Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN Összeállította: dr. Horváth Gábor PowerPoint Presentation
Download Presentation
A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN Összeállította: dr. Horváth Gábor

A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN Összeállította: dr. Horváth Gábor

69 Views Download Presentation
Download Presentation

A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN Összeállította: dr. Horváth Gábor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN Összeállította: dr. Horváth Gábor 2014. március 26.

 2. „A gyermekvédelem a közigazgatás költészete. … A gyermekvédelem az emberiség nagy és szeretet ügye, s emellett nálunk nemzeti ügy is.” (Széll Kálmán, 1901.)

 3. Előadás tartalma: I. A gyámhivatal működése II. A jogszabályi környezet III. A gyámhivatali feladatokról általában IV. A gyámhivatali feladatokról bővebben V. Kitekintés az új Ptk.-ára VI. Összegzés

 4. I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE „Minden állami gyermekvédelem s a legtökéletesebb gyermekvédelmi törvények értéktelenek, ha hiányzik a társadalmi lelkiismeret, amelyik egyedül tudója a gyermekvédelmet élő valósság tenni.” (Drehr Imre, 1929.)

 5. I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE • A járási gyámhivatal – mint a városi gyámhivatal jogutódja – 2013 . január 1-jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működik, elnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

 6. I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE • Helye: Gyöngyös, Kossuth L. u. 1. • Ügyfélfogadási ideje: • Hétfő: 08.00 – 16.30 • Kedd: 08.00 – 16.30 • Szerda: 08.00 – 16.30 • Csütörtök: 08.00 – 16.30 • Péntek: 08.00 – 14.00

 7. I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE • 9 fő (1 fő hivatalvezető, 7 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő) • Illetékesség: 25 település (kb. 75.000 fő; járás: megye második legnagyobb lakosságszáma, 751 km2-el a legnagyobb illetékes. terület) • Visontai Kirendeltség: havi egy alkalommal, ügyintézői rotációban

 8. I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE • Infrastruktúra: irodák, tárgyaló és informatikai eszközök • Ügyfélbarát közigazgatási eljárások és szolgáltatások • Front-office / Back-office ügyintézés • Gyermeksarok

 9. I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE • Tájékoztatók, kérelemnyomtatványok • Munkakapcsolat(és együttműködés) - szakmai irányítószervvel, - gyermekjóléti szolgálatokkal, - települési jegyzőkkel, - bírósággal, ügyészséggel, - rendőrséggel, - HMGYK.

 10. I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE • 2013. január 1-jével átvett folyamatban lévő ügyek: - 255 ügy a jegyzői gyámhatóságoktól, - 243 ügy a városi gyámhivataltól • 2013-ban a gyámhivatal által feldogozott hatósági ügyeket a felügyeleti szerv ellenőrizte + 2 célvizsgálati ellenőrzés

 11. II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET • Magyarország Alaptörvénye • 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 12. II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET • 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról • 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 13. II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET • 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhat. szerv.-ről és illeték.-ről • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól • további jogszabályok (pl. Btk., Be.)

 14. II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET • Az 1997-ben megalkotott Gyvt. egységes szemléletű, minden területre kiterjedő, a gyermekvédelem addigi gyakorlatához képest teljes körű reformot jelentő szabályozás. • A Gyvt. célja: a családot támogató gyermekjóléti rendszer, ill. a családot „kiegészítő”, átmenetileg helyettesítő (szak)ellátási formák egymásra épülé-

 15. II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET se – ezzel is növelve a rászoruló gyermek esélyegyenlőségét. • A Gyvt. alapgondolata: a gyermek (lehetőleg vér szerinti) családban történő nevelkedését – elsősorban a megelőzést, ill. a családba való visszakerülést – az állami, az önkormányzatiés a civil szervezetek hatékony együttműködése biztosítja.

 16. II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET • A Gyvt. szabályozás alaptézisei: - a gyermek mindenek felett álló érdekeit kell figyelembe venni, - a gyermeket a családi környezetéből kizárólag anyagi okból nem lehet kiemelni. • A Gyvt. hatálybalépése óta zajló folyamatok – melynek célja egy merőben új struktúra megteremtése –

 17. II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET a felszínre hozta azokat a hiányosságokat, amelyek megnehezítik a jogalkalmazók munkáját. Ezt mutatja az is, hogy a törvényt minden évben (így 2013-ban is) módosították.

 18. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN • A család fogalom-”közelítések”: - A társadalmat alkotó polgárok legalapvetőbb és legtermészetesebb közössége. - A társadalom természetes és alapvető egysége, joga van a társadalom és az állam védelmére. (Emberi Jogok Egyetemes Nyíl.) - Elsősorban nem kizárólagosan házasságon alapul; olyan elsődle-

 19. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN gesközösség, amely általában elsőbbséget élvez az állammal és bármely közösséggel szemben. (Lábady Tamás) - A családi köteléket a jogi tények alapítják. (Szladits Károly) • Család-”típusok”: tulajdonképpeni, vérségi, szociol.-i, cizellált, mozaikcs.

 20. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN • A gyermekek védelme érdekében dönt: - ideiglenes hatályú elhelyezésről és felülvizsgálatáról, - szülői felügyeleti jog feléledéséről, - nevelésbe vételről (ÁN és TN), annak megszüntetéséről és a kapcsolattartásról,

 21. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN - utógondozásról és utógondozói ellátásról, - gondozási díj fizetéséről, - nevelési felügyeletről, - védelembe vételről és annak megszüntetéséről, - családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról és felülvizsgálatáról,

 22. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN - iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésének kezdeményezéséről a folyósító szervnél, a szüneteltetés megszüntetéséről, ill. a folyósítás szüneteltetésének felülvizsgálatáról - bírósági végrehajtásban közreműködés.

 23. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN • A pénzbeli és a természetbeni támogatásokkal kapcsolatban dönt: - gyermektartásdíj megelőlegezé-séről, - otthonteremtési támogatás megállapításáról.

 24. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN • A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében dönt: - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételéről, - gyermek családi és utónevének megállapításáról, - családi jogállás megállapítása iránti per megindításához hozzájá-rul (cselekvőképtelen jogosultnál),

 25. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN - ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy a képzelt apa adatait megállapítja, • A terhességet eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermek érdekében dönt: - születendő gyermek lakóhelyét megállapítja, stb.

 26. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN • Az örökbefogadással kapcsolatban dönt: - örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, - felveszi a szülőnek a gyermeke ismeretlen személy által örökbefo-gadásához hozzájáruló nyilatk.-át.

 27. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN • Pert indíthat, ill. kezdeményezhet: - gyermek elhelyezése, ill. kiadása, - gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, - szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, - cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és felülvizsgálata,

 28. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN - számadási kötelezettség, ill. a számadás helyességének megállapítása iránt. • Feljelentést tesz: - gyermek veszélyeztetése vagy tartás elmulasztása, - gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.

 29. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN • Szülői felügyelettel kapcsolatban dönt: - kapcsolattartásról és annak végrehajtásáról, - szülői jognyilatkozat érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, - szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők között létre nem jött kérdésekben,

 30. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN - hozzájárul a gyermek családba fogadásához, - jóváhagyja a gyermek külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, - engedélyezi a gyermek részére a szülői ház /vagy a szülők által kijelölt már tartózkodási hely elhagyását, - dönt a házask. engedélyezéséről,

 31. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN - engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását, - eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá közreműködik a tartásdíjat megállapító, tartásdíj felemelése/ leszállítása iránti kérelem ügyében

 32. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN • Gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: - gyámot, családba fogadó gyámot, valamint zárgondnokot, eseti gondnokot, méhmagzat gondnokot rendel, - ideiglenes gondnokot, gondnokot és hivatásos gondnokot rendel, és felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti.

 33. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN • A vagyonkezeléssel kapcsolatban (gyermeknél és gondnokoltnál): - dönt a készpénzvagyon gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, ill. az elhelyezett pénz felhasználásáról, - dönt a vagyon-és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozat jóváhagyásáról,

 34. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN - rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, - elbírálja a rendszeres-, eseti- és végszámadást, - közreműködik az ingó és ingatlan vagyonnal és vagyoni értékű joggal kapcsolatos ügyekben, - közreműködik a hagyatéki eljárásban.

 35. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN „…csak a pénz nem elég: gyerekbarát társadalom is kell. Ha van ügy, amiért érdemes összefogni, ez az.” (Ferge Zsuzsa)

 36. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN Kiskorú veszélyeztetése: • Veszélyeztetés= Olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a kiskorú testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. (Véd.vétel.)

 37. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN • Súlyos veszélyeztetettség= A gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. • Jelzőrendszer tagjai: gyermekjóléti szolgálat(!), védőnő, pedagógus, háziorvos, rendőrség, ügyész …..”bárki”.

 38. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN • Gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak törvényben rögzített feladata a kiskorú veszélyeztetettségének figyelése és kezelése, különösen a gyermekekkel való nem megfelelő bánásmód (bántalmazás, elhanyagolás) eseteinek feltárása. • Gyermekjóléti szolgálat alapvető fe-

 39. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN ladata a családban nevelkedő gyermekek segítése, a veszélyeztetettséget jelentő helyzetek megoldása, ill. a krízisben lévő családok megsegítése. • Jelzőrendszer fontossága: A gyermekvédelemben az időmúlás jelentőségének jogági-specifikusan magas a szintje!

 40. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN • Ezért kiemelt terület kell legyen: - gyermekek veszélyeztetettsé- gének megelőzése, - veszélyeztetettség megléte esetén a határozott intézkedések megtörténte, - gyermeki jogok és érdekek védelme.

 41. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN • Ha a gyermek veszélyeztetett és ezt az alapellátás önkéntes igénybevételével nem lehet megszüntetni, de alaposan feltételezhető, hogy segítségével a gyermek fejlődése családi környezetében mégis biztosítható, abban az esetben a gyámhivatal határozatával védelembe veszi.

 42. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN • A védelembe vétel eredményessége/ hatékonysága szorosan összefügg a gyermekjóléti szolgálat működésével! • Optimális esetben a védelembe vétel a gyermekjóléti szolgálat javaslatára történik. (Ha pl. a védőnő, az iskola, a háziorvos, a rendőrség jelzése alapján indul, a gyámhivatal a gyermekjóléti szolgálatot megkeresi.)

 43. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN • A gyermekjóléti szolgálat nyilatkozik a gyámhivatal részére az alapellátás eredménytelenségéről, egyúttal megküldi az alapellátás során készült kt.-t és az egyéni gondozási tervet, és javaslatot tesz a szolgálatnál dolgozó családgondozó kirendelésére. • A gyámhivatal a védelembe vétellel

 44. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN egyidejűleg kirendeli a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját, aki a kiskorú számára egyéni gondozási-nevelési tervet készít. (A védelembe vétel nem érinti a szülői felügyeleti jogot!) • A védelembe vételről szóló határozatban olyan kötelezettségek is elrendelhetők, melyeknek célja, hogy

 45. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN elősegítsék a veszélyeztető körülmények megszüntetését. • Példák a döntésekben: - kötelezi a szülőt meghatározott ellátások igénybevételére, /vagy a gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatást, - figyelmezteti a szülőt a helytelen életvitelére, magat.-nakkövet.-re.

 46. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN • A védelembe vétel indokoltságát a gyámhivatal évente, ill. kérelemre bármikor felülvizsgálja. • A védelembe vétel megszüntethető, ha a családban való nevelése védelembe vétel nélkül is biztosítható. • A gyermek nagykorúvá válásával megszűnik a védelembe vétel.

 47. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN • 2013-ban a védelembe vétel hatálya alatt álló gyermekek száma 194 fő. • Védelembe vétel okai voltak: - 50 órát elérő igazolatlan hiányzás (84 fő) - szülőnek felróható magatartás (61 fő) - gyermeknek felróható magatartás (34 fő)

 48. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN - környezeti okok (13 fő) - szabs. vagy bcs. elkövetése (2 fő) • Védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések: - szülő köt.-e, hogy vegye igénybe a kk. napközbeni ellátását (36 fő)

 49. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN - szülő köt.-e, hogy keresse fel a családvéd.-melfogl. szervet (41 fő) - kk. és hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdem. (3 fő) - kk. egészségét veszélyeztető körülmények megszünt. int. (17 fő) - kk. részére magatartási szabályok megállapítása (30 fő) - szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megvált. (41 fő)

 50. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN • Következtetések: a gyermeknek és a szülőnek felróható magatartási ok nehezen választható szét, mert a kiskorú szocializációja, viselkedése, magatartása, esetleges devianciája vélelmezhetően a szülői helytelen nevelés és gondozás miatt van. + A környezeti ok szintén a szülők által „biztosított” gondozási feltételeket, környezetet foglalja magában, és az visszavezethető a szülő felróh.-ára.