1 / 43

3. Vélemények a családról, a család védő funkciója

3. Vélemények a családról, a család védő funkciója. Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Kass János: Az Isten tenyerén. Módszertan. A minták a magyar népességet életkor, nem, régiók és településnagyság szerint képviselték 16 illetve 18 év felett

yakov
Télécharger la présentation

3. Vélemények a családról, a család védő funkciója

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 3. Vélemények a családról, a család védő funkciója Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanárApor Vilmos Katolikus Főiskola Kass János: Az Isten tenyerén

 2. Módszertan A minták a magyar népességet életkor, nem, régiók és településnagyság szerint képviselték 16 illetve 18 év felett Hungarostudy 1988: 20.902 személy Hungarostudy 1995: 12.463 személy Hungarostudy 2002: 12.640 személy Keresztmetszeti, hosszmetszeti összefüggések

 3. Módszerek Hungarostudy 2002 kérdőíves vizsgálat 117 kérdéscsoport (kb. 300 kérdés) Egészségi adatok, betegségek, bio-pszicho-szociális háttértényezők 12634 (5654 férfi, 6980 nő) személy, otthoni interjú A kérdezőbiztosi feladatot a Védőnői Szolgálat munkatársai végezték

 4. Hungarostudy 2002 felmérés kérdőívei Pszichoszociális faktorok: ·      megbirkózás ·      társas támogatás ·      ellenségesség ·      társadalmi tőke ·      reménytelenség .      impulzivitás ·      elégedettség ·      életcélok · vallásosság Társadalmi-gazdasági jellemzők ·      demográfiai jellemzők ·viszonylagoslemaradás mutatói Életminőség és egészségi indikátorok: . WHO életminőség kérdőív . egészségi állapot jellemzői Mentális egészség mutatói: ·    Beck Depresszió Skála, ·   Szorongás skála Vitális kimerültség Életmód és stressz: ·   dohányzás ·   alkohol ·   drog ·  munka, kapcsolati stressz      · életesemények, szükségletek

 5. A jó párkapcsolatban élők • Házastársa, élettársa az önhöz legközelebb álló személy, bizalmasa? • Problémáikat közösen szokták megoldani? • Házastársával (élettársával) közösen töltik szabadidejüket? „3” értéket adó házasok: 5250 (86.1%) élettársak 570 (82.8%)

 6. A partnertől kapott támogatás ]

 7. Segítség, amire a partnerüktől számíthattak 1988-ban, 1995-ben, 2002-ben a nők a férfiak

 8. Önhatékonyság Az élet értelme

 9. Ellenségesség Együttműködés

 10. Probléma orientált megbirkózás Érzelem orientált megbirkózás

 11. WHO életminőség SRH Egészségi állapot önbecslése

 12. Szociális bizalmatlanság Irigység

 13. A magyarság családbarát 87.3 % a házasságot tartja a legjobb életformának, 70,5% úgy véli, nem lehet igazán boldog akinek nincs gyermeke.(Pongrácz Tiborné)

 14. Milyen életformát tanácsolnak a fiataloknak Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

 15. A gyermekeseknek jobb az életben

 16. Nem értenek egyet azzal, hogy a házasság elavult intézmény Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

 17. Nincs semmi rossz abban, ha egy fiatal pár együtt él anélkül, hogy házasságot akarnának kötni Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

 18. Ha egy nő gyermeket szeretne de az apával nem kíván tartós kapcsolatot, akkor ez elfogadható igény Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

 19. Az ember tökéletesen elégedett lehet, ha jó apának, vagy jó anyának érzi magát Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

 20. Fontos ugyan a munka, de a nők többsége számára a család és a gyermekek fontosabbak Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

 21. A férj feladata, hogy keresetével biztosítsa a család megélhetését, a feleségé, hogy ellássa az otthoni feladatokat Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

 22. Nem jó, ha a férj marad otthon és neveli a gyermekeket és a feleség keresi a pénzt Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

 23. Nem lehet igazán boldog akinek nincs gyermeke Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

 24. Gyermekvállalás: Alapelv: a kívánt gyermekek megszületését kell támogatni! Mit jelent ez a mai magyar társadalomban? • Nem akar gyereket 2 % • Egy gyereket szeretne 13 % • Két gyereket szeretne 61 % • Három gyereket szeretne 20 % • Több gyereket szeretne 4 %

 25. Hol születnek meg kevésbé a kívánt gyermekek? • A felsőbb végzettségű nők és férfiak egyaránt több gyereket szeretnének, ezzel szemben közöttük születnek meg legkevésbé a kívánt gyermekek! • Miért?A társadalom nem támogatja, hogy a magasabb végzettségű nő pl. az otthoni segítséget kifizesse, hogy ezzel a hivatásában is eredményeket érjen el, • nem kompenzálják, hogy eleve hátrányba kerül a hivatása terén, ami pedig az államnak is nagy veszteség

 26. A kívánt és a tényleges gyerekszám eltérése iskolázottság szerint, a 45 évnél fiatalabb magyar nők között:

 27. Tervezett és tényleges gyerekek számának különbsége a 42 évesnél fiatalabb férfiak körében, végzettség szerint(tanulók nélkül)

 28. Tervezett és tényleges gyerekek számának különbsége a 42 évesnél fiatalabb nők körében, végzettség szerint(tanulók nélkül)

 29. Kívánt gyermekek száma a vallásgyakorlás függvényében, 41 éves korig

 30. Kívánt gyermekek száma a vallásosság függvényében, 41 éves korig

 31. A tényleges és kívánt gyermekszám a tejes 45 évnél fiatalabb népességben (n=5597)

 32. A tényleges és kívánt gyerekszám 45 évnél fiatalabb nők között (n=2949)

 33. Gyermekvállalás és egészségi állapot: • Férfiaknál az egészségi állapot önbecslése pozitív kapcsolatban • Nőknél negatív kapcsolatban • A gyermek vállalás ára ma: • A nők esetében rosszabb pszichológiai és általános egészségi állapot, kevesebb segítség barátoktól, kollégáktól • ez a társadalom bűne, mások helyett is vállalt felelősség

 34. Gyermekvállalás pszichológiai háttértényezői lépésenkénti regresszió elemzés szerint: • Legfontosabb: • Partnertől várható támogatás,élettársi kapcsolatban még fontosabb • összesen 15 %-ot, nőknél 12 %-ot, férfiaknál 22 %-ot magyaráz a gyerekszám különbségeiből • Hány gyereket szeretne? További 9 % • Vallás fontossága • Szomszédtól várható támogatás • Kooperativitás • Munkahelyi kontroll nőknél negatív, ffiaknál pozitív

 35. Gyermekvállalás szociális háttértényezői: Nőknél az anya, férfiaknál az apa iskolai végzettsége a legfontosabb negatív tényező, iskolázottság is- idősebb korban vállalnak gyereket Férfiaknál a saját anyagi helyzet pozitív Nőknél a család anyagi helyzete pozitív Az anyagi helyzet további jellemzői negatívak, pl. gépkocsi tulajdon

 36. A gyermekszám és az egészségi állapot parciális korrelációs együtthatói (a 45 évesnél fiatalabbak, életkor és iskolázottság szerint korrigálva.) Gyerekszám nők Gyerekszám férfiak (N=2864) (N=2546) Munkaképesség -.0519 p=.003 NS Relatív egészség NS .0339 p=.041 Életminőség (WHO) -.0438 p=.009 NS Kompetencia NS .0557 p=.002 Szorongás (HAS) .0410 p=.014 .0369 p=031 Partnerre számíthat .2836 p=.000 .3467 p=.000 Társas támogatás .1099 p=.000 .1143 p=.000 Vallásgyakorlás NS .0347 p=038 Vallás fontossága .0352 p=.029 .0521 p=.004 Cigány nemzetiségű .1456 p=.000 .2041 p=.000 Napi cigarettaszám NS .0377 p=027 Kívánt gyerekszám .3662 p=000 .3303 p=.000

 37. A gyermekszám és a társadalmi-gazdasági mutatók parciális korrelációs együtthatói a(45 évesnél fiatalabb magyar népesség körében, életkor szerint korrigálva.) Gyerekszám nők Gyerekszám férfiak (N=2864) (N=2546) Végzettség -.2784 p=.000 -.1523 p=.000 Apa végzettsé -.2075 p=.000 -.1425 p=.000 Anya végzettsége -.2357 p=.000 -.1352 p=.000 Saját jövedelem -.1117 p=.000 -.2357 p=.000 Családi jövedelem -.0602 p=.002 -.0563 p=.007 Gépkocsi tulajdon -.0807 p=.000 -.0648 p=.001 Relatív anyagi helyzet -.0767 P=.000 -.0847 p=.000 Munkahelyi biztonság -.1747 p=.000 NS Rossz főnök -. 0875 NS Munkahelyi kontroll -.1960 p=.000 NS

 38. Alapvető probléma a családok, a gyermeket akarók kiszolgáltatottsága • Munkahelyi kiszolgáltatottság- pl áruházláncok • Egzisztenciális bizonytalanság • Iskolázott nők hátrányos helyzete • Fogyasztói szemlélet a gyermekvállalással kapcsolatban

 39. Alapvető, a teljesítmény szempontjából nem szükséges kötöttségek minimalizálása A jól-lét kritériuma a kontroll élmény A munkaidő rugalmassága – az EU-ban nálunk legalacsonyabb (12 %) azok aránya, akik rugalmasan oszthatják be munka idejüket, Svédországban 58 %. Röghöz kötöttség minimalizálása- heti egy napnál több telemunka- nálunk a legalacsonyabb, Hollandiában a leggyakoribb Kiszabadulás a fizikai tér fogságából – a szabadság új értelmezése és korlátai

 40. A munkaidő kezdésének és befejezésének flexibilitása %

 41. Otthon végzett táv-munka a foglalkoztatottak %-ában

More Related