html5-img
1 / 12

Presentation BTH 2014

Presentation BTH 2014. BTH:s milstolpar. 1989 grundas BTH 1999 får BTH rätt att ge doktorsexamen inom teknik 1999 samgående med Blekinge Internationella Hälsohögskola 2000 etablering av Campus Karlshamn

chico
Télécharger la présentation

Presentation BTH 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Presentation BTH 2014

 2. BTH:s milstolpar • 1989 grundas BTH • 1999 får BTH rätt att ge doktorsexamen inom teknik • 1999 samgående med Blekinge Internationella Hälsohögskola • 2000 etablering av Campus Karlshamn • 2000 BTH byter namn från Högskolan i Karlskrona/Ronneby till Blekinge Tekniska Högskola (BTH) • 2001 får BTH rätt att utbilda civilingenjörer • 2008 blir BTH klimatneutralt • 2011 får BTH ”ECTS Label” vilket är en kvalitetsstämpel från EU

 3. Detta är BTH Anställda: 508 Omsättning: 456 Mkr BTH är en av landets tydligaste profilerade högskolor, där tilllämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH har visionen att bedriva utbildning och forskning där teknik ochIT även integreras med andra ämnen såsom ekonomi, design, hälsa och vård samt humaniora för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv – innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

 4. Alla utbildningar vid BTH ska påtagligt tillämpa och vidareutveckla IT. Därför finns IT med som en naturlig ingrediens i alla utbildningar. Utbildningsområden 4 % medicin 9 % ekonomi 63 % teknik 15 % vårdvetenskap 9 % naturvetenskap

 5. Utbildning • Cirka 22 program på grundnivå • Cirka 18 program på avancerad nivå • Cirka 5 100 registrerade studenter • Cirka 3000 helårsstudenter • 37 % av studenterna är kvinnor • Cirka 440 internationella studenter • Drygt två tredjedelar av BTH:s verksamheten är utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 6. Forskningsområden • Datavetenskap • Folkhälsovetenskap • Fysisk planering • Innovation • Interaktionsdesign • Maskinteknik • Matematik • Programvaruteknik • Radiokommunikation • Strategisk hållbar utveckling • Telekommunikationssystem • Tillämpad hälsoteknik • Tillämpad signalbehandling • Utveckling av digitala spel • Vårdvetenskap

 7. Världsledande forskning • 42 professorer • 125 doktorander inom teknik • 15 doktorander registrerade vid andra lärosäten • Utbildning på forskarnivå i 15 ämnen • I stort sett en tredjedel av verksamheten är forskning och forskarutbildning • BTH är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling

 8. Utmärkelser • Enligt “Journal of Systems and Software” rankas BTH sexa i världen och nummer ett i EU inom system- och programvaruteknik. • BTH bedöms vara bäst i Sverige och på tredje plats i Europa inom hållbar utveckling, enligt en rapport från “ Alliance for Global Sustainability”.

 9. Internationell miljö • Cirka 15 program ges på engelska • Cirka 8 % internationella studenter • Studenter och personal från 70 olika länder • Samarbete med 70 europeiska lärosäten • Cirka 30 bilaterala avtal med universitet runt om i världen • Student- och personalutbyte, forskningssamarbete, ”Joint Programmes” och distansutbildningar

 10. BTH – in real life“In real life” betyder samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. • BTH deltar i strategiska forskning inom projektet ELLIIT – en satsning på IT och mobil kommunikation –tillsammans med andra högskolor och universitet. • BTH är en av initiativtagarna till och huvudman för Green Charge Sydost – ett brett samverkansprojekt för elfordon i södra Svergie. • BTH samarbetar med Trafikverket för att minska tågförseningar. • BTH samarbetar med Telenor inom flera områden till exempel i gemensamma forskningsprojekt och vad gäller kompetenshöjning. • BTH samarbetar med Ericsson och Compuverde inom området datalagring i molnet. Målet är att utveckla virtuell serverkapacitet för effektiv systemtestning.

 11. BTH – in real life • Vid BTH finns två forskningsmiljöer som stöks av KK-stiftelsen. Den ena fokuserar på framtagning av metoder och verktyg för att utveckla nästa generations hållbara produkter inom tillverkande industri. Den andra fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora datamängder. Forskningen genomförs i samarbete med ett flertalföretag till exempel Ericsson, Telenor och Volvo. • BTH bedriver, tillsammans med Socialdepartementet, Landstinget Blekinge och Karlskrona kommun, projektet SNAC – forskning om hälsa, vård och omsorg för den ökande andelen äldre personer i befolkningen. • BTH samarbetar med Sida i SICD (Scandinavian Institute för Collaboration & Development) där uppdraget är att stödja social och ekonomisk utveckling i Afrika och Sydamerika. • BTH medverkar, tillsammans med Landstinget Blekinge, i projektet PrimCareIT som handlar om hälsa på distans och hur hållbara e-hälsorelaterade tjänster och produkter kan utvecklas.

 12. Följ oss på www.bth.se

More Related