1 / 134

DANE INFORMACYJNE

DANE INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu ID grupy: 97_33_ P_ G1 Opiekun: Iwona Winiarczyk Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Zakładanie i prowadzenie firmy Semestr/rok szkolny: semestr III / 2010/2011.

symona
Télécharger la présentation

DANE INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu ID grupy: 97_33_ P_ G1 Opiekun: Iwona Winiarczyk Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Zakładanie i prowadzenie firmy Semestr/rok szkolny: semestr III / 2010/2011

 2. CEL PREZENTACJI • Serdecznie witamy w naszej prezentacji! • Chciałybyśmy zainteresować Was drogie koleżanki i koledzy procedurą zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Gdzie jest powiedziane, że będziemy pracownikami u jakiegoś przedsiębiorcy? Ranne wstawanie o 5.00 i konieczność bycia na czas w pracy… • I jeszcze ten nasz szef … Gdyby był miły i sympatyczny. A ON tylko wymaga i zawsze ma jakieś ale … • A może by tak samemu lub w grupie za coś się zabrać? Czy to takie trudne?

 3. CEL PREZENTACJI • Na zajęciach lekcyjnych dowiedziałyśmy się o procedurze rejestracji własnej działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej. • A nas jest 10. Każda osobno … a może wszystkie razem? Raźniej i chyba mamy wówczas większą siłę przebicia. Każda inne pomysły. Prawdziwa burza mózgów. • Zapada decyzja. Razem w formie spółki. A co z tego wyszło – zobaczycie w naszej prezentacji. • ZAPRASZAMY !!!

 4. PLAN PREZENTACJI • Pojęcie działalności gospodarczej • Spółka – definicja, rodzaje • Biznes plan • Plan finansowy • Akt notarialny spółki • Wniosek o wpis do KRS • Uzyskanie numeru NIP w urzędzie skarbowym • Uzyskanie numeru REGON w urzędzie statystycznym • Rejestracja w PIP, Sanepidzie • Założenie konta bankowego • Test wiadomości

 5. Wiedza kosztuje, ale niewiedza kosztuje więcej • Pierwszym krokiem założenia działalności jest poznanie obowiązków jakie musimy spełnić, aby była ona zgodna z prawem oraz opłacalna. Zdobycie wiedzy, jest kwestią poświęconego czasu, który przerodzi się w nasz pieniądz.

 6. Działalność gospodarcza Rodzaje spółek Biznes plan Akt notarialny Plan finansowy Forma opodatkowania

 7. Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować • czyli co nam wyszło … Biznes plan Akt notarialny Plan finansowy

 8. Instytucje ZUS Notariusz KRS STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

 9. Po zdobyciu wiedzy na temat zakładania działalności zaczynamy ‘’bieg z dokumentami’’. KROK 1 NOTARIUSZ UMOWA SPÓŁKI, KRS KROK 2 URZĄD STATYSTYCZNY – REGON KROK 3 URZĄD SKARBOWY– NIP KROK 4 KONTO BANKOWE KROK 5 ZUS KROK 6  KROK 7 SANEPID

 10. Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie. A to założony przez nas BLOG. kliknij i sprawdź BLOG

 11. Pojęcie działalności gospodarczej • USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ • Pojęcie działalności gospodarczej, zawarte w art. 2 Ustawy, przyjmuje iż działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 12. Pojęcie działalności gospodarczej • Podstawowymi wyznacznikami pojęcia „działalności gospodarczej”, w myśl art. 2 ustawy, są: • - gospodarczy charakter prowadzonej działalności (przy uwzględnieniu jej ekonomicznej klasyfikacji), • ukierunkowanie na osiąganie zysku (zarobkowy cel prowadzonej działalności), • sposób wykonywania działalności gospodarczej.

 13. TEST WIADOMOŚCI • Na zakończenie proponujemy Wam krótki test – 10 pytań sprawdzający Waszą wiedzę. Oczywiście z tych zagadnień, które były przez nas przedstawione w prezentacji. • Pamiętajcie, tylko jedna odpowiedź jest zawsze prawidłowa. Zapiszcie sobie na kartce Wasze odpowiedzi. Na końcu testu podamy właściwe. • Zliczcie sobie punkty. Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt a błędna 0 punktów. • To do dzieła! Zaczynamy!

 14. Pytanie testowe • 1. Zakładając działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym możemy: • a) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej • b) otrzymać numer REGON • c) otrzymać numer NIP • d) otworzyć rachunek bankowy

 15. Pytanie testowe • 2. Koncesja to: • a) wydanie uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej objętej wnioskiem np. sprzedaż alkoholu • b) uprawnienie do prowadzenia ewidencji księgowej we własnym zakresie • c) pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej przez 24 h • d) pozwolenie na rozbudowę firmy

 16. Pytanie testowe • 3. Biznes plan tworzony jest przede wszystkim: • a) na potrzeby jednostki nadrzędnej • b) na potrzeby urzędu skarbowego • c) na potrzeby własne • d) na potrzeby ZUS

 17. Pytanie testowe • 4. Aby sprawdzić, czy zakład spełnia wymogi sanitarne, bhp należy o rozpoczęciu funkcjonowania np. kawiarni, przedszkola poinformować i otrzymać zgodę na rozpoczęcie działalności: • a) Inspektora budowlanego • b) Urząd Pracy • c) Stację Sanitarno-Epidemiologiczną • d) Rejonowy ośrodek zdrowia

 18. Pytanie testowe • 5. PIP to instytucja, do której należy zgłosić rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Inspektorzy upoważnieni są do kontroli warunków pracy, bhp na stanowisku pracy a także przestrzegania przepisów kodeksu pracy. Ta charakterystyka dotyczy: • a) Polskiej Inspekcji Przedsiębiorczości • b) Państwowego Instytutu Pracy • c) Państwowej Inspekcji Pracodawców • d) Państwowej Inspekcji Pracy

 19. Pytanie testowe • 6. Otwarcie rachunku bankowego ma miejsce na podstawie: • a) ustnej dyspozycji otwarcia • b) podpisanej umowy o otwarcie rachunku bieżącego • c) wyłącznie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej • d) przedłożenia zaświadczenia o zebranych środkach pieniężnych

 20. Pytanie testowe • 7. Przedsiębiorca, który na pewien okres chce zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej może ją zawiesić. Powinien o tym fakcie poinformować: • a) ZUS • b) urząd miasta lub gminy • c) urząd skarbowy • d) wszystkie w/w instytucje

 21. Pytanie testowe • 8. Źródłem obcym finansowania działalności gospodarczej nie może być: • a) kredyt • b) należność długoterminowa • c) zobowiązanie krótkoterminowe • d) pożyczka

 22. Pytanie testowe • 9. Numer NIP składa się z: • a) 9 cyfr • b) 10 cyfr • c) 11 cyfr • d) 12 cyfr

 23. Pytanie testowe • 10. O ile prowadzimy wyłącznie ewidencję naszych przychodów i stosujemy stawki % naliczane od wartości obrotu firmy oznacza to, że rozliczamy się z urzędem skarbowym: • a) w oparciu o kartę podatkową • b) w oparciu o ryczałt ewidencyjny • c) na zasadach ogólnych podatku PIT • d) 19% podatkiem liniowym

 24. Odpowiedzi na pytania • Prosimy, abyście sprawdzili odpowiedzi. • Prawidłowe: • 1c, 2a, 3c, 4c, 5d, 6b, 7d, 8b, 9b i 10b • A teraz czeka WAS podsumowanie!

 25. Podsumowanie testu • Droga koleżanko lub kolego! • O ile podsumowane zostały punkty, to jeżeli masz ich: • a) mniej niż 5 – to bierz się lepiej za naukę, bo z działalności na razie będą nici. O ile założysz firmę, to wszystko możliwe, że będą kłopoty …. • a) od 6 do 8 – jesteś na dobrej drodze, aby mieć podstawy do założenia firmy. Trochę wytrwałości a będzie dobrze. • c) od 9 do 10 – na co czekasz? Przecież naukę można pogodzić z pracą. A trochę pieniędzy się przyda …

 26. To już niestety koniec, jeżeli będziecie kiedyś w Swarzędzu to odwiedźcie nas, może nasza Poczekalnia „Przypał” przypadnie Wam do gustu! • Kawa i ciastko GRATIS ! • Wasze koleżanki 97/33

 27. Bibliografia • 1. E. Jarocka „Finanse systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń przedsiębiorstw” • 2. strony internetowe • http://www.portaloponiarski.pl/prawo-i-finanse/263-rejestracjadziaalnoci-gospodarczej-w-postaci-spoki- http://wikipedia.pl/ http://www.cytatybiznesu.pl/

 28. Akt notarialny – przy umowie spółki • szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, powoduje bezskuteczność czynności prawnej.

 29. Do sporządzania aktów notarialnych uprawniony jest notariusz oraz - pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych - polski konsul. • Tryb sporządzania i postępowania z aktami notarialnymi określają, według prawa polskiego, artykuły 91-95 ustawy Prawo o notariacie.

 30. Akt notarialny powinien zawierać: • dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu • miejsce sporządzenia aktu • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza - nadto imię i nazwisko zastępcy

 31. stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty • i podpisany • podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu • podpis notariusza

 32. AKT NOTARIALNY • Dnia 15.04.2011r. przed Jasiewicz Anną notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Poznaniuprzy ul. Podgórnej 8 stawili się: • Joanna Haremza zam. w Poznaniu przy ul. Ptasiej 9, dowód osobisty ATJ 777098 • Katarzyna Romanowska zam. w Swarzędzu przy ul. Winnej 17, dowód osobisty AVG777543 • Rusin Żaneta zam. w Swarzędzu przy ul. Morskiej 10, dowód osobisty ATH123456 • Brodowska Joanna zam. w Swarzędzu przy ul. Polnej 12, dowód osobisty ASD234654 • Nowinowska Sylwia zam. w Swarzędzu przy ul. Sołeckiej 3, dowód osobisty APT098890 • Zaremba Jagoda zam. w Paczkowie przy ul. Średzkiej 17, dowód osobisty AWR656321 • Lewandowska Klaudia zam. w Swarzędzu przy ul. Chłodnej 2, dowód osobisty AKK909676 • Ratajczak Hanna zam. W Poznaniu przy ul. Donarskiej 1, dowód osobisty AJS999888 • Nowicka Karolina zam. w Swarzędzu przy ul. Kociej 19, dowód osobisty ASJ656434 • Staniszewska Katarzyna zam. w Paczkowie przy ul. Sokolickiej 8, dowód osobisty AJF445443

 33. UMOWA SPÓŁKI Z OGRANOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ • POSTANOWIENIA OGÓLNE •   § 1. • Stawiający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. • § 2. • Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo kulturalno – rozrywkowe ,,DZIESIĄTKA’’ sp. z o.o. • Spółka może używać skrótu: ,,DZIESIĄTKA’’ sp. z o.o.

 34. § 3.Siedzibą spółki jest miasto Swarzędz. • § 4. • Czas trwania spółki jest nieograniczony. • § 5. • Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. • Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. • Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 35. II PRZEDMIOT DZIALALNOSCI • § 6. • Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. • Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w dziedzinie: • Kultury • Rekreacji • Rozrywki

 36. III KAPITAL ZAKŁADOWY • § 7. • Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000 (sto tysięcy) złotych. • Kapitał zakładowy dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1000 (tysiąc) złotych każdy.  • § 8. •  Udziały w spółce są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

 37. § 9. • 1.Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w sposób następujący: • 1. Wspólnik Haremza Joanna obejmuje 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 10000 (dziesięć tysięcy) złotych. • 2. Wspólnik Katarzyna Romanowska obejmuje 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 10000 (dziesięć tysięcy) złotych. • 3. Wspólnik Rusin Żaneta obejmuje 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 10000 (dziesięć tysięcy) złotych. • 4. Wspólnik Brodowska Joanna obejmuje 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 10000 (dziesięć tysięcy) złotych. • 5. Wspólnik Nowinowska Sylwia obejmuje 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 10000 (dziesięć tysięcy) złotych.

 38. Wspólnik Zaremba Jagoda obejmuje 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 10000 (dziesięć tysięcy) złotych. • Wspólnik Lewandowska Klaudia obejmuje 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 10000 (dziesięć tysięcy) złotych. • Wspólnik Ratajczak Hanna obejmuje 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 10000 (dziesięć tysięcy) złotych. • Wspólnik Nowicka Karolina obejmuje 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 10000 (dziesięć tysięcy) złotych. • Wspólnik Staniszewska Katarzyna obejmuje 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 10000 (dziesięć tysięcy) złotych.

 39. 2. Udziały o których mowa w ust. 1. zostały pokryte w sposób następujący: • Wszystkie udziały zostały wpłacone gotówką. • § 10. • Udziały w Spółce mogą być umarzane. • Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrachunkowy, w którym nastąpiło umorzenie.

 40. § 11. • 1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonywania w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości nie przekraczającej jednak dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. • 2. Wysokość i terminy wnoszenia opłat określa Zarząd. • § 12. • Zbycie lub zastawienie udziałów osobom nie będącym Wspólnikami Spółki wymaga zgody Zarządu.

 41. IV WŁADZE SPÓŁKI • § 13. • Władzami spółki są: • Zgromadzenie Wspólników; • Zarząd; • § 14. • 1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. • 2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. • 3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika reprezentującego co najmniej 1/10 wartości kapitału zakładowego.

 42. § 15 • Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że umowa lub ustawa stanowią inaczej. • § 16. • Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do wysokości dwukrotnej wartości kapitału według stanu na dzień podjęcia uchwały. Nie stanowi to zmiany umowy Spółki. • § 17. • Uchwały w sprawie zmiany umowy spółki, połączenia spółek, rozwiązania spółki, zbycia przedsiębiorstwa, zapadają większością 3/4 głosów.

 43. § 18. • Zarząd składa się z dwóch do czterech członków. Powoływany jest na okres pięciu lat. • § 19. • Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.

 44. V POSTANOWIENIA KOŃCOWE • § 20. • Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. • § 21. • W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. • § 22. • Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. •  § 23. • Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie.

 45. § 24. •  Pobrano: • - podatek od czynności cywilnoprawnych- taksę notarialnej • Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: • Joanna Haremza • Katarzyna Romanowska • Rusin Żaneta • Brodowska Joanna • Nowinowska Sylwia • Zaremba Jagoda • Lewandowska Klaudia • Ratajczak Hanna • Nowicka Karolina • Staniszewska Katarzyna

 46. Biznesplan

 47. Biznesplan • Narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, a także jest elementem komunikacji zewnętrznej firmy – m.in. sporządzany jest dla banków, inwestorów w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji.

 48. Treść biznesplanu powinna • Odzwierciedlać aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego z różnych punktów widzenia (finansowego, produkcyjnego, itd.), • Uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku, • Prezentować kadrę przedsiębiorstwa, jej kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności itd., • Przedstawiać stosowane technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko naturalne, • Być napisana językiem zrozumiałym dla odbiorcy (potencjalnego inwestora), niezbyt obszerna.

More Related