Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FENG SHUI PowerPoint Presentation

FENG SHUI

80 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FENG SHUI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T FENG SHUI

 2. Do you know why the engagement ring worn on the fourth finger? Bạn có biết tại sao phải đeo nhẫn đính hôn ở ngón tay thứ tư?

 3. There is a Chinese legend who can explain in a nice and very convincing... Có một truyền thuyết Trung Quốccó thể giải thích thỏa đáng và rất thuyết phục...

 4. The thumbs represent parents. The A-indices represent your siblings and friends. The middle finger is you yourself. The fourth finger represents your partner. The little finger represents the children. Ngón tay cái đại diện cho cha mẹ. Ngón trỏ đại diện cho anh chị em và bạn bè của bạn. Ngón giữa là chính bạn. Còn ngón thứ tư đại diện cho đối tác của bạn.Ngón út đại diện cho trẻ em.

 5. OK... first your hands together palm to palm, then joins the middle fingers so that they are knuckle to knuckle as shown in the picture... OK... đầu tiên bạn chụmcác đầu ngón tay vào nhau và chạm hai u ngón tay giữa để chúng khớp với nhau như thể hiện trong hình...

 6. Now try to separate your thumbs parallel (representing the parents)notice that open because your parents are not destined to live with you until the day of your death, join them again. Bây giờ bạn tách hai ngóntay cái (đạidiện cho chamẹ) ra song song, bạn sẽ nhận thấy chúng đang mở, vìcha mẹ không thểsống đời với bạnchođến ngày bạn chết đi;rồi chụm lại.

 7. Now just try to separate the forefingers(representing your brothers and friends)also notice that because they are open,and have different destinations such as getting married and having children. Bây giờ bạn thử tách các ngón tay trỏ(đại diện cho anh em và bạn bè của bạn) và bạn cũng nhận thấy rằng chúng đang mở,và có các điểm đến khác nhau như kết hôn và có con.

 8. Now try to separate the little finger (representing your children) these are also open because your children grow and when you no longer need to leave, join them again. Và bây giờ bạn lại tách hai ngón tay út ra (đại diệncho trẻ em) hai ngón này cũng mở được bởi vì concủa bạn cũng sẽ lớn lên; xong rồi, hãy chụm chúng lại,

 9. Finally, try to separate your ring fingers(the fourth finger represents your partner)and you will be surprised to see that simplycan not separate them...That is because a couple is destined to be uniteduntil the last day of his lifeand is that because the ring is worn on this finger. Cuối cùng, hãy cố gắng tách ngón đeo nhẫn của bạn(ngón tay thứ tư đại diện cho đối tác của bạn)và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng,rất đơn giản, làkhông thể tách chúng ra được...Đó bởi vì nếu đã là vợ chồng thì được ước định phải sốngvới nhau cho đến ngày cuối cùng của cuộc đờivà đó chính là lý do nhẫn cưới được đeo ở ngón tay này.

 10. You have 6 minutes. There is something powerful in this story with these words, even if you are not superstitious or doubtful. This tip lotus has been sent to you as a good luck.Do not keep the message.The lotus tip must leave your hands and being sent to your friends’. Bạn hãy lắng đi 6 phút. Có điều gì đó mạnh mẽ trong truyện kể này, ngay cả khi bạn không mê tín dị đoan hayhoài nghi. Những cánh hoa sen sẽ được gửi đến cho bạn ngay sau đây, như một lời chúc may mắn.Đừng giữ nó cho riêng bạn. Hãy gửi đến cho các người bạn khác

 11. ONE: Give people more than they expect. TWO: How to have a man / woman you love to talk.As you get older your sense of talking to be enriched. THREE: Do not believe everything you hear, do not spend everything you have and not sleep all you want. MỘT:Hãy cho mọi người nhiều hơn những gì họ mong đợi. HAI:Hãy kết bạn với một người đàn ông/phụ nữ mà bạn yêu thích và trò chuyện. Khi bạn càng lớn tuổi, lời nói của bạn sẽ mang nhiều ý nghĩa phong phú hơn. BA:Đừng tin vào tất cả những gì bạn nghe, đừng chi tiêu tất cả mọi thứ bạn có và đừng ngủ với tất cả những ai bạn muốn.

 12. FOUR: When you say "I love you" say it with deep feeling. FIVE: When you say "sorry" look the person in the eye. SIX: This involved at least six months before getting married BỐN: Khi nói "anh yêu em"hãy nói với tình cảm sâu sắc. NĂM: Khi nói "xin lỗi", hãy nhìn thẳng vào mắt người yêu. SÁU: Điều này liên quan đến ít nhất sáu tháng trước khi kết hôn.

 13. SEVEN: Believe in love at first sight. EIGHT: Never laught at anyone’s dream. Very few people who do not have any dreams. NINE: Live deeply and passionately. You might get hurt but it is the nice way to live life fully. BẢY:Tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. TÁM:Đừng bao giờ cười vào những ước mơ của bất kỳ ai. Rất hiếm có người nào không hề ước mơ. CHÍN:Sống sâu sắc và nhiệt tình. Bạn có thể bị tổn thương nhưng đó là cách tốt để sống một cuộc sống đầy đủ.

 14. TEN: In disagreements, fight fairly. ELEVEN: do not judge people by their relatives.TWELVE: Talk slowly but think fast. MƯỜI: Khi bất đồng ý kiến, hãy đấu tranh công bằng.MƯỚI MỘT:Đừng đánh giá con người qua ngườithân của họ.MƯỜI HAI: Nói chuyện từ từ nhưng suy nghĩ cho nhanh.

 15. THIRTEEN:When someone asks you a question you do not want to answer, smile and say "because he wants that" FOURTEEN: Remember that great love and great achievements involve great risk. FIFTEEN:Attention to health when you hear someone sneezing. MƯỜI BA: Khi ai đó hỏi bạn một câu mà bạn không muốn trả lời, hãy mỉm cười và nói "vì anh ta muốn mà" MƯỜI BỐN: Hãy nhớ rằng tình yêu lớn và thành tựu lớn có liên quan đến rủi ro lớn. MƯỜI LĂM: Chú ý đến sức khỏe khi bạn nghe ai đó hắt hơi.

 16. SIXTEEN: When you lose, do not lose the lesson. SEVENTEEN: Remember the three R's: Respect for self, Respect for others and Responsible for all your actions. EIGHTEEN: Do not let a small dispute injure a great friendship. MƯỜI SÁU: Khi bạn thất bại, đừng để mất luôn bài học kinh nghiệm. MƯỜI BẢY:Hãy nhớ ba chữ T: Tôn trọng bản thân, Tôn trọng người khác, và chịu Trách nhiệm cho tất cả hành động của mình. MƯỜI TÁM:Đừng để một tranh chấp nhỏ làm tổn thương một tình bạn lớn.

 17. NINETEEN: When you realize you've made a mistake, take immediate steps to correct it. TWENTY: Smile when taking the phone to answer a call, the caller can feel it in your voice. TWENTY: Spend time alone. MƯỜI CHÍN: Khi nhận ra đã làm một điều gì đó sai lầm, hãy tức tốc sửa sai cho nó. HAI MƯƠI:Hãy mỉm cười khi trả lời điện thoại, người gọi có thể cảm nhận được điều đó qua giọng nói của bạn. HAI MƯƠI: Hãy dành thời gian ở một mình.

 18. A true friend is one who holds out his hand and touches your heart. Do not keep this message. Share! Một người bạn thật sự là một người nắm giữ tay bạn mà chạm được vào trái tim của bạn.Đừng giữ tin nhắn này. Hãy chia sẻ!