1 / 21

MORIA: Hobbes och Locke

MORIA: Hobbes och Locke. Hobbes (1588 – 1679) och John Locke (1632-1704). Statens legitimitet (Varför en stat och dess gräns) Naturtillståndet Kontraktualism Rätten till egendom (Personlig identitet). Hobbes naturtillstånd.

elden
Télécharger la présentation

MORIA: Hobbes och Locke

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MORIA: Hobbes och Locke

 2. Hobbes (1588 – 1679) och John Locke (1632-1704) Statens legitimitet (Varför en stat och dess gräns) Naturtillståndet Kontraktualism Rätten till egendom (Personlig identitet)

 3. Hobbes naturtillstånd Hypotetiskt – inte faktiskt tillstånd: hur skulle samhället se ut utan en stat? Människans natur är i huvudsak egoistisk Inga långsiktiga samarbeten är möjliga Alla människor är likar

 4. Allas krig mot alla Tre orsaker till konflikt • Konkurrens - vinst • Avsaknad av tillit - säkerhet • Ärelystnad - rykte The right ofnature ”the libertyeach man hathtousehispower, as hewillhimself, for the preservationofhisownnature, that is tosay, hisownlife, and consequentlyofdoinganythingwhich, in hisownjudgment and reason, heshallconcieveto be the aptestmeansthereunto”

 5. Naturlagarna Inses genom förnuftet: utvägen från naturtillståndet (prudentiellt motiverade) Första lagen: Bevara och sök fred Andra lagen: Ge upp (delar av) din naturliga rättighet om andra är beredda att göra detsamma Tredje lagen: Efterlev förbundet Fler lagar: var beredd att avstå samma frihet som du vill kräva att andra ska avstå

 6. Varför ska vi lyda förbundslagarna? Problem of the fool • Vi kan inte överleva på egen hand • För att överleva behöver vi kunna lita på människor • Vi kan bara lita på andra om vi tror att de kommer följa förbundet • Om vi inte lever upp till förbundet kommer de bara hjälpa oss om de felaktigt tror att vi kommer leva upp till det • Om vi bryter mot förbundet kommer vi bli upptäckta Som extra säkerhet för att vi ska lyda förbundet så bör det också finnas en instans som bestraffar de som inte gör det

 7. Statens villkor Alla måste ge upp sin right ofnature för att de tjänar på det Staten måste kunna försäkra sig om att förbundet efterlevs Makten måste ges till någon eller några som kan bestämma vad som ska gälla Om flera delar makten kommer dessa att vara i ett naturtillstånd i förhållande till varandra Endast en kan styra

 8. Suvärenens plikter Härskaren ska garantera fred och medborgarnas liv. Det är för bevarandet av det senare som staten inrättats. Om härskaren bryter mot detta inträder naturtillståndet. Härskaren kan inte avsättas. Det är vi som genom att ingå i förbundet gett härskaren makten och att göra uppror vore att gå emot ett givet löfte (och att återgå till naturtillståndet) Härskaren är i övrigt fri att besluta som denne behagar. T.ex äganderätt, familjebildningosv. Vi kan inte ge upp vår rätt till självförsvar

 9. Egoism (1) Psykologisk egoism Tautolog egoism: vi agerar alltid för att tillfredsställa våra begär (altruistiska begär är också begär) Kausal egoism: vi agerar egoistiskt för att det har lett till belöningar tidigare i livet Traditionell egoism: vi agerar för att nå det vi tror är bäst för oss

 10. Egoism (2) Etisk egoism Rationell egoism: vi har skäl att göra det som är bäst för oss Individuell etisk egoism: alla ska främja mitt bästa Universell etisk egoism: alla bör främja sitt bästa Är Hobbes en egoist? Erkänner altruistiska känslor? Andra moraliska principer än egenintresse? (löften?)

 11. Lockes naturtillstånd Hypotetiskt tillstånd Människan är inte egoistisk Alla människor har samma naturliga (negativa) rättigheter (Frihet och jämlikhet) Tillräckligt med resurser

 12. Naturlagarna ”The stateofnature has a lawofnaturetogovern it, whichobligeseveryone, and reasonwhich is thatlaw, teaches all mankindwhowillbutconsult it, thatbeingall equal and independent, no oneoughtto harm another in hislife, health, liberty, or possessions” (Sec.6). Naturlagarna säger alltså att man inte får skada någon annan, ta hans eller hennes ägodelar eller inkräkta på hans eller hennes frihet. Enligt naturlagarna har var och en rätt att straffa någon som bryter mot dessa Naturlagarna kan inses med förnuftet

 13. Samhällskontraktet I naturtillståndet finns naturlagar och resurser, varför ska vi då ha en stat? Någon kan bryta mot naturlagen (Hobbes naturtillstånd hotar) Alla har rätt att skippa rättvisa men kommer brottsoffrets rättvisa vara proportionerligt? Kommer brottsoffret ha förutsättningarna att utmäta rättvisa?  Skyddsammansslutning

 14. Nattväktarstaten Medlemmarna i skyddsammanslutningen kommer överlåta sin rätt att straffa till sammanslutningen De kommer också betala vad som krävs för att sammanslutning ska utföra uppgiften Till slut kommer en sammanslutning att dominera i geografiskt område  stat Staten kan inte ta på sig ytterligare uppgifter (inte mer skatt) (Några enstaka kan vilja leva utanför)

 15. Statens legitimitet (uppror) I Hobbes stat är det fel att avsätta suveränen så länge denne skyddar ditt liv och lem I Lockes stat är målet att staten ska skydda medborgarnas liv, frihet och egendom samt straffa de som bryter mot naturlagen  Rätt att göra revolution om de styrande systematiskt bryter mot naturrätten

 16. Äganderätt I Hobbes naturtillstånd finns ingen äganderätt I Hobbes stat bestämmer suveränen Locke: Alla äger sig själva och frukten av sitt arbete Ingen äger mark från början men genom att blanda sitt arbete med med någonting kommer man att äga det. Egendom kan också köpas eller säljas– om det sker på rätt sätt

 17. Lockes två förbehåll Två förbehåll: • Man kan äga så mycket man kan dra nytta av utan att det går till spillo. • Man måste lämna tillräckligt mycket och lika bra åt andra Initialt finns det gott om land Pengar är mer bestående och går sålunda inte till spillo • Tillåtet att äga mer land • Ont om land. Allas krig mot alla hotar? • Behov av staten (vad hände med andra förbehållet?) Problem för Locke: Saft och barn

 18. Exkurs: Locke om personlig identitet Vad gör något bestående över tid? Skeppsanalogin Kvalitativ och numerisk identitet Varför den metafysiska frågan är praktiskt-filosofiskt viktig Planera för/bestämma över sin egen framtid Om en person ska bestraffas för något den gjort? Svårt att uppfylla förpliktelser till andra personer (löften, tacksamhet)

 19. Lockes utmaning När jordelivet avslutas kan vi kanske komma till helvetet Två samtida uppfattningar: vi är själar Vi är kroppar Finns det en teori om personlig identitet som fungerar för båda? Och som dessutom Förklarar hur vi kan identifiera oss själva som samma person över tid? Förklarar varför vi är har ett intresse för vår framtid?

 20. Minnen Vi minns tidigare delar av våra liv Pojke = soldat = gammal man Vissa personer minns andras liv Många personer minns Ceasars liv

 21. Psykologisk kontinuitet En person vid tidpunkt x är identisk med en person vid tidpunkt y om det finns en överlappande kedja av psykologisk kontinuitet Psykologisk kontinuitet: minnen, känslor, planer, personlighetsdrag osv Problem: Koma Mänsklig replikering Brain fission

More Related