Download
kiruna skoterkommun n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KIRUNA SKOTERKOMMUN PowerPoint Presentation
Download Presentation
KIRUNA SKOTERKOMMUN

KIRUNA SKOTERKOMMUN

150 Views Download Presentation
Download Presentation

KIRUNA SKOTERKOMMUN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KIRUNA SKOTERKOMMUN • Utveckla Kiruna som skoterkommun • Befintlig infrastruktur, lednät, ringled • Legalisera befintlig, olaglig skotertrafik • Politisk motion • Miljö- och byggnämnden enhällig i sitt beslut

  2. Riktlinjer för skoterkörning inom tätbebyggt område i Kiruna kommun • Tidsbegränsning kl 06.00 – 22.00 • Hastighetsgräns 20 km/tim • Försöksperioden pågår 2007-03-01 – 2007-04-30 • Skoterkörning är tillåten inom det detaljplanelagda området att på kortast möjliga väg ta sig till närmast lämpliga skoterled • I övriga delar gäller TKL och TKF • Skoterkörning är inte tillåten på skolområden, rekreationsområden, idrottsanläggningar, större vägar samt centrala delar av Kiruna enligt karta • Beslutet ska kungöras och informeras i lokal media

  3. Lokala trafikföreskrifter gäller även skotrar (parkeringsförbud osv) • Vid passage av större vägar ska stopplikt iakttagas mot andra fordon • Överfartsplatser SKA användas • Stor försiktighet ska iakttagas vid passage av vägar • OM oacceptabelt buller uppstår, trafiksäkerheten inte bibehålls eller om andra konflikter uppstår kan miljö- och byggnämnden ompröva beslutet om skoterkörning inom tätbebyggt område