Download
tjenestepensjon i privat sektor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tjenestepensjon i privat sektor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tjenestepensjon i privat sektor

Tjenestepensjon i privat sektor

140 Views Download Presentation
Download Presentation

Tjenestepensjon i privat sektor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tjenestepensjon i privat sektor • Forsvar Offentlig Pensjon • Oslo 18/9 – 2012 • Stein Stugu

 2. Tjenestepensjon • Innskuddspensjon • Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) • Ytelsespensjon

 3. Avkastning Innskudd Innskuddspensjon - illustrasjon • Innskuddet defineres - pensjonen er avhengig av: • antall innbetalinger • størrelsen på innbetalingene • avkastningen man oppnår frem til pensjonsalder Kapital ved pensjonsalder Pensjon 67 år

 4. Innskuddspensjon • Innskuddspensjon, maksimale innskudd • 5 % av lønn mellom 1 G (82 122)og 6 G (492 732) • 8 % av lønn mellom 6 G og 12 G (985 464) • OTP: • 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G • Innskudd hvis ufør – men ingen tillegg til uførepensjon • I praksis ren sparing

 5. % 8 6 4 2 G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Beregning av innskudd 8 % 5% Obligatorisk tjenestepensjon Tilsv. 1G = kr 72 881 6G = kr 437 286 12G = kr 874 572

 6. Eksempel på profiler innskuddspensjon (Storebrand) De ansatte plasseres normalt i moderat 50 ved oppstart… Bank Forsiktig Moderat Offensiv Renter 80 % aksjer Renter Renter 50 % aksjer 20 % aksjer Forhåndsdefinerte fondsporteføljer

 7. Avkastning og risiko på kort sikt – utfallsrom 1 år Aksjer = risiko = høyere forventet avkastning på siktPensjonssparing er langsiktig – pengene kan først tas ut ved pensjonsalder 40 % 30 % 20 % 10 % 8,0 % 7,0 % 5,8 % 0 % Forsiktig Pensjon -10 % Balansert Pensjon Langsiktig forventning Offensiv Pensjon -20 % Utfallsrom er basert på 95% konfidensnivå, normalfordelt avkastning

 8. Antall forsikrede - innskuddspensjon Kilde: Finansnæringens Fellesorganisasjon

 9. Innskuddsnivå - maks(Finansnæringens fellesorganisasjon)

 10. Ytelsespensjon – prinsipp i dag 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G • Ytelsespensjon fyller ofte opp til 66 % av lønn – men kan være alt fra 52 til 70 % • Privat sektor – folketrygd brukes bare for teknisk å beregne pensjon (annerledes i offentlig sektor – bruttogaranti)

 11. Antall forsikrede etter lov om foretakspensjon I tillegg ca. 68 000 i private pensjonskasser (2010, Kilde Fafo, Geir Veland) Kilde: Finansnæringens Fellesorganisasjon

 12. Ytelsespensjon • Sluttlønn bestemmer pensjonsnivå • Arbeidsgiver må dekke opp hvis dårlig avkasting • Har vanligvis med dekning for uførepensjon • Reguleres dårligere enn folketrygd og AFP og offentlig tjenestepensjon

 13. Ytelsespensjon eksempel • 66 % av lønn, fratrekk for beregnet (gammel) folketrygd • Beregnes med ¾ G eller 1 G som grunnpensjon – gir stor forskjell • Uførepensjon gjerne samme nivå • Fortsatt innbetaling til alderspensjon ved uførhet • Ektefellepensjon, eks. 55 % av beregnet alderspensjon

 14. Ytelsespensjon i privat sektor - nivå Kilde: Banlovkommisjonen;2008, FAFO, Geir Veland

 15. Kraftig avkorting av privat ytelsespensjon ved tidlig uttak • Lønn 400 000 • Kvinne (mann ville gitt kraftigere avkorting) • Full opptjening • Hentet fra vedlegg til banklovkommisjonen

 16. Offentlig tjenestepensjonmedlemmer (Kilde: Prop 107 L (2009-10)

 17. Tillegg • Lønn, livsløp • Forventa yrkesaktivitet • Heltid og deltid • Forventa levealder

 18. Kilde: St.meld 5 (2005-06)

 19. Når blir en ufør? Andel uførepensjonister etter kjønn og alder, NAV 31/3 - 2011

 20. Heltid og deltid, (SSB lønnsstatistikk 2011)

 21. Forventet levealder, menn(SSB 1996 – 2000)

 22. Forventet levealder, kvinner (SSB 1996 – 2000)

 23. Levealder – SverigeAndel som kan regne med å bli mer enn 80 (58 år i 1990, Kilde Fri Fagbevegelse) • Truckfører 50,3 • Speditør 51,2 • Plastvarearbeider 54,8 • Lagerarbeider 60,6 • Snitt 71,6 • Bankansatte 77,7 • Lærer 80,0 • Sykepleiere 83,4 • Purser, flyvert 84,9