1 / 2

Starta resultat-tavlan med brytaren [ 1 ] på höger sida.

11. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Starta resultat-tavlan med brytaren [ 1 ] på höger sida. Ställ in ” Innebandy/Floorball ” med knapp [ 2 ]. Gör en ”Master Reset” genom att trycka ner knapparna [ 3 ] och [ 4 ] samtidigt .

rex
Télécharger la présentation

Starta resultat-tavlan med brytaren [ 1 ] på höger sida.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 11 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 Starta resultat-tavlan med brytaren [ 1 ] på höger sida. Ställ in ”Innebandy/Floorball” med knapp [ 2 ]. Gör en ”Master Reset” genom att trycka ner knapparna [ 3 ] och [ 4 ] samtidigt. Ställ in periodtiden till ”15:00” genom att trycka ner knappen ”E” [ 5 ] och sedan ändra tiden med hjälp av knappsatsen [ 6 ]. Avsluta med knappen ”Enter” [ 7 ]. Ställ in paustiden till ”02:00” genom att trycka ner knappen ”F” [ 8 ] och sedan ändra tiden med hjälp av knappsatsen [ 6 ]. Avsluta med knappen ”Enter” [ 7 ]. Kontrollera att tiden räknas upp. Ändra med knapp ”G” [ 9] om det behövs. Kontrollera att hornet ljuda automatiskt när perioden är slut. Ändra med knapp ”H” [ 10 ] om det behövs. Spara inställningarna med knapp ”A” [ 11 ] så att de även fungerar för period 2 och 3. Quick Guide Resultat-tavla [Förberedelser]

  2. 14 15 13 12 Starta klockan med knapp ”Start” [ 12 ] och stoppa klockan med knapp ”Stop”[ 13 ]. Följ spelet om klockan skall bara stoppas på domarnas kommando. Klockan går även om bollen hamnar över sargen. Under de sista tre minuterna i tredje perioden skall tiden stoppas så fort spelet inte rullar. Klockan stannas om bollen går över sargen. Vid mål skall klockan stannas och resultatet ändras. Detta görs med knapparna ”+” och ”-” [ 14 ]. Resultatet visas först på ljustavlan efter att knappen ”Result” har tryckts. När klockan räknat upp till 15 så ljuder hornet. Därefter ställer klockan om sig till paus tiden (se punkt 5 i förberedelser). Starta paustiden med knappen ”Start” [ 12 ]. Om spelarna är redo innan paustiden är slut kan du stoppa paustiden men ”Stop” knappen och sedan avbryta vidare nedräkning med knappen ”Reset” [ 15 ]. Quick Guide Resultat-tavla [Under match]

More Related