Download
wdra anie osi iv prow 2007 2013 w ma opolsce kluczowe obszary wsp pracy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wdrażanie Osi IV PROW 2007-2013 w Małopolsce – kluczowe obszary współpracy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wdrażanie Osi IV PROW 2007-2013 w Małopolsce – kluczowe obszary współpracy

Wdrażanie Osi IV PROW 2007-2013 w Małopolsce – kluczowe obszary współpracy

122 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wdrażanie Osi IV PROW 2007-2013 w Małopolsce – kluczowe obszary współpracy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wdrażanie Osi IV PROW 2007-2013 w Małopolsce – kluczowe obszary współpracy Prezentacja składa się z sześciu bloków tematycznych zgodnie z programem przesłanym uczestnikom Paweł Knapczyk zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Karniowice, 28 listopada 2012

 2. (1)Wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013

 3. Wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań

 4. Dane zbiorcze dla kraju dotyczące liczby złożonych wnioskóww ramach konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań

 5. Dane zbiorcze dla kraju dotyczące liczby złożonych wnioskóww ramach konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań

 6. Wnioski z terenu Małopolski złożone w ramach dodatkowego naboru na tle kraju - PODSUMOWANIE Wysoka liczba wniosków złożonych w terminie – 22(1 miejsce w kraju, w kraju od 4 wniosków)/kraj średnio 9,5 wniosku/ Wysoka wartość wniosków złożonych w terminie - 58 162 289,56 zł(2 miejsce w kraju po lubelskim, w kraju od 12 290 532 zł opolskie do 58 923 068 zł) Wysoka aktywność LGD - 56,4% LGD złożyło wnioski(5 miejsce w kraju, w kraju od 20% kujawsko-pomorskie do 66,7% świętokrzyskie)/kraj średnio 45,2%/ Niska średnia wartość wnioskowanej kwoty - 2 643 740,43 zł(najniższa w kraju, max. w kraju lubuskie 4 671 818,96 zł)/kraj średnio 3 504 762,18 zł/

 7. Dane zbiorcze dla kraju dotyczące liczby złożonych wnioskóww ramach konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań Łączna wnioskowana kwota na dodatkowe zadania – 532 723 851,16 zł Limit na dodatkowe zadania – 343 792 566,03 zł Limit podzielony przez liczbę województw – 21 487 035,38 zł(wskaźnik nie jest miarodajny z uwagi na różnice pomiędzy województwami) WARTOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W STOSUNKU DO LIMITU - 155%

 8. LGD z terenu Małopolski, które spełniły minimum punktowe

 9. Przewidywany kształt listy krajowej Limit na dodatkowe zadania – 343,8 mln zł 72 wnioski / 268,6 mln zł

 10. Dalszy harmonogram prac związanych z zamknięciem dodatkowego naboru Do 29 X przekazanie wojewódzkich list pomocniczych zaakceptowanych przez Zarządy Województw Do 4 X składanie poprawek przez LGD Sporządzenie listy krajowej przez GR przy konwencie, akceptacja przez SW 20 IX przekazanie poprawek do wniosków Zatwierdzenie list LGD z poszcz. Województw przez Zarządy Województw Składanie wniosków przez LGD Zawieranie aneksów do umów ramowych II 2013 VII VIII IX X XI XII I 2013 miesiąc

 11. (2)Nowelizacja Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 12. Zwiększenie kwoty i limitu pomocy • Zwiększenie limitu na jednego beneficjenta na małe projekty do 200 tys. zł • Zmniejszenie limitu dla beneficjentów mogący się ubiegać o pomoc w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” do 50 tys. zł • Zwiększenie wysokości pomocy na jeden mały projekt do 50 tys. zł http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1666&TabOrgID=1415&LangId=0&AnnouncementId=14906&ModulePositionId=2378

 13. Ogłaszanie ostatnich naborów wniosków • Jak będzie: • możliwość aneksowania harmonogramu naborów nawet po przeprowadzeniu naboru i wyboru wniosków do limitu 120% • Jak jest obecnie • przeprowadzenie naboru i wybór wniosków do 120% uniemożliwia ogłaszanie kolejnego naboru - aneksowanie harmonogramu dla danego działania • W powyższej sprawie SW prowadził polemikę z MRiRW (pismo SW z dnia 25.06.2012 r.)

 14. (3) Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach osi IV PROW w 2013 roku

 15. Kluczowe uwarunkowania budowy harmonogramu • Aktualny stan wdrażania PROW oraz poziom kumulacji oceny wniosków; • Środki niewykorzystane w przeprowadzonych naborach /wracające do limitów/; • Dodatkowe środki dla LGD /dotychczas nieuwzględnione w limitach/; • 30 czerwca 2014 r.– ostatni dzień składania przez LGD do SW wniosków o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków. • LGD mają pełną swobodę określania harmonogramów naborów dla: • Odnowy wsi • Różnicowania • Mikroprzedsiębiorstw • Projektów współpracy • SW uzgadnia z LGD ramy czasowe naborów dla: • Małych projektów

 16. LEADER „Małe projekty” – ranking międzywojewódzki (stan na 31 X 2012)

 17. LEADER „Małe projekty” – napływ wniosków (stan na 31 X 2012)

 18. LEADER „Małe projekty” – postęp oceny (stan na 31 X 2012) Ocenazakończona (81%) Ocena niezakończona (19%)

 19. Prognoza dla naborów PROW – „Małe projekty”(dane wg stanu na dzień 22 XI 2012) „LUKA” o wartości ok. 10 mln zł

 20. Harmonogram planowanych do ogłoszenia naborów na „Małe projekty” Terminy rezerwowe Środki niewykorzystane we wcześniejszych naborach – wracające do limitów („LUKA”) Dodatkowe środki dla LGD Dane na wykresach słupkowych odpowiadają datom ukazywania się ogłoszeń prasowych na poszczególne nabory

 21. Prognozowana liczba składanych wniosków 17,5 tys. zł/1 projekt 2012 2013

 22. Prognozowana liczba składanych wniosków 40 tys. zł/1 projekt Nowelizacja rozporządzenia raczej nie obejmie tych naborów 2012 2013

 23. (4)Ewaluacja LGD prowadzonaprzez samorząd województwa

 24. Przypomnienie sposobu podejścia SW EWALUACJA LGD Wybór LGD do realizacjidodatkowych zadań Ocena jakościpracy LGD Ocena LSR dladodatkowych zadań(ARKUSZ 2) Ocena efektywnościLGD oraz realizacjiLSR (ARKUSZ 1) Kryteriasformułowaneprzez IZ Ocena jakościpracy LGD Procedura ewaluacji LGD na tle innych działań o charakterze kontrolnym KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI LSR ELEMENTY ANALIZY RYZYKA

 25. Ewaluacja LGD • Data wysłania pism do LGD: 15 października 2012 r.; • Dwa wzory pism: • 1 – dla LGD nie biorących udziału w dodatkowym wyborze oraz dla LGD, które brały udział a złożyły nieprawidłowo uzupełniony załącznik dotyczący frekwencji członków organu decyzyjnego • 2 – dla LGD biorących udział w dodatkowym wyborze pozytywnie zweryfikowanych oraz posiadających kompletny załącznik dotyczący frekwencji członków organu decyzyjnego • Termin składania odpowiedzi: 16 listopada 2012 r.; • Na dzień 16.11.2012 r. 23 LGDdostarczyły dokumentację; • Konieczność uzupełnienia przez LGD złożonej dokumentacji – termin 3 dni • Skutki dla LGD: • Uzyskanie negatywnej oceny – opracowanie dla LGD programu naprawczego, realizacja programu w terminie wskazanym w programie; • Rozwiązanie umowy ramowej - pomimo wezwania dokonanego przez SW w przypadku nieopracowania programu naprawczego albo niezrealizowania programu w terminie.

 26. (5)Plan kontroli LGD

 27. Podstawy prawne kontroli dotyczącejprawidłowości realizacji LSR • Podstawy prawne: • KRAJOWE • art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2a ww. ustawy • pkt 3 Wytycznej nr 72/5/2012 „Wytyczna dotycząca dokonywanych przez samorządy województw kontroli prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju przez lokalną grupę działania w ramach PROW na lata 2007 – 2013”. • 2. REGIONALNE • Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia do stosowania Wytycznej dotyczącej dokonywanych przez samorządy województw kontroli prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju przez lokalną grupę działania w ramach PROW na lata 2007 – 2013” /PROJEKT/ • Zarządzenie Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie ustalenia zasad planowania, koordynowania i przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju przez lokalna grupę działania w zakresie osi 4. LEADER w ramach PROW 2007 – 2013 /PROJEKT/ • § 5 pkt 9 i § 5a umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

 28. Ogólne założenia kontroli • ROZPOCZĘCIE KONTROLI • styczeń 2013 r. • MIEJSCE KONTROLI • siedziba UMWM (co do zasady) • siedziba LGD • RODZAJ KONTROLI • planowa • doraźna (poza rocznymi planami kontroli) • 4. CEL KONTROLI • sprawdzenie prawidłowości wdrażania zadań związanych z realizacją LSR • 5. ZAKRES KONTROLI • prawidłowość i terminowość wykonywania zadań związanych z dokonywaniem przez LGD wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” • prawidłowość i terminowość wykonywania zadań związanych z realizacją LSR i zobowiązań wynikających z Umowy ramowej • przestrzeganie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

 29. Główne założenia procesu kontroli • PLAN KONTROLI • typowanie LGD do kontroli przeprowadzono na podstawie analizy ryzyka • analiza ryzyka opracowana została w oparciu o dziewięć wybranych przez SWM czynników ryzyka • każdemu czynnikowi ryzyka przypisano odpowiednią wagę • plan kontroli opracowano w oparciu o liczbę uzyskanych punktów przez poszczególne LGD • 2. LICZBA KONTROLI W DANEJ LGD • każda LGD zostanie poddana kontroli przynajmniej raz w okresie wdrażania LSR • co do zasady kontroli zostaną poddane 2 LGD w miesiącu. Liczba LGD objętych kontrolą w danym miesiącu może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu

 30. Wyniki kontroli • ZALECENIA POKONTROLNE wskazujące: • stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości • sposób usunięcia uchybień/nieprawidłowości • rekomendacje na przyszłość • 2. REKONTROLA W KOLEJNYM ROKU • stwierdzenie poważnych uchybień/ nieprawidłowości • niewykonanie zaleceń pokontrolnych przez LGD • ROZWIĄZANIE UMOWY RAMOWEJ(§ 11 Umowy ramowej) • uniemożliwienie/utrudnianie przeprowadzenia kontroli

 31. (6)Ruchomy kurs w ramach działańOsi I oraz III PROW

 32. Zasady stosowania ruchomego kursu eurodla Osi I oraz Osi III PROW • 19 lipca 2012 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 • 6 sierpnia 2012 – Wytyczna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsinr 75/8/2012 dotycząca metodologii ustalania kwot pozostającychdo zakontraktowania w ramach limitów określonych w euro dla poszczególnych działań PROW

 33. Sposób liczenia limitu dostępnychw danym miesiącu środków Kwota pozostała do zakontraktowania w ramach limitu Kwota pozostała do wypłaty (umowy - płatności) PLN Zrealizowane płatności (Euro) Środki odzyskane (Euro) Alokacja (Euro) = x Kurs - - +

 34. Przykładowy arkusz raportu bieżącego „LIMITY – PROW”

 35. Paweł Knapczyk zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM