Download
pz maasland n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PZ MAASLAND PowerPoint Presentation
Download Presentation
PZ MAASLAND

PZ MAASLAND

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PZ MAASLAND

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PZ MAASLAND Lode Smeets Dienst Jeugd en Sociaal

 2. CANNABIS LEGAAL???? Het bezit, gebruik en handel van cannabis is in België verboden. De wet voorziet wel een onderscheid tussen minder- en meerderjarigen.

 3. MINDERJARIGEN De politie zal steeds proces-verbaal opmaken, ongeacht de hoeveelheid in bezit De politie zal steeds je ouders op de hoogte brengen Je wordt doorverwezen naar de hulp-verlening.Katarsis/CAD

 4. MEERDERJARIGEN Ook voor meerderjarigen is cannabis verboden Wel laagste vervolgingsprioriteit bij gebruikershoeveelheid Tenzij er sprake is van verzwarende omstandigheden of verstoring openbare orde

 5. Verzwarende omstandigheden • Gebruik in bijzijn van minderjarigen of hen aanzetten tot gebruik • Lid zijn van een “vereniging” die cannabis teelt • Onder invloed van cannabis beschadigingen toebrengen/ongeval veroorzaken

 6. Openbare orde verstoren Bezit van verdovende middelen in een strafinrichting/jeugdinstelling Bezit in een onderwijsinstelling of in diens onmiddellijke omgeving Openlijk in het bezit zijn op een openbare plaats Bij deze gevallen wordt wél vervolgd

 7. Een jointje kan toch geen kwaad meneer… De jeugd ziet cannabis nog altijd aan als soft-drugs Verstoort de ontwikkeling van de hersenen Nefast voor het geheugen Kan leiden tot psychose en schizofrenie

 8. Tieners en alcohol Wettelijke leeftijden: Bieren: 16 jaar Sterke dranken: 18 jaar Onder sterke drank verstaan wij elke geesthoudende drank vanaf 20 vol.%

 9. Waarom alcohol gevaarlijk is Aanvaard door de maatschappij Introductie in de familiale sfeer Bij kinderen geen link tussen alcohol en gevaar

 10. Grootste gevaren van alcohol bij tieners Alcohol heeft een directe invloed op de ontwikkeling van de hersenen (21-24j) Groepsdruk – bingedrinking Dronkenschap – agressie – foute beslissingen

 11. Deelnemen aan het verkeer onder invloed van drank/drugs Geldboete van 150 tot 12000 Euro Intrekking rijbewijs van 14 dagen tot ……. Mogelijks met de vraag medische of psychologische proeven af te leggen Fietsen is ook deelnemen aan het verkeer!!!

 12. Preventieve maatregelen Basisschool: 6de leerjaar preventieproject MEGA” Middelbaar onderwijs: opvolgproject “leefsleutels” Middelbaar onderwijs: drugcontroles in en rond de school