Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Infrastruktura I. Gospodarski forum Istre PowerPoint Presentation
Download Presentation
Infrastruktura I. Gospodarski forum Istre

Infrastruktura I. Gospodarski forum Istre

210 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Infrastruktura I. Gospodarski forum Istre

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Istarska županija Regione Istriana Infrastruktura I. Gospodarski forum Istre Pula, 18. travanj 2007.

 2. Uvod Sadržaj prezentacije • Plinofikacija Istarske županije • Gospodarenje otpadom • Istarski vodozaštitni sustav (IVS) • Istarski “Y” www.istra-istria.hr

 3. 1 Plinofikacija Istarske županije Kako je projekt podijeljen? • Izgradnja magistralnog plinovoda Ivana K – Pula – Karlovac • Izgradnja plinovoda MRS Kršan – PMRS Potpićan (Rockwool) • Izgradnja magistralnog plinovoda Vodnjan – Umag • Izgradnja distribucijskog sustava plinovoda Južna Istra • Izgradnja distribucijskog sustava plinovoda Sjeverna Istra www.istra-istria.hr

 4. 1 Plinofikacija Istarske županije Značaj plinofikacije za Istarsku županiju • Smanjenje troškova poslovanja gospodarskih subjekata u energetskom dijelu • Smanjenje zagađenja okoliša (istovremeno se smanjuju troškovi davanja Fondu) • Jednostavnija dobava energenta (ne treba brinuti o skladištenju) • Jednostavnije rukovanje • Smanjeni troškovi održavanja postrojenja i uređaja • Tijekom izgradnje sustava uključuje se lokalno gospodarstvo • Povećanje životnog standarda građana Istre www.istra-istria.hr

 5. 1 Plinofikacija Istarske županije Prednosti prirodnog plina • Ekološki najprihvatljiviji energent (najmanje zagađuje okoliš – najmanja emisija ugljičnog dioksina po jedinici energije, a ostalih štetnih sastojaka gotovo i nema) • Ekonomski najprihvatljiviji energent (cijena po jedinici energije daleko niža od ostalih energenata) • Snabdijevanje potrošača iz umreženog sustava (izostaje transport i skladištenje) • Plaćanje računa nakon ostvarene potrošnje www.istra-istria.hr

 6. 1 Plinofikacija Istarske županije Potencijalni korisnici • Gospodarski subjekti koji u svojem poslovnom procesu koriste druge energente u toplinskoj pretvorbi • Turizam općenito – naročito turistička naselja koja imaju veliku potrebu za toplinskom energijom (grijanje/hlađenje prostora, grijanje potrošne vode i kuhanje) • Poljoprivreda – staklenici i plastenici za uzgoj bilja tijekom zimskih mjeseci • Ustanove i široka potrošnja (građani) – grijanje i hlađenje prostora te grijanje potrošne tople vode www.istra-istria.hr

 7. 1 Plinofikacija Istarske županije Osnovni pokazatelji projekta • Duljina distribucijske mreže: 510 km • Broj potrošača: 27.000 • Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina: 73,0 milijuna m3 • Vrijednost investicije (bez magistralnih plinovoda): 53,0 milijuna eura www.istra-istria.hr

 8. 2 Gospodarenje otpadom www.istra-istria.hr

 9. 2 Gospodarenje otpadom Postojeće stanje: • 7 legalnih odlagališta • godišnja količina proizvedenog otpada - oko 326 000 t • ukupna godišnja količina odloženog otpada (2005. g.) - 160.642,66t • nizak stupanj odvojenog prikupljanja iz komunalnog otpada • nizak stupanj recikliranja, ponovne uporabe, • uporabe i gotovo nikakve obrade otpada • 300-tinjak ilegalnih odlagališta www.istra-istria.hr

 10. 2 Gospodarenje otpadom Postojeća odlagališta: • Umag – donji Picudo • Poreč - Košambra • Rovinj – Lokva Vidoto • Pula – Kaštijun • Labin – Cere • Pazin – Jelenčići V. • Buzet - Griža www.istra-istria.hr

 11. 2 Gospodarenje otpadom www.istra-istria.hr

 12. 2 Gospodarenje otpadom Opis projekta • Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom – Kaštijun • Sanacija postojećeg neuvjetnog odlagališta otpada na lokaciji Kaštijun • Sanacija i rekonstrukcija ostalih postojećih neuvjetnih na području Istarske županije www.istra-istria.hr

 13. 2 Gospodarenje otpadom Svrha projekta • Zaštita zdravlja stanovništva Istarske županije • Unaprijeđenje komunalne usluge i zaštita okoliša, posebno voda i zraka od procjednih voda i deponijskih plinova www.istra-istria.hr

 14. 2 Gospodarenje otpadom Cilj projekta • Usklađivanje sustava gospodarenja otpadom sa zakonskim propisima RH i EU, Strategijom zaštite okoliša i Strategijom gospodarenja otpadom • Povećati stupanj odvojenog prikupljanja korisnog i opasnog otpada, izgraditi ŽCGO u skladu s RH i EU normama • Sanirati i prenamijeniti postojeća neuvjetna odlagališta otpada u transfer stanice i reciklažna dvorišta • Smanjiti negativan utjecaj na tlo, vodu i zrak i time štititi izvorišta pitke vode www.istra-istria.hr

 15. 2 Gospodarenje otpadom Provedene aktivnosti • Izrađene studije, elaborati i usvojen Prostorni plan IŽ kojim je prostorno verificiran koncept gospodarenja otpadom • Osnovana tvrtka Kaštijun d.o.o. (osnivači: Istarska županija i Grad Pula) • Projekt je uključen u projekte od nacionanog značaja (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti) čime se omogućuje kandidatura u pretpristupni fond IPA-u www.istra-istria.hr

 16. 2 Gospodarenje otpadom Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) • Idejno rješenje mora obuhvatiti: • Ulazni dio • Postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada • Polja za odlaganje ostalog dijela otpada – bioreaktorska deponija • Kompostana za obradu otpada poznatog porijekla • Postrojenje za obradu procjednih voda deponije, muljeva i sadržaja septičkih jama • Postrojenje za proizvodnju električne energije • Reciklažno dvorište www.istra-istria.hr

 17. 2 Gospodarenje otpadom www.istra-istria.hr

 18. 2 Gospodarenje otpadom Planirani ukupan proračun projekta • 63,0 milijuna €, od čega se: • 32,0 milijuna € odnosi na izgradnju novog ŽCGO • 31,0 milijun € odnosi na sanaciju i rekonstrukciju – prerastanje postojećih odlagališta u reciklažna dvorišta i transfer stanice www.istra-istria.hr

 19. 3 Istarski vodozaštitni sustav (IVS) Uvod • Voda kao opće dobro - osnovni je resurs za gospodarski i tehnološki razvoj • Treba težiti da se sva korištena voda prihvati u sustav javne odvodnje, obradi i omogući njezino daljnje korištenje i vrati u prirodni prostor bez štetnih posljedica • Obzirom na kraški sastav tla projekt zaštite voda je znatno zahtjevniji • Podzemlje Istre treba tretitrati kao jedinstveni vodonosnik za sva izvorišta pitke vode • Vodu treba štititi na cijelom njezinom putu do izvorišta www.istra-istria.hr

 20. 3 Istarski vodozaštitni sustav (IVS) www.istra-istria.hr

 21. 3 Istarski vodozaštitni sustav (IVS) www.istra-istria.hr

 22. 3 Istarski vodozaštitni sustav (IVS) Osnovni tehnički podaci o sustavu • Idejnim je rješenjima predviđeno: • Obuhvatiti 173 naselja u kojima živi 37.723 stanovnika • Planirati sustav za 45.400 ES • Ugraditi 522.443 m gravitacijskih cjevovoda • Ugraditi 21.508 tlačnih cjevovoda • Izgraditi 190 crpnih stanica • Izgraditi 176 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda www.istra-istria.hr

 23. 3 Istarski vodozaštitni sustav (IVS) Vodozaštitne zone • Projektom je izvršeno vrednovanje pojedinačnih prioriteta obzirom na: • I. Stupanj – unutar II. vodozštitne zone • II. Stupanj – unutar III. I IV. vodozaštitne zone • III. Stupanj – unutar pretpostavljenog, ali nedovoljno istraženom sliva i van zona zaštite www.istra-istria.hr

 24. 3 Istarski vodozaštitni sustav (IVS) Način izgradnje uređaja • Decentralizaciju uređaja za pročišćavanje zbog ekonomske opravdanosti • Centralizaciju kontrole uređaja i upravljanje • Centralizaciju upravljanja uređajima www.istra-istria.hr

 25. 3 Istarski vodozaštitni sustav (IVS) Iznos ulaganja • Realizacija u dvije faze: • I. Faza je realizacija I. I II. Stupnja prioriteta • II. Faza je realizacija III. Stupnja prioriteta • Ukupna ulaganja po fazama: • I. Faza: 74,7 milijuna € • II. Faza: 72,8 milijuna € www.istra-istria.hr

 26. 3 Istarski vodozaštitni sustav (IVS) Vlasnička struktura društva • Istarska županija 23% • Hrvatske vode 26% • Gradovi i općine IŽ 51% www.istra-istria.hr

 27. 3 Istarski vodozaštitni sustav (IVS) Izvori financiranja www.istra-istria.hr

 28. 4 Istarski “Y” Osnovni podaci • Od 1995. godine koncesionar BINA Istra d.d. na 32 godine • Izgrađeno: • 145 km poluautoceste (Pula-Umag, Kanfanar-Matulji) • 11 čvorova, 78 objekata • Tijekom građenja zaposleno cca 500 osoba • Uključena 152 dobavljača • Cijena izgrađenih dionica iznosila je 305 milijuna € • Tekući troškovi BINA Istre d.d. 30 milijuna € godišnje www.istra-istria.hr

 29. 4 Istarski “Y” ISTARSKI IPSILON DIONICE I ČVORIŠTA Izgrađeno do 2007. Planirano do 2010. Planirano do 2012. www.istra-istria.hr

 30. 4 Istarski “Y” Puni profil auto ceste - rokovi izgradnje • II. Faza izgradnje 2007. – 2010. • Pula-Umag • Kanfanar-Pazin • Pula-Medulin • III. Faza izgradnje 2011. – 2012. • Pazin-Tunel Učka-Matulji • Viadukt Lim • Viadukt Mirna www.istra-istria.hr

 31. 4 Istarski “Y” Puni profil auto ceste - ulaganja • II. Faza izgradnje 2007. – 2010. • 300 milijuna € • III. Faza izgradnje 2011. – 2012. • 300 milijuna € www.istra-istria.hr

 32. 4 Istarski “Y” Promet u 2006. • Ukupan broj vozila: cca 5,0 milijuna • Broj registriranih korisnika: 3.420.000 • Rast prometa u prva tri mjeseca 2007.: 15% • Očekivani rast prometa u 2007.: 10% www.istra-istria.hr

 33. Zahvaljujem na pozornosti Kraj Tulio Demetlika • Član Poglavarstva Istarske županije za održivi razvoj • T. +385 52 372 190 • F. +385 52 372 191 • E-mail: tulio.demetlika@istra-istria.hr • Web: www.istra-istria.hr www.istra-istria.hr