1 / 38

Zasady i strategie skutecznego uczenia się. Indywidualne style uczenia się.

Zasady i strategie skutecznego uczenia się. Indywidualne style uczenia się. cykl efektywnej nauki wg Davida Kolb’a. Efektywne uczenie się to:. Posiadanie i rozwijanie w sobie: doświadczenia obserwacji i refleksji tworzenia hipotez i testowania ich w praktyce.

massimo
Télécharger la présentation

Zasady i strategie skutecznego uczenia się. Indywidualne style uczenia się.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zasady i strategie skutecznego uczenia się. Indywidualne style uczenia się.

 2. cykl efektywnej nauki wg Davida Kolb’a Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 3. Efektywne uczenie się to: Posiadanie i rozwijanie w sobie: • doświadczenia • obserwacji i refleksji • tworzenia hipotez i testowania ich w praktyce. Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 4. Podstawowe czynności w procesie uczenia się • odczuwanie • obserwacja • myślenie • działanie Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 5. style uczenia się według Dawida Kolb’a: • PRAKTYKA — sprawdzanie na własną rękę. • REFLEKSJA — analiza doświadczeń, zarówno własnych, jak i innych osób. • MODELOWANIE — tworzenie teorii objaśniających rzeczywistość. • METODA PRÓB I BŁĘDÓW — eksperymentowanie z różnymi metodami. Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 6. AKTYWNY osoby, które uczą się najlepiej przez działanie, konkretne doświadczenie

 7. REFLEKSYJNY cechuje ludzi, którzy uczą się najlepiej poprzez ocenę skutków działania, refleksyjną obserwację, rozważają, ustalają przyczyny, porównują

 8. TEORETYCZNY osoby, które uczą się najlepiej, kiedy mają do czynienia z modelem, teorią, integrują z dotychczasową wiedzą, uogólniają, ustalają prawidłowości

 9. PRAGMATYCZNY planujący, aktywne eksperymentowanie, zastosowanie, kiedy występuje bezpośrednie ogniwo łączące zadanie z problemem lub wykonywanym ćwiczeniem

 10. FORMUŁOWANIE MYŚLI - wzrokowcy To mi wygląda na dobry pomysł. Uczą się poprzez patrzenie, obserwację pokazu, demonstrowanie, wykresy, plansze, mapy… .

 11. FORMUŁOWANIE MYŚLI - słuchowcy Ten pomysł brzmi interesująco Uczą się przez słuchanie siebie lub innych

 12. FORMUŁOWANIE MYŚLI - kinestetycy Ten pomysł pulsuje energią, ma dobry smaczek. Uczą się przez wykonywanie, ruch, przekładanie, bezpośrednie zaangażowanie w działania

 13. Czynniki wydłużające czas koncentracji uwagi • różnorodność • zmiana w intensywności bodźców • ruch • kontrast • atrakcyjność ( odpowiedź na potrzeby uczestników) Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 14. Warunki, w których powtarzanie jest skuteczniejsze • zrozumienie • rozłożenie nauki w czasie • uczenie się na głos • utrwalanie • zaufanie do własnych możliwości • zasada całości • reintegracja • efekt von Restorffa Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 15. Zapamiętywanie -praktyczne wskazówki • Kieruj całą uwagę na to, co chcesz zapamiętać. • Powtarzaj materiał aż do pełnego jego opanowania. • Staraj się wzmóc swoje zainteresowanie tematem. • Wykorzystuj kojarzenie pojęć. Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 16. MOTYWACJA Na motywację do uczenia lub nieuczenia się mają wpływ stosowane przez nauczyciela bodźce: mogą one zarówno zachęcać, jak i zniechęcać do nauki.

 17. CELE • Cele ogólne są raczej dalekosiężne, opisują stan końcowy (nie środki do jego zrealizowania). • Cel ma być jasno, zrozumiale i zwięźle sformułowany. • Z celów powinny wynikać możliwe do zrealizowania zadania i rezultaty. • Zadania, które mają być konkretne i dokładne i możliwe do zrealizowania są przełożeniem celów na praktykę. • Cele powinny motywować wszystkich uczestników projektu do działania. • Cele długo- i krótkoterminowe (ogólne i szczegółowe) powinny być ze sobą zbieżne. Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 18. SMART • Specific – dokładny, konkretny • Measurable – mierzalny, łatwo poddający się ocenie • Achievable – osiągalny • Realistic – realny, możliwy do osiągnięcia w konkretnym działaniu • Time oriented – osadzony w czasie Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 19. JAKIE POWINNY BYĆ CELE? • cele powinny wymagać rozsądnego wysiłku • bardzo szczegółowe cele wyznacza się do zadań powtórzeniowych, służących wyćwiczeniu nawyków (rachunki, pisownia, pisanie na komputerze, rzuty do kosza, zagrywka) • przy pracach wymagających twórczego myślenia, kreatywności, inwencji lepiej stawiać cele jakościowe • cele powinny być dla uczniów wskazówkami, jak się uczyć i co zrobić • wyznaczamy uczniom cele na początku, zanim sami zaczną je sobie wyznaczać Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 20. PLANOWANIE • język i literatura: plany wymagające czytania, pisania, mówienia i słuchania • matematyka: plany rozwiązania problemu lub zademonstrowania metod i procedur • fizyka, chemia: plany badań i eksperymentów • technika: plany projektowania i wykonawstwa • historia: odtwarzanie planów postępowania ludzi i społeczności, plany w historii alternatywnej, plany bitew i badań historycznych • geografia: plany wycieczek, badań geograficznych • muzyka: plany dotyczące wykonywania, komponowania, odtwarzania muzyki • plastyka: plany prac plastycznych, wystaw • wychowanie fizyczne: plany zawodów, rozgrywek Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 21. CECHY DOBREGO PLANU • koncentruje (kiedy i od czego zacząć) • dotyczy działań (co i w jakiej kolejności robić) • przewiduje kontrolowanie (kto i jak będzie nadzorować postęp prac) • pokazuje, jak oceniać (czy wykonano zadanie, czy plan był dobry) Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 22. Trójstopniowa teoria myślenia Sternberga Zakłada istnienie trzech podstawowych typów myślenia. Na wyniki uczniów ma wpływ fakt, czy potrafią oni uruchomić odmienne typy myślenia w trakcie opanowywania różnego materiału. Uczniowie powinni uczyć się za pomocą wszystkich trzech sposobów myślenia oraz wykorzystując pamięć.

 23. myślenie analityczne wiąże się z analizą, osądem, porównaniem, opiniowaniem i badaniem

 24. Uczeń, który myśli analityczne: • bardzo dobre stopnie • wysokie wyniki testów • lubi szkołę • lubiany przez nauczyciela • „pasuje” do szkoły • wypełnia polecenia • widzi niedostatki koncepcji • „urodzony krytyk” • często lubi być kontrolowany Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 25. myślenie twórcze wiąże się z tworzeniem, odkrywaniem, produkowaniem, wyobraźnią i formułowaniem założeń

 26. Uczeń, który preferuje myślenie twórcze: • średnie i niskie stopnie • średnie wyniki testów • czuje się ograniczony przez szkołę • często postrzegany przez nauczycieli jako kłopotliwy • niezbyt pasuje do szkoły • nie lubi wypełniać poleceń • lubi proponować własne idee • „urodzony marzyciel” • lubi sam sprawować nad sobą kontrolę Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 27. myślenie praktyczne wiąże się z praktycznym zastosowaniem, używaniem i wprowadzaniem w życie określonych pomysłów

 28. Uczeń, który myśli praktycznie • średnie i niskie stopnie • średnie i niskie wyniki testów • szkoła go nudzi • często postrzegany jako uczeń niezwiązany ze szkołą • niezbyt pasuje do szkoły • lubi wiedzieć, jakim celom służą zadania i polecenia • lubi pragmatycznie stosować idee • typ „zdroworozsądkowy” • lubi znajdować polecenia w naturalnym otoczeniu Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 29. Cechy dobrego pytania: • jest wyzwaniem do myślenia • sprawia kłopoty • rzadko bywa oczywiste • wymaga raczej nieschematycznych odpowiedzi • jego efektem jest wytworzenie czegoś nowego • może zawierać: osądzanie (zjawiska, problemu itp. a nie człowieka, porównywanie, ocenianie Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 30. Na udzielenie odpowiedzi uczniowie muszą mieć czas. Daj im pomyśleć! Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 31. Trójstopniowe podejście do rozumieniawg J. Davidson i R. Sternberg’a • wybiórcze kodowanie oddzielanie informacji istotnych od zbędnych • wybiórcza kombinacja łączenie pozornie oddzielnych informacji w jedną całość • wybiórcze porównanie łączenie nowych informacji z informacjami zdobytymi w przeszłości; przykładem zadań z zastosowaniem wybiórczego porównania są analogie Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 32. MNEMONIKA sposoby usprawniające pamięć albo ułatwiające zapamiętanie czegoś na zasadzie skojarzeń

 33. Kiepski humor dzisiaj mają dzieci cioci Madzi kilo - , hekto -, deka -, metr, decy -, centy -, mili -

 34. Mama Dała Celci Bułkę Nasmarował Masłem Wujek Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik Narzędnik Miejscownik Wołacz PRZYPADKI Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

 35. cyfry reprezentowane przez słowa o odpowiedniej liczbie liter U taty, u mamy pierwiastek z dwóch mamy 1, 414 = pierwiastek z 2

 36. gra słów „Wiosną do przodu, jesienią do tyłu” sposób przestawiania zegarów z czasu zimowego na letni

 37. wierszyki pomagające zapamiętać daty „JEDEN CZTERY DZIEWIĘĆ DWA KOLUMB SWE RZEMIOSŁO ZNA”

 38. KOSKI Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com

More Related