1 / 12

Hvordan skrives en ansøgning om forskerstilling (scholarstipendiat til professorat)

Hvordan skrives en ansøgning om forskerstilling (scholarstipendiat til professorat). Opstilling af forskningsplan og CV. Stillingskategorier. forskningsårsstuderende forskningsstipendiat (klinisk assistent) ph.d.stipendiat adjunkt lektorat professorat

Télécharger la présentation

Hvordan skrives en ansøgning om forskerstilling (scholarstipendiat til professorat)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hvordan skrives en ansøgning om forskerstilling (scholarstipendiat til professorat) Opstilling af forskningsplan og CV

 2. Stillingskategorier • forskningsårsstuderende • forskningsstipendiat (klinisk assistent) • ph.d.stipendiat • adjunkt • lektorat • professorat • andet (forskningsoverlæge, seniorforsker, forskningsleder, forskningschef, institutbestyrer, mf)

 3. Forskerstuderende (ph.d.) • forskningsårsstuderende • forskningsstipendiat (klinisk assistent) • ph.d.stipendiat

 4. Postdoc og seniorniveau • adjunkt og forsker • lektorat (forskning-, klinisk, adjungeret, gæste-lektorat, tidsbegrænset, permanent) • professorat (d.o. + æresprofessorat • forskningsoverlæge, seniorforsker, mf)

 5. forskerstuderende vurderes primært på projektet og forskningsmiljøetseniorforskere vurderes på deres meritter og forskningsplaner

 6. Værd at kigge på evalueringskriterier eksempel: professorat • stillingsrelaterede forhold (§14 kvalificeret, tidligere stillinger) • Akademiske titler (ph.d., dr.med) • Forskning (artikler (antal, kvalitet, førsteforfatterskaber mm), kerneområde, diversitet, rød tråd, er der en stigende aktivitet??) • Forskningsledelse (formel uddannelse, kurser, opbygning af forskningsgruppe) • bedømmelsesarbejde (reviewer, opponent på afhandling) • Supervision og undervisning (vejledte og igangværende ph.d.forløb, præ- og postgraduat undervisning • formidling • andet (udlandsophold, samarbejdsrelationer, netværk, patenter)

 7. Indholdet i en stillingsansøgning • selve ansøgningen • CV • protokol eller forskningsplan (fx 5-årig) • andre bilag fx anbefalinger

 8. ansøgningen • basisoplysninger (hvem ansøger, hvilken stilling søges mm) • hvorfor søges stillingen • kvalifikationer • match mellem stillingens indhold og kvalifikationer/projekt • stå til rådighed med yderligere oplysninger

 9. Curriculum Vitae • novicens vs seniorforskerens CV • eksempel

 10. Protokol • typisk en eller flere 5-siders projektbeskrivelser, evt ph.d.protokol • baggrund • formål og hypoteser • metodevalg • statistiske overvejelser • etiske forhold • tid og sted for forsøgenes udførelse • referencer

 11. Forskningsplan • typisk 5-årig • beskrivelse af 1-3 kerneområder med rod i hidtidig forskning • plan for uddannelse af forskere på afdelingen • fremme af andres projekter • fundraising • samarbejder og netværk(universitetshospitalet, nationalt, internationalt)

 12. Husk! • læs opslaget grundigt • skaf eventuelt yderligere oplysninger • vær korrekt, ærlig og fremfør alle væsentlig forhold (og lad være med at fremføre uvæsentlige forhold) • få dig selv frem i ansøgningen • tidlig karriereplanlægning er vigtig

More Related