Download
scrum n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SCRUM PowerPoint Presentation

SCRUM

298 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SCRUM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SCRUM Giớithiệu Cácthànhphầnlàmnên 1 scrum. Càiđặt Scrum theomôhình Vida. (đềxuất)

 2. Giớithiệu • Quytrìnhpháttriểnphầnmềmtheomôhìnhlinhhoạt(Agile) • Sprint: • vònglặppháttriển. • 2-4 tuần (30 ngày) • Roles: • Product Owner • Scrum Master • Team

 3. Roles

 4. Agile

 5. Sprint • Baogồm: • Sprint Planning Meeting • Daily Scrum • Sprint Review • Sprint Retrospective • Tools: • Product Backlog • Sprint Backlog • Burndown Chart

 6. Product Backlog • Danhsáchcácyêucầucủatoànbộdựán, sắpxếptheothứtựưutiên. • Quảnlýbởi Product Owner • Đượctạoratrong Sprint Planning Meeting.

 7. Sample

 8. Sprint Backlog • Danhsáchcác Product Backlog Items chomỗi Sprint. • Dựatrên Sprint Goal. • Tạorabởi Team. • Khicóthayđổi: • Team thêm new tasks • Team remove tasks • Team update estimates. • Update mỗingày.

 9. Sample

 10. Burndown Chart • Thểhiệnsốthờigiancònlạitrongmột Sprint theotừngngày.

 11. Càiđặt Scrum - VIDA

 12. Càiđặt Scrum - VIDA

 13. Thamkhảo • http://www.slideshare.net/dwiner/introduction-to-agile-scrum • http://www.slideshare.net/duongtrongtan/scrum-guide-vi-beta • http://www.pcworld.com.vn/articles/cong-nghe/cong-nghe/2009/12/1195134/quy-trinh-scrum-thanh-cong-moi-trong-phat-trien-phan-mem/