Download
alkohol n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alkohol PowerPoint Presentation

Alkohol

280 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Alkohol

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Alkohol

 2. Alkohol vzniká kvašením cukru • Chemicky se jedná o • ethylalkohol (ethanol) • C2H5OH • CH3-CH2-OH

 3. Farmakokinetika • Alkohol se velmi dobře vstřebává (20% žaludek, zbytek střeva), • rozpouští se snadno ve vodě, dobře prochází biologickými membránami • Distibuuje se do všech orgánů, hlavním cílovým místem je mozek • Vylučuje se jednak nezměněn dechem, potem a močí • Eliminace

 4. Farmakokinetika II • Vylučuje se jednak nezměněn dechem, potem a močí • Eliminace se děje prostřednictvím • Alkoholdehydrogenázy • MEOS (mikrosomální etanolový oxidační systém) –isoenzym P450 • Katalázy Rychlost eliminace je konstatntní, 0,12-0,2 promile za hodinu

 5. Mechanismus účinku • Souvisí se změnami neuromediátorů • Zvýšené uvolňování dopaminu • Potenciace GABA • Ale i dalších moradrenalinu, serotoninu, endogenních opioidů • Podíl má i fyzikálně chemický efekt alkoholu jako organického rozpouštědla

 6. Stadia opilosti • Excitační (lehká opilost) • do 1,5‰ • Hypnotické (středně těžká opilost) • 1,6 - 2‰ • Narkotické (těžká opilost) • Nad 2‰ • Asfyktické (bezvědomí, hrozí zástava dechu) • Nad 3‰

 7. Opilost • Opilost prostá • Ebrieta, ebrietas symplex • Opilost patická • patická ebrieta • charakteristické je malé množství alkoholu, které by normálně nevyvolalo intoxikaci, porucha vědomí s nepochopitelným jednáním, končí terminálním spánkem, po něm je amnesie

 8. Škodlivé užívání - abusus • somatické poškození • poškození trávícího traktu a jater • avitaminózy • poruchy srážení krve a krvetvorby • postižení oběhového systému (kardiomyopatie, arteriální hypertenze) • poškození nervového systému • Polyneuropatie • Atrofie mozku • Alkoholická epilepsie • psychické poškození • depresivní stavy po opilosti

 9. Závislost na alkoholu • psychická i fyzická • rozvoj závislosti: • zvýšená tolerance • postupná ztráta kontroly v pití • zanedbávání jiných potřeb a zájmů • postupně změny myšlení a chování • rozvinutá závislost: • potřeba denní konzumace pro adekvátní fungování • odvykací potíže při abstinenci • ranní doušky, palimsety • okénka (palimsety), třesy • společenské selhávání • pokles tolerance k alkoholu

 10. Klasifikace dle Jellineka • typ  - problémové pití, „sebemedikace“, k odstranění dysforie, tenze, úzkosti, často pití o samotě • typ  - příležitostný abusus, časté pití ve společnosti, následkem somatické poškození • typ  (anglosaský typ – pivo a destiláty) - zhoršená kontrola při zachovalé schopnosti abstinence, nárůst tolerance, typická progrese konzumace, somatické i psychické poškození • typ  (románský typ – víno) - udržování „hladinky“, bez projevů opilosti, výrazná fyzická závislost a poškození • typ  - epizodický abusu (kvartální pijáctví, dipsomanie) s obdobími abstinence

 11. Odvykací stav • Po dlouhodobém intenzivním abusu alkoholu • Nastupuje do do 4-12 hodin po vysazení nebo redukci dávky • nekomplikovaný či s křečemi • Příznaky • třes rukou, víček, jazyka, • pocení, • nevolnost, zvracení, tachykardie, • hypertenze, cefalea, • neklid, úzkost, přechodné halucinace • Odezní do 4-5 dnů • ihned odezní po požití alkoholu či tlumivých látek

 12. Odvykací stav s deliriem • po dlouhodobé, intenzivní konzumaci alkoholu • nástup po 24 až 72 hodinách abstinence • příznaky • poruchy vědomí, kognitivních funkcí, • bludy, halucinace, desorientace • neklid, • tachykardie, pocení, třes, • riziko metabolického rozvratu, • epileptické paroxysmy, • inverze spánku

 13. Terapie odvykacího stavu • detoxifikace • nastolení abstinence potlačením abstinenčních příznaků z odnětí alkoholu • princip zkřížené tolerance s alkoholem dávky benzodiazepinů (diazepam, chlordiazepoxid), postupně se snižující • odvykacího stavu s deliriem • zajištění vitálních funkcí • minerály, thiamin, tekutiny, ionty • benzodiazepiny, neuroleptika

 14. Další poruchy • toxické psychosy: • po dlouhodobé konzumaci alkoholu • vzniká po snížení dávky • alkoholová halucinosa • alkoholová paranoidní psychoza • amnestický syndrom • poruchy krátkodobé paměti • alkoholová demence • Korsakovova psychoza

 15. Léčba • Psychoterapie • Farmakoterapie • anticravingové látky • acamprosat • naltrexon • senzitivizující látky • disulfuram • Léčba duálních diagnóz • Podpůrné látky • nootropika • vitaminy B1, B6 • magnesium

 16. Kuk!