Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZŠ Spišský Štvrtok 2013/2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZŠ Spišský Štvrtok 2013/2014

ZŠ Spišský Štvrtok 2013/2014

155 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ZŠ Spišský Štvrtok 2013/2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZŠ Spišský Štvrtok 2013/2014

 2. Najväčšie úspechy školy • Hodnotenia škôl na Slovensku – skoly.ineko.sk • 2014 - hodnotenie v piatich oblastiach: • Testovanie 9 • výsledky v súťažiach (predmetové olympiády) • mimoriadne výsledky • Pedagogický zbor • inšpekcia • finančné zdroje • Údaje za školy – okres Levoča: • ZŠ Spišský Štvrtok, Školská 255 4,1 • ZŠ Spišské Podhradie, Školská 3 3,9 • ZŠ Levoča, G. Haina3,6 • ZŠ Levoča, J. Francisciho3,6 • ZŠ Levoča, Nám. Š. Kluberta3,3 • ZŠ Spišské Podhradie, Palešovo nám. 2,8

 3. Výsledky Testovanie 9 – 2014 • Výsledky Inšpekcia 2014 • 5 – bodová škála v oblastiach: • Riadenia školy – známka 2 • Podmienky výchovy a vzdelávania – známka 2 • Úroveň vyučovania – známka 2 • Ukážky oblastí: • Klíma a kultúra školy (100%), Služba školy (100%), Vnútorný systém hodnotenia a kontroly (90%), Materiálovo – technické podmienky školy (100%), Personálne podmienky (100%), Zohľadňovanie vzdelávacích potrieb žiakov (94%), Rozvíjanie pracovných návykov a zručností detí (96%)...

 4. Úspechy – umiestnenie žiakov v súťažiach: • Okresné (obvodné) kolá:

 5. Úspechy – umiestnenie žiakov v súťažiach: • Krajské kolá: • Celoslovenské kolá:

 6. Materiálovo - technické vybavenie školy:

 7. 2014/2015

 8. Posilnenie pedagogického tímu: • školský psychológ • školský logopéd • sociálny pedagóg • 3 špeciálny pedagógovia • 2 asistenti + nový pán učiteľ MAT

 9. Široká ponuka popoludňajšej činnosti: • ZŠ – krúžky a podpora doučovania: • 36 krúžkov (mažoretky, tenis, bangbinton, ANJ, NEJ, RUJ, kreatívny...) • 36 doučovaní na I. aj II. stupni (zo SJ, MAT, PRÍR. PREDMETOV, GEOGR...) • ZUŠ – pokračujú odbory: • tanečný (pre deti od 1. až po 9. ročník) + aj predškoláci • výtvarný (pokračovanie pre deti 3. a 4. ročníka) • hudobný – klavír (deti 2. ročníka) • chceli sme otvoriť dramatický... • CVČ – začína svoju činnosť: • pravidelná činnosť – krúžky – mladí hasiči + podpora krúžkov u predškolákov • nepravidelná činnosť – podpora exkurzií, akcií školy, návštev divadla, kina, plavárne....

 10. PROJEKTY, do ktorých je škola zapojená:

 11. Čo máme pre Vás pripravené: • - ŠKD ráno od 6.30 do 7.30 a poobede od skončenia vyučovania až do 17.00 • školský bufet s ponukou zdravých jedál • tablety vo vyučovaní • ďalšie interaktívne tabule • nové priestory kancelárií pre • odborných zamestnancov • R rekonštrukcie kabinetov • a tried

 12. Thank you!