1 / 8

DISASTER RECOVERY

DISASTER RECOVERY. Aneb – je potřeba počítat s každou možností, či hrozbou…. Takový plán je potřeba, o tom není pochyb…. Co může nastat ? Jak tomu zabránit ? A jak postupovat správně ? Krok po kroku…. Vše záleží na rozsahu škod…. Kolik máme prostředků na obnovu

daryl
Télécharger la présentation

DISASTER RECOVERY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DISASTER RECOVERY Aneb – je potřeba počítat s každou možností, či hrozbou…

  2. Takový plán je potřeba, o tom není pochyb… • Co může nastat ? • Jak tomu zabránit ? • A jak postupovat správně ? Krok po kroku…

  3. Vše záleží na rozsahu škod… • Kolik máme prostředků na obnovu • Co je důležitější a co může počkat

  4. Nikdy by se nám nemělo stát, že přijdeme o vše ! Jak toho docílit ? Vždy chránit svá data úměrně k jejich cennosti a velikosti našeho rozpočtu. Mít od všeho nějakou zálohu. Dosáhnout co nejmenšího počtu lidí, kteří „mají od všeho klíče“.

  5. Prevence vůči vstupu neoprávněných osob • Bezpečnostní dveře -protipožární -vodotěsné -izolační vlastnosti • Přístupový systém na otisk prstu a kód

  6. Alarmy a signalizace • Požární signalizace – detekce kouře, měření teploty • Pohybový senzor • Teplotní snímač přímo v komponentech

  7. Děkuji za pozornost Tento projekt byl možností, jak se seznámit s oblastí našeho oboru, na které hodně záleží a kterou nesmíme opomíjet. Zdaleka jsme se při něm nesetkali se vším, co by nás mohlo potkat, ale díky tomuto úvodu budeme na krizové situace moci reagovat racionálněji a s chladnější hlavou…

More Related