Download
bilance emis uhl kov stopa m sta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bilance emisí - uhlíková́ stopa města PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bilance emisí - uhlíková́ stopa města

Bilance emisí - uhlíková́ stopa města

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bilance emisí - uhlíková́ stopa města

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bilance emisí - uhlíková́ stopa města Mirek Lupač Viktor Třebický

  2. Množství skleníkových plynů vzniklé na určitém území (stát, region, město..…) Emise skleníkových plynů? • Oxid uhličitý • Metan • Oxid dusný • Fluorid sírový • Freony

  3. Jak se počítají? • Přepočet pomocí GWP • Ekvivalentní množství oxidu uhličitého (CO2 ekv.) • Na národní úrovni ČHMÚ • Česká republika (2009) – 12,7 tun/obyv.

  4. Množství skleníkových plynů související se spotřebou ve městě (domácnosti, podniky, úřad...) Co je uhlíková stopa města? Např. emise z výroby elektřiny, spotřebované ve městě, či z odpadů, vyvezených na skládku za město....

  5. Bilance emisí • Základní emisní inventura (BEI) • Hranice – administrativní území obce • Modifikace podle reálné dostupnosti dat na úrovni měst ČR • V souladu se sadou ECI/TIMUR Společné evropské indikátory (A.2) • Otestováno v 5 městech

  6. US města TIMUR vs. Úmluva starostů

  7. Metoda výpočtu • Sběr dat podle sektorů – roční spotřeby • Přepočet sektorových dat na skleníkové plyny • Použití emisních faktorů • Výsledek – tuny CO2 ekv. celkem, na obyvatele