Download
kapit lov trukt ra podniku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapitálová štruktúra podniku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapitálová štruktúra podniku

Kapitálová štruktúra podniku

394 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kapitálová štruktúra podniku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kapitálová štruktúra podniku

 2. Čo je kapitálová /finančná/ štruktúra podniku? • Kapitálovou štruktúrou podniku rozumieme štruktúru zdrojov, z ktorých majetok podniku vznikol. • vlastný kapitál, • cudzí kapitál /úverový, dlhový kapitál/.

 3. Veľkosť podnikového kapitálu závisí od: • Veľkosti podniku: čím väčší podnik, tým väčší kapitál je potrebný. • Stupeň mechanizácie, automatizácie a robotizácie. • Rýchlosť obratu kapitálu: čím rýchlejší obrat, tým menší kapitál. • Organizácia odbytu: podnik s vlastnými predajňami vyžaduje vyšší kapitál než predaj cez veľkoobchod a maloobchod.

 4. Prekapitalizovaný podnik: Ak má podnik viac kapitálu ako je ho potrebné pre fungovanie podniku hovoríme o prekapitalizovaní podniku. Ukazovateľ prekapitalizovania podniku je pomer medzi vlastným kapitálom a dlhodobým majetkom /stále aktíva/ podniku. Ak je tento podiel väčší ako 1, hovoríme o prekapitalizovaní.

 5. Podkapitalizovanie podniku: K tomuto javu dochádza v čase expanzie, keď rastie produkcia podniku, výroba sa rozširuje, rastú zásoby podniku a tieto nie sú kryté potrebným objemom finančných prostriedkov. Podnik sa zdlžuje u dodávateľov a týmto krátkodobým cudzím kapitálom je krytý aj dlhodobý majetok podniku. Podnik sa dostáva do platobnej neschopnosti, čo je začiatok jeho konca.

 6. Ukazovateľom podkapitalizovania je pomer dlhodobého majetku /stálych aktív/ k dlhodobým zdrojom /dlhodobým pasívam/. Ak je tento pomer väčší ako 1, sú stále aktíva kryté krátkodobými záväzkami a podnik je podkapitalizovaný.

 7. Vlastný kapitál podniku: • základný kapitál, • kapitálové fondy, • fondy zo zisku /rezervné fondy/, • nerozdelený zisk.

 8. Cudzí kapitál podniku: • Je dlhom podniku, ktorý podnik musí v určitej lehote a výške splatiť. • krátkodobý cudzí kapitál, • dlhodobý cudzí kapitál.

 9. Krátkodobý cudzí kapitál podniku: Do tejto skupiny patria: - krátkodobé bankové úvery, dodávateľské úvery, zálohy prijaté od odberateľov, pôžičky, nezaplatené dane a výdavky v budúcich obdobiach.

 10. Dlhodobý cudzí kapitál podniku: Patria sem: - dlhodobé bankové úvery, terminované pôžičky, podnikom emitované obligácie a dlžné úpisy, leasingové dlhy a ostatné dlhodobé záväzky.

 11. Prečo podnik používa cudzí kapitál? • Podnikateľ nedisponuje dostatočne veľkým kapitálom potrebným na založenie podniku. • Podnikateľ dočasne nedisponuje potrebným kapitálom v dobe, keď ho potrebuje. • Použitím cudzieho kapitálu nevznikajú žiadne práva v priamom riadení podniku, zatiaľ čo priberanie nových spoločníkov „riedi“ vlastný kapitál a tým aj riadiace právomoci. • Cudzí kapitál je väčšinou lacnejší ako vlastný kapitál a jeho použitie teda zvyšuje rentabilitu podniku.

 12. základný kapitál vlastný misné ážio, ostatné kapitálové fondy, rozdiely pri precenení majetku kapitálové fondy fondy zo zisku rezervný fond, nedeliteľný fond,.. kapitál hospodársky výsledok minulých období hospodársky výsledok bežného roku cudzí dlhopisy, dlhodobý úver, dlhodobo prijaté zálohy dlhodobý obchodné úvery, krátkodobý úver, daňové záväzky, záväzky voči zamestnancom krátkodobý rezervy zákonné, na kurzové straty, ostatné prechodné pasíva výdavky a výnosy budúcich období,....

 13. Pomer medzi vlastným a cudzím kapitálom 50 : 50

 14. Pomer medzi vlastným a cudzím kapitálom závisí od: • odvetvia v ktorom podnik vykonáva svoju hospodársku činnosť – priemyselné podniky prevláda vlastný kapitál, v obchode je to pomer 50:50 a v bankových inštitúciách prevláda cudzí kapitál. • štruktúry majetku podniku – čím vyšší podiel dlhodobého majetku, tým vyšší podiel vlastného, resp. dlhodobého cudzieho kapitálu.

 15. subjektívneho postoja manažéra; • úrokovej miery bankových inštitúcií; • na výnosnosti podniku – čím sú vyššie výnosy podniku, tým je väčší podiel cudzieho kapitálu, podnik si môže dovoliť akceptovať aj vyššiu úrokovú mieru.

 16. Súvaha – obraz majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku

 17. Základná rovnica súvahy: • aktív =  pasív • aktív =  dlhov +  vlastného imania

 18. Oceňovanie majetku podniku: • Oceňovanie dlhodobého /investičného/ majetku: • jednotlivé položky aktív sa oceňujú individuálne, • teda celková hodnota aktív sa zistí súčtom jednotlivých položiek aktív. • obstarávacia cena /brutto/, oprávky, zostatková cena /netto/, • odpisovanie: daňové a účtovné odpisy.

 19. Oceňovanie obežného majetku: • pre hotovosť, peniaze platí, že ich nominálna hodnota sa rovná hodnote reálnej, • ceny zásob sa menia od vývoja na trhu /zníženie, zvýšenie/,

 20. Existujú tri spôsoby ocenenia zásob: • Podľa priemerných cien – cena sa zistí ako aritmetický priemer nadobúdacích cien všetkých dodávok. • Podľa metódy FIFO /First In – First Out/ - vychádza z predpokladu, že dodávka, ktorá do skladu prišla ako prvá, prvá aj zo skladu odchádza. Tento spôsob je výhodný pri klesaní cien, nakoľko vykazovaný zisk je nižší. • Podľa metódy LIFO /Last In – First Out/ - vychádza z predpokladu, že najskôr sa spotrebuje posledná dodávka. Tento spôsob sa využíva pri raste cien, nakoľko zmierňuje tlak inflácie na zisk. Podľa našich daňových predpisov sa táto metóda nesmie využívať.