Download
e learning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-learning PowerPoint Presentation

E-learning

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

E-learning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E-learning Matej Marček

 2. E-learning • založený na počítačových technológiách (PC, CD-ROM, dig. TV, PDA, mobilné telefóny) • komunikačné technológie: Internet, e-mail, disk. fóra, kolaboratívny softvér

 3. Pre a proti • jednoduchý prístup • študent si sám volí tempo • strata ľudského kontaktu (filozofický zmysel) – dá sa nahradiť napr. videokonferenciou • vývojári e-learningových systémov majú tendenciu zameriavať skôr na formu • hyperlinky • tendencia vo vyššom vzdelávaní vytvárať Managed Learning Environment

 4. Distance learning • typ vzdelávania, kedy študent nemusí byť „priamo na mieste“ • komunikácia medzi študentom a učiteľom: • synchrónna (v reálnom čase) • asynchrónna (napr. výmena tlačených alebo elektronických dát) • v prípade, že je nutná akákoľvek fyzická prítomnosť (napr. kvôli skúške), ide o blended learning

 5. Blended learning • distance learning s „ľudským kontaktom“ • kombinuje počítačovo orientované zdroje s ľudským faktorom (face-2-face, telefón,...) alebo inými edukačnými zdrojmi (knihy, kazety...) • synchrónne – študenti prispievajú všetci naraz real-time, napr. chat session • asynchrónne – študenti prispievajú, kedy chcú – blog, disk. fórum

 6. Mobile learning • používanie technológií ako WAP, GPRS, UMTS, Bluetooth, WiFi a pod. • veľkosť zariadení umožňuje využívať m-learning všade • nevýhoda malých displejov a klávesníc

 7. Pedagógia e-learningu • zameranie na dialóg, interakciu a kolaboráciu • pri vývoji e-learningu štyri základne perspektívy: • kognitívna – kog. procesy vo vzdelávaní, ako pracuje mozog • emotívna – zapájanie sa, motivácia, zábava... • behaviorálna – behaviorálne výsledky, napr. funkčné hranie • sociálna – interakcia s inými ľudmi, kolaborácia...

 8. Tvorba obsahu Základné otázky • treba sa zamerať na: • pre koho je určený • čo sa potrebujú naučiť • ako zostavíme obsah • aké platformy použijeme na tvorbu, „doručenie“ študentovi

 9. Tvorba obsahu Učebný design • analýza učebných potrieb a systematická tvorba inštrukcií • učebný model (ADDIE): • analýza – analyzovať študentovu charakteristiku, materiál, ktorý ma byť naučený • dizajn – tvorba učebných cieľov, voľba prístupu • vývoj – tvorba inštrukčných a cvičebných materiálov • implementácia – dodanie učebných materiálov • vyhodnotenie – uistenie sa, že materiály dosiahli požadovaný efekt

 10. Tvorba obsahu Tvorba médií • text • obrázky • zvuky • videá • didaktické animácie • interaktívne cvičenia

 11. Tvorba obsahu Spojenie • rôzne média sa spájajú väčšinou cez HTML (XML, CSS, JavaScript...) • FLASH

 12. Ďakujem za pozornosť