Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady dostępności centralnych obszarów Warszawy dla komunikacji indywidualnej Etap 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady dostępności centralnych obszarów Warszawy dla komunikacji indywidualnej Etap 1

Zasady dostępności centralnych obszarów Warszawy dla komunikacji indywidualnej Etap 1

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zasady dostępności centralnych obszarów Warszawy dla komunikacji indywidualnej Etap 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zasady dostępności centralnych obszarów Warszawy dla komunikacji indywidualnej Etap 1 Warszawa, wrzesień 2011

 2. Cel opracowania: Podstawowym celem zamówienia jest uszczegółowienie ustaleń Strategii w zakresie wprowadzenia ograniczeń w ruchu indywidualnym w centralnej części Warszawy. Ponadto celami zamówienia są: • Delimitacja stref zróżnicowanych zasad rozwiązań komunikacyjnych. • Ustalenie grup użytkowników i priorytetów w poszczególnych strefach. • Określenie maksymalnych dopuszczalnych prędkości w poszczególnych strefach. • Określenie zasad rozwiązań komunikacyjnych, organizacji i zarządzania ruchem oraz zasad organizacji przestrzeni publicznych w korytarzach ulic w poszczególnych strefach. • Określenie wpływu wprowadzenia tych zasad na funkcjonowanie systemu transportowego miasta i kierunki jego rozwoju, ze wskazaniem na konieczne inwestycje drogowe i w komunikacji publicznej, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu. • Zaproponowanie harmonogramu wdrażania zasad rozwiązań komunikacyjnych w poszczególnych strefach oraz innych inwestycji drogowych i w komunikacji publicznej, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu Warszawa, wrzesień 2011

 3. Zakres opracowania: Warszawa, wrzesień 2011

 4. Wykonano inwentaryzacja stanu istniejącego systemu transportowego: ulic 492km klasy ulic ( GP-8%, G-16%, Z-16%, L–61%), kategorie ulic (krajowe-7%, wojewódzkie-11%, powiatowe-28%, gminne-54%). skrzyżowań 256 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną 37 skrzyżowań objętych Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem ograniczeń dla pojazdów ciężarowych ograniczenia w ruchu pojazdów powyżej 5 , 10 i 16 t parkowania (na podstawie opracowania „Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze m.st. Warszawy do roku 2035”) ścieżek rowerowych 95km dróg rowerowych organizacji ruchu oznakowanie progi zwalniające ulice jednokierunkowe przystanki i pętle, stacje metra Warszawa, wrzesień 2011

 5. Przeprowadzono uproszczoną analiza uwarunkowań przestrzennych w obszarze opracowania ogólna charakterystyka obecnego użytkowania i zagospodarowania terenu ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących i sporządzanych planów miejscowych. Warszawa, wrzesień 2011

 6. Przegląd zapisów z zakresu polityki transportowej odnoszących się do obszaru studiów dokonano analizując następujące dokumenty: • Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy • Polityka Transportowa dla m.st. Warszawy, • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, • Plan zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy uchwalone w 2006 r., • Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne. Warszawa, wrzesień 2011

 7. Przeprowadzono analizę przygotowanych i realizowanych inwestycji, opracowań i projektów • Komunikacja zbiorowa Metro: Projekt budowy II linii metra Projekt budowy III linii metra Tramwaje: Trasa tramwajowa Bemowo- Kasprzaka Budowa trasy tramwajowej od Dw. Zachodniego do Wilanowa Obsługa osiedla Tarchomin komunikacją tramwajową Budowa trasy tramwajowej od Banacha do Wilanowa Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru Infrastruktura drogowa Inwestycje realizowane: Autostrada A2 Obwodnica Ekspresowa Warszawy Trasa mostu Północnego Inwestycje projektowane: Obwodnica Ekspresowa Warszawy Wschodnia część Obwodnicy Śródmiejskiej Ulica Tysiąclecia Trasa Świętokrzyska Trasa Krasińskiego Ulica Prosta Ulica Grzybowska Inwestycje na etapie studialnym Obwodnica Śródmiejska – odcinek zachodni Ulica Prądzyńskiego Ulica Krasińskiego na odcinku od placu Wilsona do Prymasa Tysiąclecia Warszawa, wrzesień 2011

 8. Założenia dotyczące zasad funkcjonowania i rozbudowy systemu transportowego w obszarze opracowania Założenia dotyczące zasad dostępu dla komunikacji indywidualnej Rozbudowa sieci obwodnic Założenia dotyczące zasad obsługi towarowej Eliminacja pojazdów ciężkich z centrum Założenia dotyczące celów i metod nadawania priorytetu dla komunikacji zbiorowej Priorytety komunikacji zbiorowej – zarówno w sygnalizacji jak i wydzieleniu ruchu Założenia dotyczące marszrutyzacji linii komunikacji zbiorowej Systematyczna marszrutyzacja Założenia dotyczące zasad organizacji parkowania Ograniczanie miejsc parkingowych Założenia dotyczące zasad funkcjonowania ruchu rowerowego Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych oraz infrastruktury, rower miejski Założenia dotyczące zasad funkcjonowania ruchu pieszego Udostępnianie przestrzeni dla pieszych Założenia dotyczące zasad rozwoju systemu sterowania ruchem i technologii ITS Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Warszawa, wrzesień 2011

 9. Charakterystyka ulic Na podstawie powyższych założeń oraz celów jakim maja spełniać poszczególne ulice przygotowano propozycje dotyczące: • Przekrój • Klasa • Prędkość • Sposób parkowania • Uspokojenie ruchu • Transport pieszych • Transport rowerzystów • Priorytet dla komunikacji zbiorowej • Udział w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem Warszawa, wrzesień 2011

 10. Propozycje inwestycji niskonakładowych • Program przebudowy sygnalizacji świetlnych (poza obszarem I i II ZSZR) w celu dostosowania do obecnych wymagań prawnych i nadania skutecznego priorytetu dla komunikacji zbiorowej. • Program przebudowa przystanków autobusowych w celu dostosowania do warunków technicznych, wymagań osób niepełnosprawnych i poprawy BRD. • Program redukcji i przestrzegania istniejących ograniczeń prędkości na głównych ciągach ulicznych. • Program ograniczenia prędkości i poprawy BRD w strefie I-OR 30. • Program tzw. małych przebudów. • Program uporządkowania i redukcji miejsc parkingowych w SPPN ze szczególnym uwzględnieniem ulic z pasami dla autobusów. • Program rozwoju infrastruktury rowerowej: budowy dróg, pasów i parkingów dla rowerów. • Program uprzywilejowania komunikacji autobusowej wraz z wdrożeniem systemu monitorowania pasów dla autobusów. Warszawa, wrzesień 2011

 11. Strefy zróżnicowanej obsługi komunikacyjnej: Podział na strefy przedstawiony w Strategii zrównoważonego rozwoju. Warszawa, wrzesień 2011

 12. Propozycje kształtowania ulic w każdej ze stref: Warszawa, wrzesień 2011

 13. Propozycje typowych przekrojów: Strefa I-OR 20, Strefa I-OR 30, Strefa I-OR 50 Warszawa, wrzesień 2011

 14. Propozycje typowych przekrojów: Strefa I-PRKZ Strefa I-UTZ Strefa I-O>50

 15. Strefy zróżnicowanej obsługi komunikacyjnej WNIOSKI: 1. Z uwagi na fakt iż większa część systemu ulicznego Warszawy została już ukształtowana, przedstawione propozycje przekrojów są silnie uwarunkowane istniejącym pasem drogowym, zabudową itp. 2. Nadawanie przekroju powinno przebiegać w kolejności: szerokość jezdni szerokość chodnika szerokość ścieżki/pasa rowerowego lokalizacja i sposób parkowania 3. Brak działań zmierzających do eliminacji nielegalnego parkowania w miejscach niedozwolonych i ścigania niepłacących za postój 4. Częściowe nadawanie priorytetów dla komunikacji zbiorowej (brak zmian w programach sygnalizacji świetlnej). 5. Powolny rozwój infrastruktury rowerowej. Warszawa, wrzesień 2011

 16. Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Świętokrzyska W3 W1 W2 uporządkowanie parkowania wydzielenie ścieżki dla rowerów ograniczenie przepustowości jezdni 1x2 obustronne pasy rowerowe zamknięcie ulicy dla ruchu samochodowego Warszawa, wrzesień 2011

 17. Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Andersa W3 W2 W1 • przekrój jezdni 2x2 przeniesienie torowiska tramwajowego • wydzielenie obustronnych ścieżek dla rowerów uporządkowanie parkowania wydzielenie ścieżki dla rowerów przekrój jezdni 2x2 (tramwaj w środku) • wydzielenie obustronnych ścieżek dla rowerów Warszawa, wrzesień 2011

 18. Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Foksal W1 W2 zamknięcie odc. od ul. Nowy Świat do ul. Gałczyńskiego likwidacja równoległych miejsc parkingowych po południowej stronie jezdni zamknięcie odc. od ul. Nowy Świat do ul. Kopernika • likwidacja równoległych miejsc parkingowych po południowej stronie jezdni Warszawa, wrzesień 2011

 19. Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Marszałkowska (Plac Konstytucji – Plac Unii Lubelskiej) W2 W1 • zamknięcie odc. dla ruchu pojazdów samochodowych • od Placu Unii Lubelskiej do Placu Zbawiciela ograniczenie przekroju jezdni do 1 pasa ruchu • wprowadzenie kontrapasa dla rowerów Warszawa, wrzesień 2011

 20. Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Marszałkowska (Rondo Dmowskiego – ulica Królewska) W2 W1 • ograniczenie przekroju do 2x2 • wprowadzenie dodatkowych przystanków tramwajowych • wprowadzenie dodatkowych skrzyżowań wprowadzenie buspasa po obu stronach jezdni • wydzielenie pasa rowerowego (po wschodniej stronie jezdni) • poprowadzenie ścieżki rowerowej (po zachodniej stronie jezdni) Warszawa, wrzesień 2011

 21. Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Nowowiejska na odcinku od Placu Politechniki do Placu Zbawiciela W1 wprowadzenie kontrapasa rowerowego • dopuszczenie ruchu rowerowego do ruchu po rondzie Warszawa, wrzesień 2011

 22. Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Targowa W2 W1 • ograniczenie przekroju do 2x2 • wprowadzenie obustronnych, jednokierunkowych pasów rowerowych wprowadzenie wydzielonego pasa dla autobusów • wydzielenie ścieżki rowerowej po wschodniej stronie jezdni Warszawa, wrzesień 2011

 23. Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Stawki W1 W2 wydzielenie ścieżki rowerowej • wydzielenie z jezdni torowiska tramwajowego • zawężenie przekroju do 1x2 • skrzyżowanie ulic Stawki i Pokornej - rondo Warszawa, wrzesień 2011

 24. Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Mokotowska W3 W1 W2 uporządkowanie parkowania pas dla rowerów, w zależności od odcinka jedno, bądź dwukierunkowy, brak ingerencji w wyremontowaną część uporządkowanie parkowania • pas dla rowerów, w zależności od odcinka jedno, bądź dwukierunkowy uporządkowanie parkowanie • dwukierunkowy pas dla rowerów na większej części odcinka również na wyremontowanej części Warszawa, wrzesień 2011

 25. Propozycje rozwiązań dla wybranych ciągów komunikacyjnych – ul. Kawęczyńska W1 W2 uporządkowanie parkowania wprowadzenie przystanku ,,wiedeńskiego” • uporządkowanie parkowania • wydzielenie jednokierunkowych, obustronnych pasów dla rowerów kosztem miejsc parkingowych Warszawa, wrzesień 2011

 26. Przyjęto rozwój miasta: Infrastruktura drogowa Infrastruktura komunikacji zbiorowej Warszawa, wrzesień 2011

 27. Dane i założenia dotyczące demograficznego rozwoju miasta : • Aktualne i spodziewane tendencje demograficzne rozwoju obszaru metropolitarnego Warszawy, lipiec 2010 jest najaktualniejszym dokumentem prezentującym trendy rozwoju demograficznego m. st. Warszawy opracowanym przez doc. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego - Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania przestrzennego, luty 2010 Warszawa, wrzesień 2011

 28. Warianty rozwoju systemu transportowego drogowego: Wariant 0 – dokończenie realizowanych inwestycji • utrzymywanie stanu obecnego, gorzej już nie będzie (nie ma gdzie parkować, nie ma jak dojechać). • Wariant 1 – rozwoju sieci drogowej zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego • budowa obwodnic spowoduje spadek natężenia na ulicach w centrum miasta co pozwoli na ograniczanie przekrojów jezdni • Wariant 2 – zamknięcie Marszałkowskiej na odcinku od Placu Unii Lubelskiej do Placu Konstytucji, Nowowiejska na odcinku od ulicy Waryńskiego do Placu Zbawiciela, Świętokrzyska na odcinku od ulicy Marszałkowskiej do ulicy Królewskiej • zamknięcie ulic spowoduje zwiększenie natężenia na ulicach będących w sąsiedztwie planowanych ciągów ulicznych przeznaczonych do zamknięcia • Wariant 3 – brak obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Trasy Łazienkowskiej do ulicy Słomińskiego • brak pełnej obwodnicy śródmiejskiej spowoduje wzrost natężenia na równoległych ulicach • Wariant 4 – ograniczenie przepustowości ulic Marszałkowskiej, Stawki, Świętokrzyskiej, Targowej, Alei Jana Pawła II, Alei Jerozolimskich, Alei Solidarności • spadek natężenia na ulicach w centrum miasta, wypchnięcie tranzytu z centrum miasta Warszawa, wrzesień 2011

 29. Kluczowedecyzje inwestycyjne: • OBWODNICE • Obwodnica Ekspresowa • Obwodnica Śródmiejska • Obwodnica Miejska • Dopiero realizacja tych inwestycji pozwoli na przebudowę (ograniczanie przepustowości) ulic w centrum miasta • Jeżeli nie zbudujemy obwodnic nie wyeliminujemy ruchu tranzytowego z centrum miasta. Warszawa, wrzesień 2011

 30. Kluczowedecyzje administracyjne : • DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY • SYSTEMU PARKOWANIA W MIEŚCIE Parkowanie płatne jako środek realizacji polityki transportowej. Za pomocą decyzji zmieniających: • obszar objęty systemem, • wysokości opłat (działanie zależne od zmiany prawodawstwa krajowego, konieczne kroki miasta wnioskujące o taką zmianę), • progresywność stawek opłat (działanie zależne od zmiany prawodawstwa krajowego, konieczne kroki miasta wnioskujące o taką zmianę), • wysokość abonamentu dla mieszkańców. • Jeżeli nie zmniejszymy ilości miejsc parkingowych nie ograniczymy dostępności miasta dla komunikacji indywidualnej. Warszawa, wrzesień 2011

 31. Kluczowedecyzje administracyjne w transporcie publicznym: PRIORYTETY DLA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ Nadawanie realnych priorytetów pojazdom komunikacji zbiorowej Uprzywilejowanie autobusów przez wydzielenie pasa Priorytety w sygnalizacji świetlnej Warszawa, wrzesień 2011

 32. Kluczoweinwestycje w transporcie publicznym: ROZBUDOWA I USPRAWNIANIE SYSTEMU Rozbudowa obecnego systemu transportu zbiorowego – metra (w miarę możliwości finansowych) oraz tramwajów Jeżeli nie będziemy poprawiać komunikacji zbiorowej dostępności – nowe linie tramwajowe, metro; czasu przejazdu – priorytety; komfortu – wymiana taboru) nie zachęcimy kierowców do przesiadania się do komunikacji zbiorowej. Warszawa, wrzesień 2011