Download
affektreglering med tourette syndrom som utg ngspunkt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Affektreglering med Tourette syndrom som utgångspunkt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Affektreglering med Tourette syndrom som utgångspunkt

Affektreglering med Tourette syndrom som utgångspunkt

268 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Affektreglering med Tourette syndrom som utgångspunkt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Affektreglering med Tourette syndrom som utgångspunkt Najah Khalifa Barnneurolog och habiliteringsläkare. Phd BUP-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala najah.khalifa@neuro.uu.se

 2. Tourette syndrom (TS) Motoriska + vokala tics > 1år Ticsen orsakar lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden Debut <18 åå

 3. TS Motoriska tics: Ögonblinkningar, grimaser, vridningar på huvudet, ryckningar i axlar, armar, ben. Rätta till kläder, glasögon eller dylikt. Självdestruktivitet Vokala tics:Hosta, harkla, snyfta, läten, Skrika ekolali, palilali, koprolali. ”Sensoriska tics” , förkänningar (’premonitory urges)

 4. ”Tourettetvång” Många komplexa tics innehåller tvångsdelar Symmetrikänsla Det skall kännas rätt Obehagskänsla mer än katastroftankar

 5. Orsaker – avvikelser avseende Strukturer i hjärnan: pannlober basala ganglier Nätverk: cortex-striatum-thalamus-cortex Signalämnen: dopamin, glutamat, GABA, serotonin, noradrenalin, acetylcholin, opioider

 6. TS • N Khalifa 20004479 skolbarn i Ludvika, Smedjebacken 7-15 år • Tourettes syndrom 0,6%, Kroniska motoriska tics 0.8%, Kroniska vokala tics 0,4%, Övergående tics 4.8%= 6.6% • Nästan 50% av alla barn som går i särskolan har tics

 7. Neuropsykologiska problem hos barn med TS Variationen i begåvningen är stor: IQ = 95 (57-125) 16 % har IQ <70 Svårt med exekutiva funktioner, visuospatial konstruktionsförmåga, minne, verbal flöde lägre självkänsla än populationen i övrigt.

 8. Arbetsterapeutbedömning

 9. Samsjuklighet TS (%) A D H D 68 CD/ODD: 24 Autism/Asperger 20 Depression 20 OCD 16 Sömnstörning 28 Inlärningsproblem 82 ALLA DIAGN. 92

 10. Child Behaviour Check List7-15 år

 11. Familjens rangordning av symtomen Raseriutbrott 36 % Hyperaktivitet/uppmärksamhet 20 % Inlärningsproblem 20% Tvång 12% tics 12%

 12. Internationell TS databas 3.500 TS fall i 22 länder   37% ilska kontrollproblem.   <10% ilska kontrollproblem hos de som har enbart TS Freeman 1999

 13. Affekter • Affekten är direktkopplad till en specifik typ av stimuli, vilken ger en särskild form av känslosvar • Utvecklingen av känslorna står i nära samband med utvecklingen inom det kognitiva området och binds samman med hjälp av talspråk och tänkade • Känslorna byggs upp av individens erfarenheter och påverkas starkt av dennes tankar.

 14. Affekter Det finns ett antal grundläggande affekter, som fungerar från vi är små: • Glädje • Förvåning • Intresse • Ledsnad • Förakt • Motvilja • Fruktan • Skam • Vrede

 15. Affektsmitta Affekt smittar - vi känner av varandras känslor. Det gör vi genom så kallade spegelcellsfunktioner Alla barn är födda med förmågan till affektsmitta. Det är det första ledet i empatiutvecklingen

 16. Ilskeutbrott hos barn Inträffar < 1/3 barn i åldern 3-12 år Vanligast i åldern 3-5 år (75%) Minst vanliga i åldern 9-23 (4%) Pojkar > flickor (3:1) 65% av utbrott är okontrollerbara  94% hemma  92% förälder som mål Utlösare: Får höra "nej" (81%), Oväntad förändring i planer (75%)

 17. Ilskeutbrott vid TS: Hos barn med Tourette syndrom har 37% problem med ilska någon gång i livet Påverkar funktionen i vardagliga livet

 18. Hjärnan och affektreglering Problem med affektreglering är kopplat till svårigheter i ventromediala prefrontala cortex som dämpar reaktioner i amygdala

 19. Affektreglering Att förlora kontrollen kan det leda till: • Våldsam • Slag • Sparkar • Bett • Skadegörelse • Våldsam självskada • Verbalt

 20. Aristotle Anyone can become angry, that is easy...but to become angry with the right person, at the right time, for the right purpose, and in the right way...this is not easy.”

 21. Möjliga orsaker till aggression vid TS • Tic svårighetsgrad • Psykosocial stress • Komorbida psykiska störningar • Medicinering biverkningar / interaktioner • Sensoriska överkänslighet • Familj dysfunktion

 22. Tics -Aggression Aggressionsutbrott verkar vara oberoende av svårighetsgrad av tics. Kan vara en kombination av olika stressfaktorer: utmattning efter tics, avbrytande av ticsen Barn blir retade, känner sig annorlunda och oönskade, kan orsaka ångest------MER TICS Tonåren -------- MER TICS Barn rapporterar också obekväma, nervösa, konstiga känslor (rädsla, avsky, tvivel) eller som de kommer att explodera innan en tics kommer.

 23. Komorbida samsjuklighet • ADHD-TS • Inlärningssvårigheter-TS • ASD-TS • OCD- TS ( "trion" TS-ADHD-OCD”) • Sömnstörning-TS • Affektiva tillstånd-TS • ODD/CD-TS • Ätstörning-TS

 24. Tics- Självskadande beteende Förekommer till 17-22% vid TS. SB relaterats både till OCD symtom och till svårighetsgrad av tics. Farmakologisk beh.: SSRI, neuroleptika, antiepileptika Litium Naltrexon-fallbeskrivningar vid självdestruktivitet

 25. Sensoriska överkänslighet • Hörsel • Ljus • Smak • Färg • Beröring

 26. Bedömning av illskeutbrott TS Beskriv: Frekvens Svårighetsgrad Varaktighet Utlösande faktor Sammanhang

 27. Behandling av aggressionsutbrott vid TS Psychoeduction   Föräldraträning. PMT.   Familjeterapi , FFT   Social träning   Anger Management program. ART   Dialektisk beteendeterapi, DBT   Anti-mobbning program   Fysisk träning, kost, sömnhygien

 28. TS-agressivitetoch PMT • Föräldrar tränas för att påverka barnets beteende i hemmet. Bygger på interaktionsteorier föräldrar – barn • Studie med 48 barn och ungdomar med TS + kontrollgrupp och Parent Management Training: En klar reduktion av explosivt beteende, men ingen reduktion av tics. • Schahill 2006

 29. Uppsala modellenNPBE- Tourette team • Föräldrautbildning 1- Grundkurs vid 3 tillfällen 2- Fortsättningskurs vid 5 tillfällen

 30. Grundkurs Träff 1: TS, vad innebär diagnos, prognos, miljöfaktorer Träff 2: Behandling, Tips & råd Träff 3: Att leva m TS, strategier som kan lindra ticsen och minska stress. Anhörigas erfarenheter

 31. Fortsättningskurs Träff 1: Att prata m sitt barn om tics/TS Träff2: Konflikter och problemlösning Träff 3: Att prata om tics/TS med andra Träff 4: Föräldrastress och egenvård Träff 5: Positiva teman och anpassning

 32. Träff 1Att prata m sitt barn om tics/TS • Prata med sitt barn om känslighet- För mkt av det goda • Prata m sitt barn om tics rent allmänt • Prata m sitt barn när det finns aktuella problem, i en hel situation • Prata om habit reversal och annan behandling

 33. Träff 2Konflikter och problemlösning Genomgång av 5 principerna 1- ändra situationen 2- Lära barnet alternativt beteende 3- Förstärka alternativt beteende 4- Avlägsna befintliga förstärkare 5- Använd negativa konsekvenser på oönskat beteende

 34. Träff 3 Att prata om tics/TS med andra • Hur mkt vill man berätta? • Öka förståelse för barnets känslighet • Gränser och uppfostran • Prata m andra närstående • Syskonbemötande/släkten • Prata med negativt inställda personer

 35. Träff 4Föräldrastress och egenvård • Stress och sårbarhet modellen • Vad är det som stressar? • Hur kan man reducera stressen i vardagen? • Hur kan man vårda sig själv rent allmänt? • För och nackdelar för barnet? • Hur kan man som föräldrar underlätta för varandra och undvika konflikter? Kan man det?

 36. Träff 5Positiva teman och anpassning • Barnet och hans/hennes tics är inte bara ”ett problem” • Hur kan man använda ticsen till att skapa positiva stunder med sitt barn? • Informera om behandling • Samarbeta med barnet i behandling på ett positivt sätt

 37. Habit reversal • Definiera tics • Träna att känna igen • Bestämma bra motbeteende • Träna motbeteende • Uppmuntra användning av metoden • Naturliga vinster av behandlingen

 38. Behandlingavimpulsivitet vid TS • ADHD: CS, atomoxetin, alfa-agonist • OCD: SSRI, atypisk neuroleptika, klomipramin • Depression/ångest: SSRI, TCA, bupropion • Bipolär störning: Lithium, valoproat, karbamazepin, atyp. neuroleptika

 39. Behandlingavillskeutbrott vid TS • Atypiskaneuroleptika: risperidon, aripiprazol, olanzapin, ziprasidon, quetiapin • SSRI: fluoxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, paroxetin • Antiepileptika / MoodStabilizers: Litium, valproat, lamotrigin, karbamazepin, topiramat • Andra:psykostimulantia, klonidin

 40. Positiva sidor vid TS En andel har - ssk god verbal begåvning musikalisk talang många beskrivs ha stor noggrannhet och energi Kända personer som sannolikt hade TS WA Mozart Samuel Johnson

 41. Internet länkar • www.lul.se/infoteket • www.attention-riks.se • www.sjalvhjalppavagen.se • www.mindrebrak.se • www.lul.se/BUP/kvalitetshandboken. (olika handlingsprogram)

 42. Tack