1 / 16

Alkohol

Alkohol. Alkohol vzniká kvašením cukru Chemicky se jedná o ethylalkohol (ethanol) C2H5OH CH3-CH2-OH. Farmakokinetika. Alkohol se velmi dobře vstřebává (20% žaludek, zbytek střeva), rozpouští se snadno ve vodě, dobře prochází biologickými membránami

chiku
Télécharger la présentation

Alkohol

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Alkohol

 2. Alkohol vzniká kvašením cukru • Chemicky se jedná o • ethylalkohol (ethanol) • C2H5OH • CH3-CH2-OH

 3. Farmakokinetika • Alkohol se velmi dobře vstřebává (20% žaludek, zbytek střeva), • rozpouští se snadno ve vodě, dobře prochází biologickými membránami • Distibuuje se do všech orgánů, hlavním cílovým místem je mozek • Vylučuje se jednak nezměněn dechem, potem a močí • Eliminace

 4. Farmakokinetika II • Vylučuje se jednak nezměněn dechem, potem a močí • Eliminace se děje prostřednictvím • Alkoholdehydrogenázy • MEOS (mikrosomální etanolový oxidační systém) –isoenzym P450 • Katalázy Rychlost eliminace je konstatntní, 0,12-0,2 promile za hodinu

 5. Mechanismus účinku • Souvisí se změnami neuromediátorů • Zvýšené uvolňování dopaminu • Potenciace GABA • Ale i dalších moradrenalinu, serotoninu, endogenních opioidů • Podíl má i fyzikálně chemický efekt alkoholu jako organického rozpouštědla

 6. Stadia opilosti • Excitační (lehká opilost) • do 1,5‰ • Hypnotické (středně těžká opilost) • 1,6 - 2‰ • Narkotické (těžká opilost) • Nad 2‰ • Asfyktické (bezvědomí, hrozí zástava dechu) • Nad 3‰

 7. Opilost • Opilost prostá • Ebrieta, ebrietas symplex • Opilost patická • patická ebrieta • charakteristické je malé množství alkoholu, které by normálně nevyvolalo intoxikaci, porucha vědomí s nepochopitelným jednáním, končí terminálním spánkem, po něm je amnesie

 8. Škodlivé užívání - abusus • somatické poškození • poškození trávícího traktu a jater • avitaminózy • poruchy srážení krve a krvetvorby • postižení oběhového systému (kardiomyopatie, arteriální hypertenze) • poškození nervového systému • Polyneuropatie • Atrofie mozku • Alkoholická epilepsie • psychické poškození • depresivní stavy po opilosti

 9. Závislost na alkoholu • psychická i fyzická • rozvoj závislosti: • zvýšená tolerance • postupná ztráta kontroly v pití • zanedbávání jiných potřeb a zájmů • postupně změny myšlení a chování • rozvinutá závislost: • potřeba denní konzumace pro adekvátní fungování • odvykací potíže při abstinenci • ranní doušky, palimsety • okénka (palimsety), třesy • společenské selhávání • pokles tolerance k alkoholu

 10. Klasifikace dle Jellineka • typ  - problémové pití, „sebemedikace“, k odstranění dysforie, tenze, úzkosti, často pití o samotě • typ  - příležitostný abusus, časté pití ve společnosti, následkem somatické poškození • typ  (anglosaský typ – pivo a destiláty) - zhoršená kontrola při zachovalé schopnosti abstinence, nárůst tolerance, typická progrese konzumace, somatické i psychické poškození • typ  (románský typ – víno) - udržování „hladinky“, bez projevů opilosti, výrazná fyzická závislost a poškození • typ  - epizodický abusu (kvartální pijáctví, dipsomanie) s obdobími abstinence

 11. Odvykací stav • Po dlouhodobém intenzivním abusu alkoholu • Nastupuje do do 4-12 hodin po vysazení nebo redukci dávky • nekomplikovaný či s křečemi • Příznaky • třes rukou, víček, jazyka, • pocení, • nevolnost, zvracení, tachykardie, • hypertenze, cefalea, • neklid, úzkost, přechodné halucinace • Odezní do 4-5 dnů • ihned odezní po požití alkoholu či tlumivých látek

 12. Odvykací stav s deliriem • po dlouhodobé, intenzivní konzumaci alkoholu • nástup po 24 až 72 hodinách abstinence • příznaky • poruchy vědomí, kognitivních funkcí, • bludy, halucinace, desorientace • neklid, • tachykardie, pocení, třes, • riziko metabolického rozvratu, • epileptické paroxysmy, • inverze spánku

 13. Terapie odvykacího stavu • detoxifikace • nastolení abstinence potlačením abstinenčních příznaků z odnětí alkoholu • princip zkřížené tolerance s alkoholem dávky benzodiazepinů (diazepam, chlordiazepoxid), postupně se snižující • odvykacího stavu s deliriem • zajištění vitálních funkcí • minerály, thiamin, tekutiny, ionty • benzodiazepiny, neuroleptika

 14. Další poruchy • toxické psychosy: • po dlouhodobé konzumaci alkoholu • vzniká po snížení dávky • alkoholová halucinosa • alkoholová paranoidní psychoza • amnestický syndrom • poruchy krátkodobé paměti • alkoholová demence • Korsakovova psychoza

 15. Léčba • Psychoterapie • Farmakoterapie • anticravingové látky • acamprosat • naltrexon • senzitivizující látky • disulfuram • Léčba duálních diagnóz • Podpůrné látky • nootropika • vitaminy B1, B6 • magnesium

 16. Kuk!

More Related