1 / 6

Välkommen till Vägdag 2010

Välkommen till Vägdag 2010. Vägdagen arrangeras av ÖBFV ÖBFV medlemmar är entreprenörer, konsulter, beställare och Chalmers och startades 1995. Målsättningen är: ge erfarenhetsåterföring kunskapsspridning, anordna teknikdagar mm Arbetsgrupp för vägdagen är

adolfo
Télécharger la présentation

Välkommen till Vägdag 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Välkommen till Vägdag 2010

  2. Vägverket Vägdagen arrangeras av ÖBFV ÖBFV medlemmar är entreprenörer, konsulter, beställare och Chalmers och startades 1995. Målsättningen är: ge erfarenhetsåterföring kunskapsspridning, anordna teknikdagar mm Arbetsgrupp för vägdagen är Thomas Asp Vägverket (sammankallande) Magnus Bergendahl PEAB Ola Granbom NCC Anders Lenngren Svevia Henrik Nilsson Skanska Andreas Planthaber SWECO

  3. Vägverket Program Vägdag 20100309 0910-0930 Regionchefen informerar Ulrica Honauer Vägverket 0930-1000 Trafikverket, en ny beställare Stefan Engdahl Vägverket 1000-1030 Vad är på gång inom investering Åke Eriksson Vägverket 1030-1050 Paus 1050-1150 NYA REGLER 1050-1110 Kommentarer på ny arbetsmiljölagstiftning Hans Bergdahl Arbetsmiljöverket 1110-1130 Miljökrav vid byggande – 105:an nu och sedan, ny MKB-handbok gemensam med Banverket, Olof Stenlund Vägverket 1130-1150 Vägverkets nya regelstruktur Klas Hermelin Vägverket 1150-1230 NYA ARBETSSÄTT 1150-1210 FIA vad har hänt på regionnivå Magnus Alfredsson NCC 1210-1230 Lean i praktiken Mathias Wilhelmsson Skanska 1230-1330 Lunch

  4. Vägverket 1330-1420 Totalentreprenader 1330-1350 Uppföljning av kontraktskrav, Toftaholm (G-län) – Örstad (E-län) 2001-2009 Rune Fredriksson Svevia 1350-1420 Erfarenheter från totalentreprenaders projekteringsskede Gustav Giertz PEAB och Tomas Frödå NCC 1420-1450 Kaffe 1450-1620 Ny teknik 1450-1510 3D Markradarteknik – applikationer och senaste utveckling Jesper Emilsson Malå Geoscience 1510-1530 Maskinstyrning för effektivare vägbyggnad Johan Korsvik NCC 1530-1550 Vad planerar Vägverket inom stabiliseringsområdet Anders Huvstig Vägverket 1550-1620 Hallandsåstunneln vad har hänt och vad händer i projektet Johan Aronsson Skanska 1620 Avslutning Per Andersson Vägverket

  5. Vägverket Mail skickas ut angående möjlighet lägga ut föredragen på internet.

  6. Vägverket Vi ses på nästa års Vägdag 8/3 2011

More Related