Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkomna SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkomna SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium

Välkomna SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Välkomna SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Välkomna • SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Kul utbildning sedan 1937

 2. Varför egen utbildning inom SKF? Gymnasiet Långsiktig rekrytering – anställning på SKF Fler kvinnor i industrin Stark teknikutbildning i regionen Skärande Bearbetning Vuxenutbildningen Kompetenshöjande utbildningar Introduktionsutbildning Behovsanpassande utbildning KY-kurser; Samarbete Chalmers

 3. SKF Sverige AB SKF Kompetenscentrum Gösta Lindvall, rektor Gymnasieteamet Anders Alverby Marie Andresson Christin B. Larsson Tore Brogren Jan Eliasson Cecilia Ericsson Göran Helgesson Håkan Hellström, Kristina Hölén Therese Jonsson Agneta Larsson Lars-Erik Stärnerz Staffan Sundin Jeannette Vånerhag Uppdragstemet Gun-Britt Andreasson Mikael Lindhé Jennie Frischenfeldt Jens Kleij Mikael Lysmark Per-Magnus Naessvik Arne Jäder Ulrika Wiklander Administration/kommunikation Gun-Britt Andreasson, Adm + Syv Erling Niklasson, personalman Anita Nilsson, kurator SKF Kompetenscentrum, organisation 2008

 4. SKC verksamhetsidé • Vår verksamhet skall stärka SKFs affärsidé vars mål är att förse världen med SKFs kunskap och utveckla de anställdas kompetens. • Vi erbjuder modern industriell utbildning för • ungdomar • medarbetare på SKF • externa kunder • Verksamheten baseras på • verklighetsanknutet lärande • en stimulerande lärmiljö • kvalitetssäkrade processer • internationella erfarenheter och ett globalt perspektiv Vi verkar för • öppenhet och ett demokratiskt förhållningssätt • engagemang, delaktighet och ansvar • lagarbete och kommunikation • fler kvinnor inom den moderna industrin

 5. Fakta om SKF Tekniska Gymnasium • Skolan startade år 1937 – utbilda ungdomar i verkstadsteknik • En klass varje år, 26 elever, totalt 78 elever • Ca 30 % kvinnor ; elever med olika bakgrund-mångfald • Höga inträdespoäng, snitt ca 270 poäng (max 320 p) • Personal- 22 lärare varav ca 45 % kvinnor • Specialutformat program 3 300 poäng • Praktik, industriell teknik, ca 22 veckor + sommararbete • Internationell praktik, Tyskland, Italien, Österrike, Frankrike

 6. Fakta om SKF Kompetenscentrum • Utbildning vuxna, anställda - Kompentensutveckling • Ca 65 kurser- teknik, datakurser, organisation, språk, nyanställda • Uppdragsutbildningar , ca 4500 utbildningsdagar • Samverkan med SKF College • Kvalificerad yrkesutbildning, KY- samverkan med GTC (Volvo) • Produktionteknik • Driftsäkerhet ( Underhåll) • Ledarskap

 7. Utveckling FRIVUX ?

 8. Skola Samhälle Kreativa elever SKF Hur bygger vi upp projekt PROJEKT

 9. SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Välkommen till STG NV-block Välkomna Färder i framtiden (Fif) Ritningsläsning och AutoCAD Operan Automation Arbetsmiljö och Säkerhet Tid är pengar (Tip) APU (5v) Välkomna APU (6v) SKF i världen (Siv) APU (9v) Projektarbete Ämnesintegration År 2 År 3 År 1 Projekt Projekt Projekt Block

 10. Faktaupplysningar • År 1 • Skoldag: Kl 08.00 -16.00 • Lov: Jullov, sportlov och påsklov • Ledighet under sommaren: 5 veckor semester • -i övrigt sommarjobb på SKF • All undervisning och praktiskt arbete sker i skolans lokaler.

 11. Faktaupplysningar • År 2 och 3 • Skoldag: Kl. 08.00 - 16.00 eller APU-platsens arbetstider • Lov: Inga • Ledighet: 5 veckor semester – i övrigt sommarjobb på SKF • Praktiskt arbete i skolverkstaden varvas med APU inom SKF.

 12. Internationell praktik Utbyte med Tyskland, Italien, Österrike, Frankrike

 13. Faktaupplysningar • APU • I programmet ingår ca 20 veckor APU, arbetsplatsförlagd utbildning, dvs. praktiskt arbete som genomförs inom SKF. • Eleverna har APU under år 2 och år 3. Utlandspraktik kan erbjudas under år 3. • APU:n omfattar alltså drygt 20 procent av hela studietiden på SKF Tekniska Gymnasium

 14. Vad skapar framgång? • Tydlig koppling mellan skola och företag • Framtidsmöjligheter, anställning , breda utgångar • Sökandetryck, fler sökande, konkurrens • Män och kvinnor • Utökat program, tufft tempo- utmaning • Gärna något extra - förmåner • Teknik och humaniora

 15. Utmärkelser • År 2001 utsågs STG till Sveriges bästa gymnasium av ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi. • År 2003 vann skolan Svenska kommunförbundets kvalitetsutmärkelse Svensk skola, som bästa svenska gymnasieskola inom kvalitet. • År 2005 blev vi nominerade till svenska Programkontorets kvalitetspris för bäst genomförda internationella utbytesprojekt. • År 2008 blev STG utsedd till ÅretsTeknikutbildning, väst • År 2008 blev SKC certifierat Teknikcollege

 16. SKC Uppdragsutbildningar år 2000-2007 080228/GL

 17. SKF Kompetenscentrum, lokaler

 18. Bas- och Projektgrupper Lektioner och block VAL, Verklighetsanknutet lärande Ämnen och kurser integreras VAL, kurser sammanförs till projekt. Projekten drivs i basgrupper. Projekten leds av styrgrupp(lärare) Projekt Projektmetodik år 1. Examensprojektet år 3, ”skarpt”projekt från SKF. Ä Projektgrupper Basgrupper

 19. teori PROJEKT kreativitet praktik Hur bygger vi upp projekt