Download
pendidikan moral n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENDIDIKAN MORAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENDIDIKAN MORAL

PENDIDIKAN MORAL

220 Views Download Presentation
Download Presentation

PENDIDIKAN MORAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PENDIDIKAN MORAL MDM SITI HAJJAR A. HAMID OLYMPIA COLLEGE 2013

 2. TopikMinggu 5 • Ethics: Christianity & Hinduism, Toward Different Perspective

 3. Kristian • OLD TESTAMENT: ‘the ten commandments’ yang diperkenalkanolehTuhanmelaluinabi 1-jangan adapadamuTuhan lain dihadapanku 2-jangan bagimuapa-apapatung yang menyerupaiapa-apadi langit, bumi / bawahbumiini 3-jangan menyebutnamaTuhanmudengansembarangan 4-tetaplah ingat & kuduskanhari ‘sabath’ 5-hormatlah ayahmu & ibumu

 4. 6-jangan membunuh 7-jangan berzina 8-jangan mencuri 9-jangan buattuduhanpalsu 10-jangan menginginiapa-apa yang dipunyaiolehjiranmu ’perjanjian lama’ mementingkan; a-justice & fairness b-kejujuran c-membuatbaik

 5. NEW TESTAMENT (perjanjianbaru) • dalam ‘sermon on the mount’, Jesus telahmenyampaikankonsepetikaseperti ‘humility, charity & brotherly love’ • Jesus berkata; • Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven b. Blessed are those who mourn: for they will be comforted c. Blessed are the meek: for the will inherit the earth

 6. d. Blessed are those who hanger & thirst for righteousness for they will be filled e. Blessed are the merciful: for they will be shown mercy f. Blessed are the pure in heart: for they will see the Lord g. Blessed are the peacemakers: for they will be called sons of God h. Blessed are those who are persecuted because of righteousness for there is in the kingdom of heaven

 7. Perspektif agama Hindu: • PenekananetikadalamYamas & Niyamas • YAMAS (mengawal) - kawalan / sekatan - nasihat & garispanduan yang ringkastetapibukan rukundalam Hinduism - dalamajaranini, iamentakrifkankarya yang ideal

 8. 1. Ahimsa – tidakmelakukankecederaanterhadaporang lain denganpemikiran, perkataan & perbuatan. - melakukansikap yang terpuji & berfikiranpositif. 2. Sathyam – tidakmenipuorang lain & mewarisisikapamanah. 3. Asteya – tidakmencuri & menghasutiorang (mempunyai perasaaninginmenghasutijugatidakdibenarkan) 4. Bramacharia – mengamalkansikapterpujidarisegifizikal & rohani 5. Aparigraha – tidakmewarisisikaptamak

 9.  NIYAMAS (mengamalkan) • Satcha – mewarisisikapsucidarisegigeraklaku 2. Santasha– mendapatkepuasanhati /kebahagiaandalam kehidupanmereka & menghormatiorang lain 3.Tepaha– memilikisikapsabardalammenghadapisegala cabaranhidup 4. Suadhaya – mendisplinkanhidup 5. Iswariaparanidha – bersikapsukamendermakepada orang lain

 10. Duabuku yang penting; a. vedas b. upanishad • VEDAS • rekod-rekodtertulis yang menjadipeganganhiduppenganut agama Hindu padamasaitu • terdapatdalam 2 bentuk (tulisan / lisan) • kitab agama yang mengandunginyanyian & pujianterhadapTuhan, lagendaTuhan & lain-lain

 11. b. UPANISHAD • hasildaripadapengubahsuaiankitab Vedas • pengubahsuaiandibuatmengikutalampersekitaran • golonganintelektual yang terlibatdalamprosespengubahsuaian - percayadengankewujudanBrahminism

 12. Topik for week 5.2 EtikadariPerspektif Agama • Sikh • Apa yang dibenarkan / digalakkanoleh agama • Aplikasietikakepadamasyarakat

 13. PENGENALAN • Sikhismesalahsatu agama yang terbesardidunia • Kata Sikhisme berasal dari kata Sikh, yang bererti “murid” atau “pelajar”. • Guru pertamadipanggildengannama ‘Guru Nanak’. • Sikhisme dipengaruhi pergerakan perubahan dalam agama Hindu dan agama islam. • Kaum  Sikh dapat dikenali melalui namanya yang kebanyakan diakhiri Singh untuk lelaki dan Kaur untuk wanita. • Kitab suci Sikh ialah Granth Saheb atau Kitab Tuhan dan terdapat dua : • himpunan iaitu Adi Granth dan Dasam Granth.

 14. MAKSUD NILAI • Nilaikerajinan- usahaberteruan yang penuhdengansemangatketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasidandayausahadalammelakukansesuatuperkara Kamusdewan- kerajinandidefinisikansebagaiperihalrajin, kegiatandanketekunan. • Nilaikejujuran- sikapdanperlakuan yang menunjukanniatbaik, amanahdanikhlastanpamengharapkansebarangbalasan - kamusdewan - perihaljujur, ketulusanhatidankeikhlasan • Nilaikerjasama- usahabaikdanmembina yang dilakukansecarabersamapadaperingkatindividu, komuniti, masyarakatataunegarauntukmencapaisesuatumatlamatsepertipersaudaraan, tanggungjawabbersama, gotongroyang, ketoleranandanperpaduan. Kamusdewan- perkataankerjasamamembawamaksudkerja(usahadansebagainya) bersama-samaatausalingmembantu (antaraduaataubeberapapihak).

 15. Buktinilaikerajinan • Nilaikerajinandalam agama sikhdapatkitalihatdipraktikkandalamsalahsatu K dalam 5K yang wajibdilakukanolehseseorangsikhsaatpembaptisanmerekamenjadi Sikh dan K ituadalahKanghatausikat. - Nilaikerajinandipraktikkandimanaseorangsikhperlulahrajinuntukmembersihkanrambutnya yang panjangitumenggunakansikatataukangh agar kesuciannyaitudapatdikekalkan. • dilihatmelaluisikap Guru Nanak dalamusahanyauntukmenjalankanamanahTuhanuntukmenyebarkanajaran Sikh. Guru Nanak mengembarakeluardarikawasandaerahnyauntukmenyebarkanajaran Sikh yang dianutinyadengangigih. • KisahBhaiLalo – seorangtukangkayu - OrangKayamempersoalkanBhai Lola yang dipiliholeh Guru Nanak untukmenginapdirumahnya - Guru Nanak memerahroti yang diberiolehBhaiLalodanOrangkaya. - setitiksusumenitikdaripadaroti yang diberikanolehBhai Lola manakalasetitikdarahmerahmenitikdaripadaroti yang diberikanolehOrangKaya.

 16. Buktinilaikejujuran • Melaluiperbuatandanperlakuan Guru Nanak – Guru Nanak berharapdirinyabercakapkebenaransahajadantidakberbohong. • nilaikejujurandiamalkandalamajaran Sikh ialahmelaluiajaran Guru Nanak. • Nilaikejujurandiamalkanmelaluicara yang keduaiaitucaraKiratKaro - pengikutsikhperlumencarinafkahdenganjujurtanpamengamalkaneksploitasiataupenipuan. • Petikan berikut turut menjadi bukti bahawa nilai kejujuran itu menjadi kunci ataupun perkara penting dalam agama sikh. "Three things are there in the vessel; Truth, contentment and intellect. The ambrosialName of God is added to it, The Name that is everybody's sustenance. He who absorbs and enjoys it shall be saved. One must not abandon this gift; it should ever remaindear to ones heart. The dark ocean of the world can be crossed by clinging to His feet. Nanak, it is He who is everywhere." (Guru Arjan Dev, Mundawani)

 17. Buktinilaikerjasama • Nilaikerjasamajugadiamalkandalamajaransikhmelaluipembentukan ‘sangat’ oleh Guru nanak. • Guru nanakberharapsemua Sikh dapatmenjadiahlipersekutuan ‘Sangat’ yang dibentuknyaitu. Melaluipembentukansangatinikitadapatlihatbahawa Guru Nanak mahusemua Sikh menyertaipersekutuansuciituuntukmemupuknilaikerjasamaantaramerekadalampersekutuan Sikh. • Buktinya, Semuamereka yang inginmelayanikemanusiaanmelaluiSikhismeharusbergabungdenganPanthsebagaiahlibiasa, danmenerimapembaptisansebagailangkahawal. - konsep ‘langar’ = menyediakanmakananbersama-samatanpamengirakedudukanseseorang. - Tujuan • Menghapuskansistemkasta • Larangpersainganantaralelakidanwanita - MenurutSandeep Singh Brardari, adamengatakanbahawa, "Recognise the light (of God) and do not ask for the caste, There is no castein the next world." (Guru Nanak, Asa)

 18. KerelevanandalampengajaranPendidikan Moral Penerapan nilai mempercayai bahawa Tuhan itu esa • Tuhan merupakan punca prinsip segala kebenaran seperti yang termaktub dalam Kitab Suci Guru Granth Sahib Ji • Prinsip atau ajaran agama Sikh ini dapat menerapkan kepercayaan seseorang untuk lebih mempercayai Tuhan mereka mengikut agama yang dianuti. • Setiap Guru Nanak mengingatkan tentang keesaan Tuhan dan tidak terpesong daripada ajaran agama. Guru-guru Sikh amat menentang penyembahan berhala.

 19. Sabda Guru Nanak, ‘ hanya hati kita yang perlu diistimewakan untuk agama’. Hati memainkan peranan yang penting dalam menghayati agama yang dianuti. Pegangan ini mampu menyedarkan seseorang agar sentiasa sembah kepada Tuhan yang satu dan tidak menyembah selain daripada Tuhan. • Penyembahan selain daripada Tuhan hanya perbuatan yang sia-sia dan terpesong daripada ajaran agama yang dianuti. • Maka, wajarlah dan relevanlah pendedahan terhadap agama Sikh diberikan kepada para pelajar yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Moral untuk menyedarkan mereka akan perbuatan menduakan Tuhan hanya menyesatkan dan memesongkan mereka.

 20. Unsur-unsur kemoralan yang boleh dijadikan sebagai panduan hidup. • Dalam Kitab Suci Guru Granth Sahib Ji (Adi Granth), dapat dilihat unsur-unsur kemoralan di dalam kitab tersebut. Kitab Suci Sikhisme ditulis dalam bentuk puisi dengan tiga komponen penting dalam isi kandungannya iaitu keperluan perkembangan insan, perhubunagn antara manusia, dan penyelarasan kewujudan roh yang disifatkan sebagai maklamat terakhir. • Secara moral, manusia digalakkan membuka minda fikirannya supaya mereka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di persekitarannya. • Nilai moral yang terdapat dalam ajaran sikh ini ini secara tidak langsung dapat menjadikan dan mengajar seseorang mempunyai tingkah laku yang lebih adil dan sederhana (Sachiara atau sifat kendiri yang sebenar dan terbaik). • Setiap unsur-unsur moral yang terdapat dalam kitab Sikhisme dapat dijadikan sebagai panduan kepada murid-murid untuk lebih berpengetahuan luas tentang nilai-nilai moral yang terdapat dalam ajaran agama sikhisme. • Menurut ajaran Guru Nanak, adalah sangat penting dan bermoral bagi seseorang individu menjauhi houmai dan cuba mencapai sachiara. Penyempurnaan sifat kendiri ke peringkat sachiara memerlukan penelitian aspek-aspek khand. Terdapat beberapa khand yang terdapat dalam ajaran guru Nanak.

 21. PrinsipKedamaian • Dalam ajaran agama Sikh, cara perdamaian lebih diutamakan daripada cara kekerasan. Orang Sikh juga diajar sentiasa menjadi wira. • Guru Nanak, Gobind Das telah berkata, ‘ apabila semua ikhtiar tidak dapat dijalankan, maka halalkan cara menuntut kebenaran ddengan mata pedang.’ Seseorang penganut Sikh diwajibkan sentiasa bersedia bagi mempertahankan agama dan sempadan negaranya. • Prinsip damai yang terdapat dalam ajaran agama Sikh ini dapat diambil sebagai contoh terbaik bagi masyarakat atau penganut agama lain atau lebih spesifik kepada murid-murid yang mengambil Pendidikan Moral

 22. NilaiKerjasama> nilaiiniadalahbertujuanuntukmembantu orang lain yang dalamkesusahan.> dikaitkandengannilai ‘wandke chakna’ yang bermaksud berkongsi apa yang sahaja yang dimilikibersama dengan orang lain

 23. > Olehitu, dalampelajaranpendidikan moral merekadiajarsupayamenyemainilaikerjasama di antarasatusama lain.> salahsatutunggak yang dikatakanoleh Guru Nanak adalahberkongsikekayaandalamkomunitidenganmengamalkanWand kay Shako, iaitu "Berkongsi dan berbelanja bersama-sama“. > sebagai seorg pelajar kita tidak boleh mementingkan diri sendiri sebaliknya memberi pertolongan kepada yang memerlukan

 24. Nilaikejujuran • mendidikdanmengajarpelajarsupaya jujurdalamperbuatandanpercakapan. • agama sikhismejugamementingkannilai kejujurandalamkehidupanuntukdiamalkan. • Mengamalkan hidup berumah tangga serta Kirat Karni, iaitu memperoleh pendapatan yang jujur melalui usaha fizikal dan mental semasa menerima rezeki dan rahmat Tuhan seperti yang dinyatakan oleh Guru Nanak.

 25. jikakitainginkansesuatu, kitaperluberusahakerasauntukmendapatkannyasertakitaakandapatrahmatdaripadapencipta. • begitujugadenganpelajar-pelajar, jikainginkankejayaan yang cemerlang, merekaperluusahalebihdanelakkandiridaripadamembuatkerjadengancara yang tidakjujursepertimeniruhasilkerjakawandanmenirudalampeperiksaan. • nilaikejujuranamatpentingdiserapkandalamdiripelajarseperti yang dinyatakandalam agama sikh.

 26. Kesimpulan Sikhisme adalah satu agama yang bukan sahaja mementingkan nilai kerajinan, kasih sayang dan kerjasama tetapi juga nilai-nilai disiplin dalam kehidupan, mengutamakan kesempurnaan, kerohanian, dan ketenteraman dalam diri seseorang serta kewajipan sosial.