Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvorfor er AFP i offentlig tjenestepensjon så viktig Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvorfor er AFP i offentlig tjenestepensjon så viktig Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio

Hvorfor er AFP i offentlig tjenestepensjon så viktig Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio

112 Views Download Presentation
Download Presentation

Hvorfor er AFP i offentlig tjenestepensjon så viktig Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvorfor er AFP i offentlig tjenestepensjon så viktig Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 24. februar 2014 www.unio.no

 2. Solidaritet • Før skulle vi være litt likere som pensjonister enn som lønnstakere • Heretter vil forskjellene øke • Påslagstanken legger mindre vekt på fordelingshensyn og mer vekt på effektivitetshensyn • Aktuarielle prinsipper på kollisjonskurs med AFP som tidligpensjonsordning • Sliterne i offentlig sektor vil tape

 3. Avkorting ved tidliguttak rammer sosialt skjevt • Klar sammenheng mellom type yrke, bruk av AFP/tidliguttak og tidlig død • Alleårsregel og aktuariellavkorting rammer sosialt skjevt, og den rammer kvinner hardere enn menn • Matematisk rettferdighet er ikke det samme som sosial rettferdighet • 60 pst av medianinntekt for hush. 2012: 267 000 • 10 pst av hush. under denne grensen (EUs fattigdomsgrense) • Minstepensjon enslig 162 615 kr

 4. Yrkesmønstre i offentlig sektor • 2/3 har høyere utdanning (og kortere opptjening) • 2/3 er kvinner • Halvparten i kommune/sykehus jobber deltid • Gjennomsnittsalder lavere grad 27,5 år, høyere grad 30 år • 2008-oppgjøret: Unio fikk henvisning i RMM til «yrkes-mønstrene i offentlig sektor». Viktig for 2009-oppgjøret, store forskjeller mellom offentlig og privat sektor • Alleårsregel passer ikke like bra, trenger andre opptjeningsregler • Privat AFP gitt store tap, trenger andre uttaksregler for tidligpensjon, videreført AFP uten laj er en god ordning

 5. Brutto vs påslag (1) Forutsetninger: Yrkesstart 25 år,går av ved 62 år. Den videreførte bruttomodellen (brutto) sammenliknet med regjeringens kombinasjonsmodell (påslag). Det er forutsatt 37 år i folketrygden og 30 år i tjenestepensjonsordningen ved 62 år, gjennomsnittslønn 378.200 kroner (5G) og 7 pst høyere sluttlønn. Samordningsfordel 0,25G. 1953-kullet. To år tidligere yrkesstart, dvs ved 23 år: Påslagsmodellen ville gitt 11.400 kroner mer i livsvarig pensjon (forutsatt uttak ved 62 år). Kilde: SPK

 6. Brutto vs påslag (2) Forutsetninger: Yrkesstart 25 år,går av ved 65 og 67 år. Den videreførte bruttomodellen (brutto) sammenliknet med regjeringens kombinasjonsmodell (påslag). Det er forutsatt 37 år i folketrygden og 30 år i tjenestepensjonsordningen ved 62 år, gjennomsnittslønn 529.500 kroner (7G) og 7 pst høyere sluttlønn. Samordningsfordel 0,25G. 1953-kullet. Kilde: SPK

 7. Fugleperspektiv 62 • AFP i offentlig sektor • Egen tidligpensjonsordning med romslige kvalifikasjonskrav • Ingen levealdersjustering • Fortsatt opptjening i alderspensjonen til 65/67 år • AFP i privat sektor • Strenge kvalifikasjonskrav både til opptjening og medlemskap • Betinget påslag til folketrygden og aktuariell utforming • Hvis AFP-privat for kommunalt ansatte: 37 pst av kvinnene ville ikke kvalifisere til fullt uttak ved 62 år (reduseres til 5 pst for 1965-kullet) • Folketrygden alene ville frata 70-80 pst av kvinnene i kommunal sektor muligheten til å gå ved 62 år til «evig tid»

 8. Fleksibilitet fra 62 år offentlig sektor Romslige kvalifikasjonskrav, særlig positivt for kvinner Kombinere del-AFP og deltid, reduserer ikke ap fra 67 år Antall 63 åringer på AFP (KLP) ned 15 pst fra 2010 til 2012 AFP-delpensjon reduserer ikke alderspensjonen fra 67 år AFP-delpensjon brukes i stor utstrekning, strekker yrkeskarrieren lenger enn den ellers ville blitt Ta ut FT ved 62 år og jobb videre? Er 220.000 kr. ekstra i 5 år (62-66 år) bedre enn 60.000/30.000 mindre i 16 år (67-83 år)?

 9. Fleksibilitet fra 62 år i privat sektor • Mange kvinner har ikke nok opptjening til uttak • 50.000 menn tatt ut FT 62-66 år og jobber fullt ved siden av • Var dette meningen med fleksibiliteten? Individuell tilpasning: Menn som tror de dør tidlig, tror de forvalter pengene best selv. Mild utgave av system hvor pensjonsbeholdningen utbetales «lump sum» Kollektiv tilpasning: All pensjon bør være livsvarig, sette grenser for fleksibiliteten, kun til nedtrapping av arbeidsinnsats • Stort overgangsproblem, folketrygden økt med 9 mrd kr! • Kan gi økt fattigdom blant de eldste eldre, og økte offentlige utgifter (bostøtte, betaling sykehjem mv.)

 10. Tariffavtalen 2009: AFP og OfTP for ansatte i offentlig sektor ”videreføres med nødvendige tilpasninger” Pensjon i pst av sluttlønn Fra 67 år ”samordningsfordeler”, leve- aldersjustering og individuell garanti AFP 62-64/66 år, folketrygdberegnet pluss 20.400 kr, vilkår som i HTA, ingen laj. 66 pst Kan komp. laj. ved å stå lenger etter 67 år, men maks 66 pst Bruttogarantien gir 66 pst av sluttlønn fra 65 år gitt 30 års opptjening (tjeneste-pensjonsberegnet AFP), ingen laj. Alder 62 65 67

 11. Tariffavtalen 2009: «Det avtales ikke endringer i gjeldende særaldersgrenser», «videreføres med nødvendige tilpasninger» Pensjon i pst av sluttlønn Fra 67 år ”samordningsfordeler”, leve- aldersjustering og individuell garanti 66 pst Bruttogarantien gir 66 pst av sluttlønn fra 57/60/62 år (hvis alder pluss tjenestetid er 85-år), gitt 30 års opptjening ved uttak, ingen levealdersjustering Kan komp. laj. ved å stå lenger etter 67 år, men maks 66 pst Alder 57 65 67

 12. Ny uførepensjon i OfTP fra 2015 • Netto påslag til uføretrygd i FT, skatt som lønn, lønnsregulering, «tjenestetid» til 67 år (< 30 år gir avkorting) • 3 pst opp til 6 G, 69 pst 6-12 G, pluss et fastbeløp på 0,25 G maksimert til 6 pst av pensjonsgrunnlaget(ikke nok for å kompenserer for skatteomlegging og samordningsfordeler) • Barnetillegget kuttes fra 6,6 til 4 pst av lønna, maks 3 barn, skatt som lønn, avkortes mot arbeidsinntekt • Overgang til alderspensjon senkes fra 70 til 67 år (rammer 10 pst, opp til 3 års tjenestetidstap/10 pst lavere alderspensjon) • 20 pst uføregrad (differansepensjoner/terskelvirkninger) • Virkning for kommunene: 5 mrd. kroner tilbakeføres premiefond, 1/3 lavere premie framover

 13. Uopplyst OfTP-kritikk • Avtalen er ”tilpasset”, indeksering og lajfra 2011 • Antall 63 åringer på AFP (KLP) gått ned med 15 pst fra 2010-2012, siste 5 år økt avgangsalder med ½ år • Gode incentiver til å stå lenger enn 67 år etter hvert som laj slår inn • Pensjonistavlønning i Staten og KS fra 67 år • Kombinere arbeid og pensjon fra 62 år • Mobilitetsproblemet overdrevet, mest kritisk internt i privat sektor • Privat AFP ville gitt store tap, videreført AFP uten laj er en god ordning

 14. Videreføring krever nye samordningsregler og sikring av grunnlovsvernet • Nye samordningsregler, enklere, ivareta profilen • Sikre den samlede verdien av samordningsfordelene fra 2011 • Den individuelle garantien gjelder til og med 1958-kullet • Overgangsordning må sikre grunnlovsvernet av opptjente rettigheter i OfTP før 2011 • Fikk «tilbud» om 4 års utfasing i desember 2012 • 1963-årgangen kan ha 25 års opptjening før 2011 • Grunnlovsvernet må ivaretas uavhengig av modell

 15. Hva vil Solberg-regjeringen? • Antakelig hybrid og allårsopptjening av tjenestepensjonsbeholdning og fullt aktuarielle regler • Reguleringsspørsmålet viktig • Eventuell ny modell må: • Sikre «65-30-66» • Sikre alternativ til dagens AFP for offentlig ansatte • Ta hensyn til de spesielle yrkesmønstrene i offentlig sektor • Ta hensyn til at 2/3 av de ansatte i off. sektor er kvinner • Kompensere for lang utdanning og kort opptjening • Kompensere for sluttlønn høyere enn gjennomsnittslønn • Kompensere for 30 års krav til full opptjening

 16. Over320.000 medlemmer! Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Skatterevisorenes forening