Uczeń i nauczyciel wobec zmian - PowerPoint PPT Presentation

ucze i nauczyciel wobec zmian n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uczeń i nauczyciel wobec zmian PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uczeń i nauczyciel wobec zmian

play fullscreen
1 / 38
Uczeń i nauczyciel wobec zmian
90 Views
Download Presentation
wilma-bonner
Download Presentation

Uczeń i nauczyciel wobec zmian

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Uczeń i nauczyciel wobec zmian Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna

 2. Plan prezentacji • Nowa struktura egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej. • Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych. • Przykłady zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego. • Przykłady zadań egzaminacyjnych z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. • Kilka praktycznych wskazówek przed egzaminem.

 3. Edukacja gimnazjalna jako część procesu kształcenia między szkołą podstawową a uczeniem się w szkole ponadgimnazjalnej

 4. Świadomość gimnazjalisty • Zadanie 29. Czy wybór przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją? Uwzględnij cechy gimnazjalistów oraz możliwości i konsekwencje wyboru. • Musimy pamiętać, że nasza przyszłość zależy tylko i wyłącznie od nas samych. • Nie jest możliwe, aby czegoś nie było. Trzeba tylko się dobrze zastanowić i odpowiednio szukać. • (…)świadomość konsekwencji swojego wyboru jest znakomitym sprawdzianem odpowiedzialności (…). • (…) skorzystajmy z tego, że mamy wpływ na własne życie (…).

 5. Nowa struktura egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna

 6. Zakres tematyczny i forma zadań zestawu egzaminacyjnego • Język polski – zadania zamknięte lub zadania otwarte – w tym dłuższa wypowiedź pisemna. • Historia i wiedza o społeczeństwie – wyłącznie zadania zamknięte.

 7. Czas trwania egzaminu • 150 minut • 60 minut – możliwe przedłużenie

 8. Komunikowanie wyników egzaminu • Prace egzaminacyjne zostaną sprawdzone według jednolitych kryteriów. • Wyniki zostaną ustalone w zakresie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. • Zdający otrzyma zaświadczenie, które będzie zawierało informację o szczegółowych wynikach egzaminu. • Zostaną podane dwie liczby: wynik procentowy i wynik centylowy.

 9. Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego

 10. Znaczenie informacji

 11. Podstawa programowa jako punkt odniesienia dla egzaminu gimnazjalnego Podstawa programowa kształcenia ogólnego napisana jest w języku wymagań. Oznacza to, że za swój główny cel stawia jednoznaczne wskazanie umiejętności, które uczeń ma posiąść i treści nauczania, jakie powinien opanować na zakończenie danego etapu kształcenia. Podstawa programowa z komentarzami, Tom 2.Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.

 12. Co sprawdza egzamin gimnazjalny? • Opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Odnosi się także, w myśl zasady kumulatywności, do wymagań przypisanych do wcześniejszych etapów edukacyjnych (I i II).

 13. Podstawa programowa przedmiotu język polskiIII etap edukacyjny – wymagania ogólne • Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – np. docieranie do informacji; rozumienie komunikatów; krytyczna ocena. • Analiza i interpretacja tekstów kultury – np. poznawanie nowych gatunków; wartościowanie. • Tworzenie wypowiedzi – np. wyraźniejsza świadomość funkcji środków językowych; tworzenie trudniejszych form wypowiedzi.

 14. Podstawa programowa przedmiotu historiaIII etap edukacyjny – wymagania ogólne • Chronologia historyczna – np. sytuowanie wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych w czasie; porządkowanie; ustalanie związków. • Analiza i interpretacja historyczna – np. wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych; formułowanie wniosków. • Tworzenie narracji historycznej – np. integrowanieinformacji pozyskanych z różnych źródeł.

 15. Podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwieIII etap edukacyjny – wymagania ogólne • Wykorzystanie i tworzenie informacji. • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. • Znajomość zasad i procedur demokracji. • Znajomość podstaw ustroju Rzeczpospolitej Polskiej. • Znajomość zasad gospodarki rynkowej.

 16. Informator to kolejne ważne źródło informacji Zawiera: • podstawy prawne, • zwięzły opis egzaminu, • przykładowe zadania egzaminacyjne z obudową. Tylko realizacja wszystkich wymagań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej jest gwarantem sukcesu na egzaminie gimnazjalnym.

 17. Inne źródła informacji

 18. Przykłady zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego

 19. Wyimki z informatora przedmiot – język polski • Zadania mogą odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. • Sprawdzane będzie rozumienie zamieszczonego tekstu. • Sprawdzana będzie znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia. • Dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania. • Formy użytkowe, takie jak: podanie, życiorys, list motywacyjny, dedykacja, list oficjalny, ogłoszenie, zaproszenie.

 20. Różnorodność tekstów

 21. Fragmenty tekstów

 22. Zadania egzaminacyjne z języka polskiego

 23. Analiza podanego fragmentu i odwołanie się do znajomości całego utworu

 24. Przykładowa rozprawka

 25. Poziomy wykonania zadania Aspekty oceny: treść, segmentacja tekstu, styl, język, ortografia, interpunkcja. Treść • Poziom 4: rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek*), argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, wszystkie argumenty trafne • Poziom 3: rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek*), ale argumentacja nie wyczerpuje wymagań tematu, lub argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, ale niektóre argumenty są nietrafne • Poziom 2: rozumowanie niepełne (nie jest jasne, za czym lub przeciw czemu zdający argumentuje), większość argumentów trafnych • Poziom 1: próba rozumowania (nie da się stwierdzić, za czym lub przeciw czemu zdający argumentuje) • Poziom 0: brak argumentacji lub praca nie na temat * Gdy zdający nie formułuje explicite tezy lub wniosku, egzaminator ustala je na podstawie argumentów.

 26. Segmentacja tekstu • Poziom 1: segmentacja konsekwentna • Poziom 0: segmentacja przypadkowa, brak segmentacji Styl • Poziom 1: styl konsekwentny i dostosowany do przyjętej formy wypowiedzi • Poziom 0: styl niekonsekwentny lub niedostosowany do przyjętej formy wypowiedzi Język • Poziom 2: najwyżej 3 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne • Poziom 1: 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne • Poziom 0: ponad 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne Ortografia • Poziom 1: najwyżej 2 błędy • Poziom 0: ponad 2 błędy Interpunkcja • Poziom 1: najwyżej 3 błędy • Poziom 0: ponad 3 błędy

 27. Przykłady zadań egzaminacyjnych z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

 28. Wyimki z informatoraprzedmioty – historia i wiedza o społeczeństwie Zadania egzaminacyjne: • mają formę zamkniętą, • są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, • charakteryzują się różnym poziomem trudności, • odwołują się do różnych epok i różnorodnej tematyki, • odnoszą się do zróżnicowanych materiałów źródłowych.

 29. Źródła do zadań egzaminacyjnych

 30. Źródła do zadań egzaminacyjnych

 31. Przykładowe formy zadań z historii

 32. Przykładowe formy zadań z wiedzy o społeczeństwie

 33. Kilka praktycznych wskazówek przed egzaminem

 34. Odwoływanie się do wiadomości i umiejętności • umiejętność właściwego selekcjonowania informacji, • umiejętność porządkowania wiadomości adekwatnie do wskazanego problemu, • umiejętność rozpoznawania, formułowania problemu do rozwiązania, • umiejętność wnioskowania na podstawie wybranych wiadomości, • umiejętność wykorzystania wybranych wiadomości w określonej funkcji (np. argumentacyjnej), • umiejętność opanowania i utrwalenia wiadomości.

 35. Praca z tekstem – zrozumienie • uważna (a nie pobieżna) lektura tekstu werbalnego i niewerbalnego, • umiejętność wykorzystania tekstu lub jego fragmentu dla realizacji zadania, • analiza tekstu lub treści zadania w celu realizacji warunków zawartych w temacie zadania, • lektura tekstu na poziomach dosłownym i przenośnym.

 36. Tworzenie tekstu – komunikatywność przekazu • umiejętność dostosowania wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, • dobór środków językowych adekwatny do intencji autora wypowiedzi, • ćwiczenia dotyczące poprawności językowej i precyzji wypowiedzi, • utrwalanie ortograficznych i interpunkcyjnych zasad pisowni, • ćwiczenia graficzne dotyczące rozplanowania wypowiedzi.

 37. Rozwijanie krytycznego myślenia Umiejętność krytycznego myślenia w sytuacji egzaminacyjnej zapewni: • samodzielne opanowanie nieznanego wcześniej kontekstu (lub modelu), • zaprojektowanie strategii postępowania – odpowiedniego ciągu działań, • poprowadzenie rozumowania polegającego na analizie, • wyciąganie wniosków, formułowanie hipotez.

 38. Dziękuję za uwagę. Maria Michlowicz maria.michlowicz@oke.krakow.pl