เครื่องวัดแสง Foot Candle Lux - PowerPoint PPT Presentation

foot candle lux n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เครื่องวัดแสง Foot Candle Lux PowerPoint Presentation
Download Presentation
เครื่องวัดแสง Foot Candle Lux

play fullscreen
1 / 17
เครื่องวัดแสง Foot Candle Lux
116 Views
Download Presentation
william-mason
Download Presentation

เครื่องวัดแสง Foot Candle Lux

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ยี่ห้อ เครื่องวัดแสง Foot Candle Lux รุ่น 407026

 2. HOLD LUX/FC POWER RECORD RECALL LIGHT SOURCE ZERO % RANGE LUX FC 2000 200 20000 2000 50000 5000 L = Tungsten/Daylight F = Fluorescent S = Sodium C = Mercury ปุ่มค้างค่าตรวจวัด หน้าจอแสดงผล ปุ่มเลือกหน่วยตรวจวัด เปิด/ปิดเครื่อง ปุ่มเลือกแหล่งกำเนิดแสง ปุ่มเก็บข้อมูล ปุ่มอ่านค่าข้อมูล ปุ่มเซ็ตศูนย์ ปุ่มเลือกช่วงการตรวจวัด ปุ่มการกระจายของแสง ชนิดของแหล่งกำเนิดแสง

 3. ขั้นตอนการใช้งาน 1. เปิดเครื่อง “Power Off/On” 2. ทำการ Zero calibration Sensor โดย 2.1 ปิดฝาครอบ Light Sensor 2.2 เลือกช่วงการตรวจวัดเป็น 2000 Lux 2.3 กดปุ่ม “Zero” หน้าจอจะแสดงผล 0 2.4 เปิดฝาครอบ Light Sensor ออก

 4. ขั้นตอนการใช้งาน (ต่อ) 3. กดปุ่ม “Lux/Fc” เพื่อเลือกหน่วยตรวจวัด 4. กดปุ่ม “Light Source Select” เพื่อเลือกชนิดของแหล่งกำเนิดแสง ดังนี้ 4.1 L = Tungsten/Daylight 4.2 F = Fluorescent 4.3 S = Sodium 4.4 C = Mercury (Halogen,Metal Halide เลือก L)

 5. L = Tungsten/Daylight

 6. F = Fluorescent

 7. S = Sodium

 8. C = Mercury นีออน, อาร์กอน

 9. ขั้นตอนการใช้งาน (ต่อ) 5. กดปุ่ม “Range” เพื่อเลือกช่วงการตรวจวัด โดยเลือกจากช่วงตรวจวัดที่สูงที่สุดแล้วลดช่วงตรวจวัดลงมา 5.1 ถ้าหน้าจอแสดงผล “----” ค่าของแสงสูงเกินช่วงที่เลือกไว้ให้เลือกช่วงสูงขึ้น 5.2 ถ้าหน้าจอแสดงผล “” ค่าของแสงต่ำเกินช่วงที่เลือกไว้ให้เลือกช่วงต่ำลงมา

 10. ขั้นตอนการใช้งาน (ต่อ) 6. วาง LightSensor บริเวณที่จะตรวจวัด ในช่วง 20,000 Lux และ 5,000 Fc เลขหลักสุดท้ายจะอยู่บรรทัดล่างของหน้าจอ ส่วนช่วง 50,000Lux เลขสองหลักสุดท้ายจะอยู่บรรทัดล่างของหน้าจอ

 11. Data Hold ค้างค่าตรวจวัดได้โดยกดปุ่ม “Data Hold” จะมี “D.H.” ด้านบนหน้าจอ กดปุ่ม “Data Hold” อีกครั้งเพื่อกลับสู่การตรวจวัด

 12. การเก็บข้อมูล 1. กดปุ่ม “Record” หน้าจอจะแสดง “REC” 2. กดปุ่ม “Recall” เพื่ออ่านค่าสูงสุดหน้าจอจะแสดง “MAX” 3. กดปุ่ม “Recall” เพื่ออ่านค่าต่ำสุดหน้าจอจะแสดง “MIN” 4. กดปุ่ม “Recall” เพื่ออ่านค่าเฉลี่ยหน้าจอจะแสดง “AVG” 5. เลิกเก็บข้อมูลกด “Record” สัญลักษณ์ทั้ง 3 จะหายไป

 13. ข้อแนะนำ 1. เลื่อนปรับความสว่างของหน้าจอได้จากปุ่มด้านขวาของตัวเครื่อง 2. ควรทำการ Zero calibration เมื่อเปิดเครื่องใหม่ทุกครั้ง

 14. การเปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่กำลังไฟอ่อนจะแสดง “LBT” มุมซ้ายของจอ ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ จะใช้งานได้อีก 2 ชั่วโมง 1. ถอด Rubber Protective Holster ออก 2. ถอดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ออก 3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ 4. ปิดฝาครอบช่องใส่ถ่าน

 15. แบบ 2x2

 16. แบบ pattern

 17. การคำนวณ พ.ท. 22 แสงเฉลี่ย= จุดที่ 1 + จุดที่ 2 + จุดที่ 3 3 รูปแบบของหลอดไฟ แสงเฉลี่ย = p1 + p2 P 2 q1 +q2 +q3 +q4Q 4 t1 +t2 +t3 +t4 T 4 r1 +r2 +r3 +r4 +r5 +r6 +r7 +r8 R 8 แทนค่าในสูตรหน้า 265