1 / 10

KĀ IZVEIDOT APMĀCĪBU SATURU

KĀ IZVEIDOT APMĀCĪBU SATURU. 7.1 Apmācību nodaļa Apmācību satura noteikšanas standarti. Kā izveidot apmācību saturu. Apmācību satura noteikšanas standarti

chaman
Télécharger la présentation

KĀ IZVEIDOT APMĀCĪBU SATURU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KĀ IZVEIDOT APMĀCĪBU SATURU • 7.1 Apmācību nodaļa Apmācību satura noteikšanas standarti

  2. Kā izveidot apmācību saturu Apmācību satura noteikšanas standarti Mobilitātes plānotājiem jāpatur prātā sarežģītā struktūra un, plānojot apmācību, jāņem vērā dažādās puses, kas piedalās satura noteikšanā: • sūtītāja organizācija; • dalībnieki; • saņēmēja iestāde; • ģimenes; • firmas.

  3. Kā izveidot apmācību saturu Satura noteikšana • Mobilitātes kvalitātes hartā skaidri norādīts, ka mācību plānam jāatspoguļo mērķi un gaidāmie rezultāti, kā arī pasniegšanas un ieviešanas metodes. • Pieteikuma veidlapā tiek uzdots tiešs jautājums, kādas metodes izmantotas, lai noteiktu mobilitātes apmācību saturu, un tā nosaka, ka jābūt atbilstībai prasībām, kas jāizpilda un izraudzīto mērķa grupu, kas ir būtiska starptautiskās mobilitātes projektu raksturojoša īpašība.

  4. Kā izveidot apmācību saturu Posmā pirms projekta prezentēšanas veicinošajai organizācijai salīdzinoši sīki jādefinē sekojošie aspekti: • jānorāda saņēmējas organizācijas un profesionālās apmācības firmu raksturojošās īpašības; • jāapstiprina ar šīm iestādēm slēdzamās vienošanās tipoloģiju ; • jādefinē apmācību plāna makrostruktūru, tas ir, apmācības mērķus, pasniegšanas metodes, nododamās prasmes, panākamo praktisko darbu, mācību rezultātus.

  5. Kā izveidot apmācību saturu VETPRO mobilitāte nosaka uzņemošo organizāciju, kas jau ir noteikta pieteikumu pieņemšanas stadijā (lai pārspriestu apmaiņas programmas specifisko saturu atkarībā no tā, kuri dalībnieki jau izvēlēti). IVTunPLM mobilitāte ir raksturīga vairākiem sektoriem, tāpēc tām nepieciešams plašāks firmu loks, kuru ietvaros veikt profesionālo stažēšanos. (Valstu aģentūras pat iesaka nevis sākt ar firmām, lai izvēlētos kandidātus, bet gan izmantot pretēju pieeju.)

  6. Kā izveidot apmācību saturu Gala saņēmējam ir nozīmīga loma satura izveidē; tas nozīmē, ka vajadzību analīzes un Curricula Vitae izpētes fāzē veicinošā organizācija : • var iegūt noderīgu informāciju par saņēmēju cerībām, interesēm un vēlmēm; • izvērtēt, kuras prasmes spēs papildināt un bagātināt to, kas apgūts skolā vai izglītojošās apmācības gaitā.

  7. Kā izveidot apmācību saturu Apmācību veidošana var saprast arī kā mijiedarbības procesu starp dažādām pusēm, kas virzīts uz apmācību vienošanās izveidi starp partneru tīklu un mobilitātes darbības galējiem saņēmējiem Šādā procesā jāņem vērā daži salīdzinošie parametri, kas veido projekta kvalitatīvos standartus.

  8. Kā izveidot apmācību saturu Salīdzinošie parametri • Apmācības saturam jābūt konsekventam attiecībā uz vajadzību analīzi, kas veikta, aptaujājot gala saņēmējus, un tajā tiek izdalīta motivācija, intereses un profesionālās stažēšanās potenciāls. • Programmai jābūt īstenojamai. • Apmācības saturam jābūt ilgtspējīgam • Apmācību programmai jābūt noderīgai visām pusēm, kas piedalās šajā pieredzē.

  9. Kā izveidot apmācību saturu Apmācības programmai jābūt strukturizētai un viegli pasniedzamai laikā, kad gala saņēmēji dodas uz uzņēmēju valsti. • Nedrīkst aizmirst, ka neparedzētu notikumu vai problēmu dēļ, iespējams, procesu vajadzēs pārveidot. • Tas nozīmē, ka labu apmācību iespējams pielāgot tā, lai tā netiktu krasi izmainīta un nekļūtu neefektīva.

  10. Kā izveidot apmācību saturu Saturs • Mobilitātes projekta apmācību satura mērķi. • Apmācību satura noteikšanas posmi. • Atšķirības starp IVT, PLM un VETPRO mobilitātēm. • Salīdzinošie parametri: atbilstība, īstenojamība, ilgstpēja un lietderīgums. • Plānošanai nepieciešamā elastība un iespējamā nepieciešamība pēc apmācību satura pārveidošanas.

More Related