Download
vzd lanostn diferenciace motiv svobodn ho mate stv v esk republice n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělanostní diferenciace motivů svobodného mateřství v České republice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělanostní diferenciace motivů svobodného mateřství v České republice

Vzdělanostní diferenciace motivů svobodného mateřství v České republice

101 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vzdělanostní diferenciace motivů svobodného mateřství v České republice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vzdělanostní diferenciace motivů svobodného mateřství vČeské republice Jana Chaloupková jana.chaloupkova@soc.cas.cz SOÚ AV ČR, v.v. i. Slovensko-české dny, Smolenice, 1.-2.10. 2007

 2. Podíl mimomanželsky narozených dětí podle vzdělání matky v ČR, 1990-2006 Zdroj: Upraveno dle Zeman 2007

 3. Příčiny mimomanželské plodnosti Hodnotové důvody součást modernizace a individualizace, rozvolňování tradičních sociálních norem…. Předpoklad, že se děti rodí do neformálních svazků, případně vzdělaným, ekonomicky nezávislým osamělým ženám Nositelé změn: vzdělané, ekonomicky nezávislé ženy Ekonomické důvody nejistota na trhu práce a růst ekonomických těžkostí některých sociálních skupin absence dostatečných prostředků k zajištění rodiny otcem dítěte + štědrý systém sociálních dávek demotivuje ženy s nízkým příjmem uzavřít manželství

 4. Hlavní otázky • Lze identifikovat určité typy (skupiny) neprovdaných matek podle důvodů, proč se před porodem svého prvního dítěte neprovdaly? • Pokud ano, liší se motivace neprovdaných matek podle vzdělání? A jaké další charakteristiky jsou pro jednotlivé skupiny typické? • Liší se skupiny neprovdaných matek v tom, jaké uspořádání partnerského života považují za ideální? • Liší se jejich další rodinná dráha? Kolik z nich se vdalo později?

 5. Výzkum Sociální a ekonomické podmínky mateřství (SEPM), SOÚ AV ČR realizován v roce 2006 v rámci projektu Sociální a ekonomické charakteristiky mimomanželské plodnosti (GA AV ČR) Cílová populace: ženy, které porodily první dítě v letech 1995-2006 Kvótní výběr (kraj, velikost místa bydliště, současný rodinný stav, vzdělání) 1060 dotazovaných žen

 6. Rodinný stav při narození 1. dítěte

 7. Rodinná situace neprovdaných matek při porodu 1. dítěte podle vzdělání

 8. Motivace neprovdaného mateřství „Řekněte mi prosím, proč jste Vy sama nevstoupila před porodem Vašeho nejmladšího dítěte do manželství? Do jaké míry odpovídaly následující důvody Vaší tehdejší situaci? • Manželství by Vám nepřineslo žádné výhody; • Bylo to finančně výhodné; • Uspořádání svatby bylo příliš nákladné; • Sňatek odmítal Váš partner, • Bála jste se, že byste přišla o svobodu a nezávislost; • Předcházející manželství Vašeho partnera ještě nebylo ukončeno; • Neměla jste partnera; • Nebyla jste si jistá, jakou budoucnost má Váš vztah; • Nechtěla jste se vdávat těhotná; • Sňatek jste považovala za zbytečnou formalitu.“ rozhodně souhlasím, spíše souhlasím a rozhodně či spíše nesouhlasím, případně nevím.

 9. Motivace neprovdaného mateřství

 10. Typy motivací neprovdaného mateřství Cíl: najít skupiny žen s podobnými profily odpovědí Metoda: shluková analýza (K-means cluster) Do analýzy vstoupily odpovědi na výše uvedenou sadu deseti výroků. Bylo zvoleno řešení s třemi klastry. Lze rozlišit tři skupiny důvodů: • neochota/absence partnera • liberální hodnoty a postoje • pragmatická (většinou finanční) motivace

 11. Typy motivací neprovdaných matek

 12. Charakteristiky typů neprovdaných matek • Věk při narození prvního dítěte • „Nedobrovolně svobodné“ matky měly první dítě v průměru jako nejmladší (22,6 let). • „Liberální svobodné matky“ měly první dítě v průměru nejvyšším věku (24,5 let). • Pragmatickým neprovdaným matkám bylo v průměru 23,6 let. • Vzdělání • Mezi „nedobrovolně svobodnými“ jsou především ženy se základním vzděláním a vyučené. • Mezi „liberálními svobodnými“ matkami jsou nadpoměrně zastoupené vysokoškolačky a středoškolačky.

 13. Typy motivací podle vzdělání

 14. Preferované partnerské uspořádání podle typu motivací

 15. Preferované partnerské uspořádání podle vzdělání

 16. Vdaly se později?

 17. Rodinné uspořádání v době sběru dat

 18. Závěr • Vzdělání je významným faktorem, který ovlivňuje nejen míru mimomanželské plodnosti jako takovou, ale i důvody, které za ní stojí. • Vedle liberálních postojů k manželství a ekonomické motivace je významným důvodem neochota/absence partnera a nestabilita vztahu. • Příslušnost k jednotlivým skupinám souvisí s rodinnou situací v době narození dítěte, s vzděláním ženy a jejím věkem při narození dítěte. • Jednotlivé skupiny se liší vyhlídkami do dalšího rodinného života, neliší se ale v tom, jaké uspořádání partnerského života považují za ideální.

 19. Děkuji za pozornost