1 / 11

DISASTER RECOVERY

Robert Mohos ,3IT. DISASTER RECOVERY. Disaster Recovery Planning. Plány pro obnovu činnosti po mimořádné události - Preventivní opatření - Zmírnění následků - Ulehčení obnovy Reakce na mimořádnou událost - Obnova kritických systémů v nouzovém režimu

Télécharger la présentation

DISASTER RECOVERY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Robert Mohos,3IT DISASTER RECOVERY

  2. DisasterRecoveryPlanning • Plány pro obnovu činnosti po mimořádné události - Preventivní opatření - Zmírnění následků - Ulehčení obnovy • Reakce na mimořádnou událost - Obnova kritických systémů v nouzovém režimu - Obnova podpůrných systémů v nouzovém režimu - Celková obnova na úroveň původního stavu • Týká se - HW / SW - Dat - Pracovníků

  3. DisasterRecoveryPlanning Výskyt mimořádných událostí (katastrof, havárií) - Přírodní (povodně, požáry, vichřice, ...) - Lidský zásah (omyl, sabotáž, malware, teroristi, ...) - Vnější prostředí (výpadek el. energie, tel. spojení, ...) - Nutnost záchranných / likvidačních prací

  4. DisasterRecoveryPlanning • Co se stane s organizací když - Dojde ke ztrátě dat - Dojde k úniku dat - Dojde k neoprávněné modifikaci dat -Dojde k výpadku el. energie -IS nepůjde 5m, 10m, 15m, 1h .. 72h

  5. Plánování procesů disasterrecovery VRSTVA 0 – No off-site data VRSTVA 1 – Data backupwith no HotSite (s přepisem) VRSTVA 2 – Data backupwith a HotSite (bez přepisu) VRSTVA 3 – Electronicvaulting VRSTVA 4 – Point-in-timecopies VRSTVA 5 – Transaction integrity VRSTVA 6 – Zeroorlittle data loss VRSTVA 7 – Highlyautomated

  6. Pravděpodobnost realizace konkrétních hrozeb

  7. Tvorba strategie obnovy • Odlišná doba výpadku a cena • Přístupy - Přerušení provozu - Přemístění provozu - Přenesení na třetí stranu - Pojištění

  8. Tvorba strategie obnovy • Trvání doby výpadku - Delší -> vyšší ztráty - Kratší -> vyšší náklady

  9. Shrnutí • Jak přežít mimořádnou událost? - Podpora vedení - Optimální investice - Monitoring provozu -Příprava plánů a jejich aktualizace - Realizace plánů - Školení pracovníků -Pravidelné testování Bezpečnost je nekončící proces

  10. Děkuji za pozornost … • Zdroje: • Obnova po havárii-Disasterrecovery (Aleš Padrta,CESNET, z. s. p. o.) • Sedm vrstev disasterrecovery (Ondřej Bláha,businessworld.cz )

More Related