1 / 7

2010 - 2011

2010 - 2011. Otrzymaliśmy certyfikat: „Szkoła bez przemocy”. 2011 - 2012. Wyjątkowa wystawa: „Motyle świata”. 2011 - 2012.

zeki
Télécharger la présentation

2010 - 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 2010 - 2011 Otrzymaliśmy certyfikat: „Szkoła bez przemocy”.

  2. 2011 - 2012 Wyjątkowa wystawa: „Motyle świata”.

  3. 2011 - 2012 W ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej UNICEF: „Wszystkie kolory świata”, uczniowie z rodzicami wykonali laleczki. Zebrane pieniądze z adopcji laleczek zostały przekazane na konto UNICEF.

  4. 2012 - 2013 Spotkanie z Liberem – gwiazdą muzyki pop i jego drużyną.

  5. 2012 - 2013 27.05.2013r. Naszą szkołę odwiedził Pan Marek Fiedler, syn znanego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. Zapoznał uczniów z historią życia swojego ojca.

  6. 2012 - 2013 01.10.2013r. prezydent naszego Państwa – Pan Bronisław Komorowski w gmachu naszej szkoły spotkał się z władzami, przedstawicielami lokalnej społeczności, samorządowcami i dyrektorami szkół. Dzieci wręczały prezydentowi kwiaty i drobne upominki.

  7. 2012 - 2013 Otrzymaliśmy Certyfikat za udział w projekcie: Razem dla Rozwoju – Aktywna Edukacja Globalna w Szkołach.

More Related