Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Imobilizační syndrom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Imobilizační syndrom

Imobilizační syndrom

394 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Imobilizační syndrom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mgr. Pavla Hrubá Imobilizační syndrom

 2. Imobilizační syndrom Dispozice k imobilizačnímu syndromu Další příčiny imobilizačního syndromu Orgánové systémy reagující na imobilitu Nejčastější projevy imobilizačního syndromu Zmatenost Příčiny zmatenosti Prevence imobilizačního syndromu Citace Osnova:

 3. = soubor projevů vzniklých v důsledku dlouhodobého omezení pohybové aktivity v souvislosti s upoutáním na lůžko dostavuje v průměru za 7-10 dní,někdy ale i dříve (záleží na stavu pacienta) k prvním změnám z imobility dochází již za 36 hod Imobilizační syndrom

 4. chronicky nemocní pokročilý věk sociální izolace těžké úrazy s náhlou změnou zdravotního stavu Dispozice k imobilizačnímu syndromu

 5. dehydratace malnutrice (podvýživa) -proteinová -kalorická deficit vitamínů , minerálů - K, Na aj. příjem energie a proteinů v potravě je nižší než jejich spotřeba a organismus čerpá z vlastních zásob. Další příčiny imobilizačního syndromu

 6. Pohybový Kardiovaskulární Respirační Kožní Vylučovací Gastrointestinální Nervový Změny v chování Orgánové systémy reagující na imobilitu

 7. Zmenšení svalové sily o 1 – 3% denně atrofie svalů ztuhnutí kloubů vznik svalových a šlachových ztuhlostí a kontraktur- mohou začít již po 8 hodinách nečinnosti rozvoj osteoporózy- vzniká absencí vlivu gravitace na kosti nesucíváhu těla Pohybový

 8. hypotenze riziko TEN-především plicní embolie špatné prokrvení orgánů městnání krve v žilách-otoky zhoršení srdeční funkce- snížení tepového a minutového objemu snížení periferního cévního odporu Kardiovaskulární

 9. Hypoventilace snížený průtok krve v plicích snížená schopnost odkašlávat riziko bronchopneumonie Respirační

 10. atrofie kůže a podkoží snížené kapilární prokrvení nad kostními výčnělky riziko vzniku dekubitů na predilakčních místech Kožní

 11. retence moče Inkontinence uroinfekce Vylučovací

 12. snížení motility trávicího traktu poruchy vyprazdňování ztráta chuti k jídlu Gastrointestinální

 13. poruchy koordinace pohybů Poruchy rovnováhy smyslová deprivace- zhoršení zraku, sluchu intelektuální dysfunkce Nervový

 14. nové prostředí změna sociálního postavení akutně vzniklý stav(nemoc, úraz) se kterým se pacient musí vyrovnat Změny v chování

 15. Ortostatický syndrom (při vertikalizacizávrať, bledost , pocení, až angiózní bolesti, kolaps ) –pozor na antihypotenziva Dekondice Zhoršená lokomoce Dekubity, opruzeniny Infekce (oslabení imunitního systému) Obstipace Otoky (hypoproteinémie,venostáza) Nespavost Zmatenost, delirium Nejčastější projevy imobilizačního syndromu

 16. Akutní –vzniká náhle a je přechodná (dezorientace místem,časem, osobou, porucha pozornosti,vnímání, myšlení,hyperaktivita) Delirium-organická duševní porucha,je někdy označováno jako akutní stav zmatenosti (porušeno vědomí,vnímání, myšlení, pozornost, paměť, motorika, emoce) Chronická-dlouhodobá a nevratná (úpadek myšlení,osobnosti, intelektu) Zmatenost

 17. demence operace v celkové anestezii spánková deprivace dehydratace imobilita změna prostředí malnutrice nedostatek vitamínů některé léky Příčiny zmatenosti

 18. Včasná mobilizace !! Pasivní a aktivní rehabilitace,dechová cvičení, polohování, bandáž DK Zvýšená péče o pokožku Dostatečná hydratace Plnohodnotná strava Edukace pacienta Psychická aktivizace Spolupráce s rodinnou a její edukace Farmakoterapie (antikoagulancia, mukolitika) Prevence imobilizačního syndromu

 19. KOLEKTIV AUTORŮ,. Základy ošetřování nemocných. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0845-6.  MIKŠOVÁ, Z, etal. Kapitoly z ošetřovatelské péče I..Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1442-6.  MIKŠOVÁ, Z, etal. Kapitoly z ošetřovatelské péče II.. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1443-4.  ROZSYPALOVÁ, M a ŠAFRÁNKOVÁ, A. Ošetřovatelství I., II.. 1.Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 80-86073-97-1. AUTOR NEUVEDEN. Imobilizační syndrom [online]. [cit. 7.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Imobiliza%C4%8Dn%C3%AD_syndrom Citace