1 / 21

Program Pestalozzi Vijeća Europe

Program Pestalozzi Vijeća Europe. Renata Ozorlić Dominić, viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje. Europsko priznanje Programu Pestalozzi. Stalna konferencija ministara obrazovanja zemalja članica Vijeća Europe – Ljubljana, 2010.

chenoa
Télécharger la présentation

Program Pestalozzi Vijeća Europe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Program PestalozziVijeća Europe Renata Ozorlić Dominić, viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje

 2. Europsko priznanje Programu Pestalozzi Stalna konferencija ministara obrazovanja zemalja članica Vijeća Europe – Ljubljana, 2010. • donosi odluku o snažnijoj potpori profesionalnog razvoja učitelja putem Programa Pestalozzi

 3. Vijeće Europe • nije institucija Europske unije • osnovano nakon Drugog svjetskog rata (1949.) s ciljem pomirbe i suradnje • promiče i podržava interkulturalni dijalog i međusobno razumijevanje zemalja članica (47) • područja: demokracija, ljudska prava i vladavina prava (Europski sud za ljudska prava institucija je VE)

 4. Vijeće Europe • Europska kulturna konvencija (1954.) – Okvir za djelovanje VE u području odgoja i obrazovanja, mladih i športa • Hrvatska je član od 1996. godine • Pestalozzi – Program stručnog usavršavanja u području odgoja i obrazovanja

 5. Johann Heinrich Pestalozzi • švicarski pedagog (1746. – 1827.) • pedagogija cjelovitog razvoja sposobnosti učenika – intelektualnih, emocionalnih i praktičnih (“Glava, srce i ruka”)

 6. Ustrojstvo Programa Pestalozzi • Financira se dobrovoljnim prilozima zemalja članica • Odbor za obrazovanje – donosi odluke • Mreža nacionalnih koordinatora/časnika za vezu i sekretarijat • Informiraju, odabiru sudionike, organiziraju skupove, diseminiraju, planiraju • Mreža stručnjaka • Vode radionice i seminare, pripremaju radne materijale • Sudionici (svi odgojno-obrazovni radnici) • Razmjenjuju iskustva, iskustveno uče, pripremaju materijale, diseminiraju • Informiranje, komunikacija, dokumentacija www.coe.int/pestalozzi

 7. odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava odgoj i obrazovanje za interkulturalnost i društveno-kulturalnu raznolikost poučavanje povijesti sjećanje i sprečavanje zločina protiv čovječnosti odgoj i obrazovanje Roma u Europi prava djeteta sprečavanje nasilja višejezičnost medijska pismenost ravnopravnost spolova u odgoju i obrazovanju Teme u Programu Pestalozzi

 8. Načela Vijeća Europe u području odgoja i obrazovanja • odgoj i obrazovanje treba temeljiti na viziji društva kojem težimo i koje želimo za svoju djecu • bez odgoja i obrazovanja nema učinkovite promjene nabolje • obrazovni stručnjaci imaju ključnu ulogu u izgradnji transferzalnih stavova, znanja i vještina koji su temelj održivog demokratskog društva

 9. Promicanje učinkovite promjene • učinkovito stručno usavršavanje je interaktivno, usmjereno na polaznika, temelji se na iskustvenom učenju; suradnički se nalaze rješenja primjerena različitim kontekstima • svrha usavršavanja je razvijanje individualne i društvene prakse – sudionike se potiče i priprema za diseminaciju na regionalnoj i nacionalnoj razini

 10. Promicanje učinkovite promjene • medij je poruka – usavršavanje treba organizirati i provoditi tako da ono zrcali sadržaj koji se prenosi i kompetencije koje se žele razviti • osnovni cilj svakog usavršavanja, bez obzira na temu je transferzalni pristup stručnom usavršavanju koje se temelji na vrijednostima i standardima Vijeća Europe

 11. Promicanje učinkovite promjene odgojno-obrazovna ustanova kao mjesto na kojem se • upravlja demokratski na svim razinama • poštuje raznolikost • poštuju prava • učinkovito sprečava nasilje • njeguje ozračje jednakosti

 12. Profesionalni razvoj • susret kolega iz različitih europskih zemalja (10-15) • razmjena iskustava i primjera dobre prakse • otvaranje mogućnosti daljnje suradnje • unapređivanje vlastite prakse

 13. Aktivnosti u Programu Pestalozzi za učitelje i druge obrazovne stručnjake • europske radionice (zemlje članice) • europski seminari (Vijeće Europe – Akademija Bad Wilbad u Njemačkoj, Centar Wergeland u Norveškoj) za stručnjake u području inicijalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja učitelja • europski moduli

 14. Pravila prijave • kandidat iz Hrvatske natječe se za jedno od mjesta namijenjenih zemljama potpisnicama Europske kulturne konvencije • šaljemo 2 – 4 prijave iz Hrvatske ovisno o broju mjesta • prijava treba biti uredno popunjena tiskanim slovima na jeziku seminara/radionice, potpisana od strane kandidata i ravnatelja te ovjerena pečatom škole • organizatori seminara/radionice vrše konačni odabir kandidata i obavješćuju ih o rezultatima odabira

 15. Troškovi • organizator seminara/radionice pokriva troškove smještaja i prehrane sudionika te ostalih aktivnosti predviđenih programom • Vijeće Europe refundira putne troškove (sudionici sami organiziraju i planiraju put i kupuju karte) • po povratku sa seminara/radionice sudionik piše izvješće u skladu sa smjernicama VE te ga šalje, zajedno s originalnim putnim kartama Vijeću Europe

 16. Obveze sudionika • sudionik je dužan aktivno sudjelovati u SVIM dijelovima seminara/radionice određenih programom • pisano izvješće sa seminara/radionice, osim VE i organizatoru seminara/radionice, šalje se e-mailom i časniku za vezu Programa Pestalozzi u Hrvatskoj • sudionik ima obvezu diseminacije znanja i iskustava na razini škole i županijskog stručnog vijeća

 17. Europske radionice u Hrvatskoj • CoE 2006-31.0 Croatia, Holokaust – povijest i sjećanje, Zagreb i Jasenovac, 2007. • CoE 2009 0426-0501 Croatia, Učenje i poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti, Zagreb i Jasenovac, 2009. • CoE 2010 17/05-20/05 Croatia, Akcijsko istraživanje u funkciji profesionalnog razvoja učitelja i nastavnika, Zagreb i Koprivnica, 2010.

 18. Seminari i radionice www.coe.int/Pestalozzi www.azoo.hr > Međunarodna suradnja >Program Pestalozzi

 19. Kontakt osobe u Hrvatskoj Renata Ozorlić Dominić, univ. spec.nacionalna časnica za vezu Agencija za odgoj i obrazovanje Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb tel: 01 2785 118 faks: 01 2785 170 e-pošta: renata.ozorlic-dominic@azoo.hrBoris Vampula, univ. spec. zamjenik nacionalne časnice za vezu Agencija za odgoj i obrazovanje Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb tel: 01 2785 101 faks: 01 2785 170 e-pošta: boris.vampula@azoo.hr

 20. “Tema seminara bila je interkulturalni odgoj i obrazovanje, no mislim da to nije bio samo naslov seminara – cijeli događaj bio je interkulturalan i odgojno-obrazovan na najdublji mogući način”Nives Korbar Hmelina sudionica 120. europskog seminara o interkulturalnom odgoju i obrazovanju u Bad Wilbadu 2008. godine

 21. “Impresionirali su me primjeri dobre prakse i aktivnosti u području učenja i poučavanja o demokraciji, aktivnom građanstvu i ljudskim pravima koje su nam pokazali kolege sudionici. Mogli smo naučiti da postoji mnogo načina na koji se odgoj i obrazovanje za demokraciju i ljudska prava mogu provoditi u školskom kurikulumu. Bilo mi je drago saznati da su aktivnosti vezane za odgoj i obrazovanje za demokraciju i ljudska prava koje provodimo u mojoj školi bile poticajne za druge sudionike. Potpuno sam uvjerena da će nam suradničko učenje koje smo iskusili u radionici svima pomoći u razvijanju šireg pogleda na kurikulum i metode koje možemo koristiti u nastavi kada se bavimo ovim temama”Natalija Palčićsudionica Europske radionice Demokracija i ljudska prava u odgoju i obrazovanju, Tampere, Finska, 2010.

More Related