popáleniny II. stupňa (povrchové) II. a: • klinické symptómy: začervenanie, pľuzgiere • histologický obraz : bazálna membrána je čiastočne deštruovaná • prognóza: doba hojenia trvá 10-15 dní (konzervatívna liečba)

 28. Popáleniny II. stupňa (hlboké) II. b: • klinické symptómy: začervenanie, pľuzgiere • histologický obraz : bazálna membrána je úplne deštruovaná, dermálna vrstva kože je čiastočne zničená, prežívajú epidermálne bunky v okolí vlasových folikulov • prognóza: doba hojenia trvá 21-28 dní (konzervatívna liečba)

 29. Popáleniny III. stupňa: • klinické symptómy: hnedá, čierna nekrotická spodina bez citlivosti • histologický obraz : epidermis a dermis zničené v plnej hrúbke parciálne poškodené podkožie • prognóza: liečba časovo náročná, chirurgická

 30. Popáleniny IV. stupňa: Táto skupina je podobná popáleninám III. stupňa. Súčasne po termickom poškodení nekrotizujú aj hlboko uložené tkanivá (svaly, šľachy, nervy, kosti). Takéto poškodenia vznikajú pri úrazoch spôsobených elektrickým prúdom. PRVÁ POMOC - závisí od stupňa popálenín.

 31. STUPNE POPÁLENÍN

 32. Každý, kto utrpí popáleninu hlbšiu ako je hĺbka kože alebo s priemerom väčším ako jeho dlaň, ako aj popáleninu elektrickým prúdom sa musí ošetriť v nemocnici • CIELE: znížiť účinok tepla, zabrániť infekcii, zmierniť bolesť, minimalizovať šok • MENŠIE POPÁLENINY A OBARENIA: • na popálenú časť nechať tiecť pomaly studenú vodu cca 10 min • pred začiatkom opúchania opatrne stiahnuť hodinky, prstene, opasky, tesný odev • prekryť sterilným krytím • nestrhávať ani neprepichovať pľuzgiere • nepoužívať krémy ani masti, náplaste

 33. ŤAŽKÉ POPÁLENINY A OBARENIA: • postihnutého uložiť do kľudovej polohy, horúce postihnuté miesto polievať studenou vodou kým sa bolesť nezmierni • neodstraňovať prilepené látky • popálené miesto prikryť sterilným krytím • ťažko popálenú končatinu treba znehybniť • minimalizovať šok • POPÁLENINY ÚST A HRDLA: • postihnutým pri vedomí dať popíjať malými dúškami studenú vodu • uvoľniť tesný odev na krku • v prípade bezvedomia postupovať ako pri bezvedomí

 34. POLEPTANIE: • odstrániť škodlivú chemikáliu • vyplachovať miesto 10 min čistou vodou • zariadiť prevoz do nemocnice • SLNEČNÝ ÚPAL: • dopraviť postihnutého na chladné miesto (do tieňa) • dať mu často piť malými dúškami studenú vodu • pri rozsiahlej tvorbe pľuzgierov vyhľadať lekársku pomoc

 35. POPÁLENINY EL. PRÚDOM: • vypnúť prúd • ošetriť popáleninu • zariadiť prevoz do nemocnice (aj v prípade, že nevidno nijaké známky poranenia) • Vysoké napätie: nepristupovať k osobe kým nie je spoľahlivá informácia, že prúd je vypnutý

 36. OMRZLINY • vznikajú miestnym účinkom chladu • postihnuté časti najprv zbledne, potom je voskovo biela, neskôr mramorovito modré, nakoniec čierne • POMALY OHRIEVAŤ POSTIHNUTÉ ČASTI • NEMASÍROVAŤ • po rozmrazení prepravovať na nosidlách

 37. AMPUTÁCIA zastaviť krvácanie amputovanú časť vložiť do čistého plastového vrecka, následne do nádoby s ľadom zabezpečiť rýchly prevoz do nemocnice (ZZS)

 38. AMPUTÁCIA

 39. Uhryznutie

 40. UŠTIPNUTIE HADOM • okrem detí a oslabených osôb uštipnutie vretenicou býva málokedy smrteľné • dve bodné rany od zubov, bolesť a opuch • postihnutého uložiť a upokojiť • ranu opláchnuť a prekryť • končatinu nad ranou zľahka stiahnuť obväzom, znehybniť ju • nevyrezávať ranu ani nevysávať jed ústami • zavolať ZZS

 41. UŠTIPNUTIE HADOM

 42. BODNUTIE HMYZOM • upokojiť postihnutú osobu, ak vidieť žihadlo odstrániť ho nechtom alebo tupou hranou noža • zdvihnúť postihnutú končatinu a na 10 min priložiť vrecko s ľadom alebo studený obklad • v dutine ústnej alebo v hrdle: cmúľať kocku ľadu alebo piť po dúškoch studenú vodu, ak sa rozvíja opuch volať ZZS

 43. POLYTRAUMA súčasné poranenie dvoch alebo viac systémov, pričom jeden z nich ohrozuje pacienta na živote

 44. TOPENIE SA • neplávame do blízkosti topiaceho sa, ak sami nevieme poriadne plávať! • topiaci sa má veľkú silu a môže ohroziť aj záchrancu • podľa možnosti hodíme topiacemu sa najprv nejaký plávajúci predmet, ktorého sa môže pevne zachytiť. • potom sa môžeme pokúsiť o priblíženie k topiacemu sa • najlepšie privolať pomoc záchranára, ktorý bezpečne vytiahne topiaceho sa na breh • záchranca nesmie vytláčať vodu z pľúc. Treba len vyčistiť ústnu dutinu a v prípade potreby začať s KPR • ak zachránený dýcha sám, uložíme ho do stabilizovanej polohy, aby voda, ktorú prehltol, mohla sama odtekať • vždy vyžaduje vyšetrenie lekárom

 45. TOPENIE SA • Utopenie je udusenie sa, pri ktorom voda zabráni prístupu vzduchu do pľúc topiaceho. Neprítomnosť kyslíka v mozgu topiaceho vedie rýchlo k strate vedomia, hrozí nenávratné poškodenie mozgu. • Sladká voda vdýchnutá do pľúc sa rýchlo vstrebáva do krvného obehu, čo spôsobuje zriedenie krvi - objem telovej tekutiny sa zväčšuje a červené krvinky sa rozpadávajú. Toto spôsobuje rozvrat vnútorného prostredia a často dochádza aj k zástave krvného obehu. • U 10 až 12% topiacich nedôjde k aspirácii (vdýchnutie) vody vôbec. • V niektorých prípadoch vdýchnutie iba pár kvapiek vody spôsobí taký silný kŕč dýchacích ciest (spazmus svalstva dýchacích ciest), že postihnutý sa utopí. • Každý rok sa utopí veľa dobrých plavcov. Prečo?Dobrí plavci si veria a často precenia svoje sily a schopnosti a často sami plávajú ďaleko od brehu. www.kentfest.com/baywatch/baywatch.jpg

 46. Ďakujem za pozornosť

 47. Prvá pomoc pri netraumatických život ohrozujúcich stavoch MUDr. Miroslav Šulaj, PhD. KAIM JLF UK A UNM

 48. ASTMA • chronické ochorenie vs. akútny stav • najlepšia je poloha v sede

 49. ASTMA • ukľudňovať postihnutého, žiadať aby dýchal pomaly a hlboko, podať inhalátor • ak neustúpi záchvat do 3 minút podať ešte jednu dávku z inhalátora • ak sa stav nelepší alebo zhoršuje, je to prvý záchvat, osoba je vyčerpaná volať ZZS

More Related