Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Offentlig djurskyddskontroll PowerPoint Presentation
Download Presentation
Offentlig djurskyddskontroll

Offentlig djurskyddskontroll

193 Views Download Presentation
Download Presentation

Offentlig djurskyddskontroll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Offentlig djurskyddskontroll Karin Lundborg Veterinär- och djurskyddsenheten, Skara

 2. Smittskydd Livsmedel Allmänna veterinärfrågor Djurskydd

 3. Djurskyddskontroll Västra Götaland Fyra orter: Borås, Göteborg, Skara, Uddevalla 28 (-40) djurskyddskontrollanter 5 länsveterinärer (Skara) 1 jurist (Skara)

 4. Offentlig djurskyddskontroll Jordbruksverkets föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll: • Planerad kontroll – fokus på livsmedelsprod. djur • Riskbaserad • Extra offentlig kontroll debiteras

 5. Anmälan Djurskyddstelefonen: 031-60 71 72 Vardagar 9-12, 13-15, övrig tid hänvisas till polisen Den som anmäler har rätt att vara anonym

 6. 2011 • 1 879 anmälningar (merparten gällde sällskapsdjur) • 3 979 kontroller (varav 29 % var kontroll efter en anm.) • 385 förelägganden • 162 omhändertaganden av djur (143 sällskapsdjur) • 46 djurförbud

 7. Stora befogenheter 27 § Djurskyddslagen • Rätt att på begäran få upplysningar och ta del av handlingar. • Få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls och som berör djurhållningen och där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover. • Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs!

 8. Omhändertagandeav djur • 31 § • Länsstyrelsen ska besluta att ett djur ska • tas om hand genom polismyndighetens försorg om • djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av kontrollmyndigheten, • ett beslut som meddelas enligt 26 § inte följs och beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, • ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs, • den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri, eller • den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen har dömts för brott mot djurskyddslagen

 9. 32 § Om ett djur är utsatt för lidande ska Länsstyrelsen eller polismyndigheten besluta att djuret omedelbart ska omhändertas om • det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt, • ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, eller • det i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från djurskyddssynpunkt • Om beslutet meddelats av polismyndigheten ska beslutet underställas länsstyrelsen. • Omhändertagandet ska ske genom polismyndighetens försorg.

 10. Djurförbud 29 § Djurskyddslagen • inte följer ett beslut meddelat enligt 26 § och som är av väsentlig betydelse ur djurskyddssynpunkt • allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur • har misshandlat ett djur • har dömts för djurplågeri enligt brottsbalken • vid upprepade tillfällen dömts för brott mot denna lag eller mot föreskrifter eller vid upprepade förelägganden Förbud skall inte meddelas om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa.

 11. Kopplingen till våld i nära relation - problemområden • Om den som ringer vill anmäla misshandel av ett djur men inte har uppmärksammat några andra djurskyddsproblem så hänvisar vi till polisen. • Djurägaransvar • Omhändertagande Djurförbudsprövning

 12. Ärende 1 • Planerad kontroll på hästgård 24 januari 2008 • På gården fanns en inhyrd häst vars ägare inte hörts av sedan den 11 november 2007, hästen sköttes av de övriga hästägarna utan att något avtal fanns, de ansåg nu att de inte längre kunde ta på sig det ansvaret

 13. Ägaren gick inte att få tag i, släktingarna kunde inte lösa problemet, hästen uppgavs egentligen tillhöra den omyndige sonen Hästen omhändertogs, djurförbudsprövning Yttrande från djurägaren: Hotad av sin före detta sambo, flytt till Kvinnojour i november 2007, muntligt avtal med en av de andra hästägarna och med stallägaren, släktingar kom dit i februari 2008 för att ta hand om hästen som då var borta

 14. Djurförbudsprövning: Beslut: Djurförbud Motivering: • Lång tid mellan den 11/11 och den 24/1 – borde ha kunnat ordna (och betala) för skötsel och foder • Fälld för kontraktsbrott januari 2008 – misskött en annan häst som hon haft på foder

 15. Ärende 2 • Djurförbud 2008 pga. övergett kaniner i samband med en flytt. • Vid kontroll 2011 upptäcks att hon har djur, uppger dock att det är dotterns (som bor mest hos pappan) samt sambons

 16. Ansöker om att få sitt djurförbud upphävt, hävdar att den brådstörtade flykten berodde på trakasserier och hot från före detta svärmor, detta ska vara polisanmält • Någon polisanmälan finns inte hos polisen, nu har vi uppmanat kvinnan att inkomma med handlingar som kan styrka hennes version

 17. Ärende 3 • Kontroll efter anmälan 9 juni 2009 –två katter, tre kaniner och sex hundar däribland en tik som inte kan valpa – djurägarna har inga pengar till bensin • Lst kör hunden till veterinär som anser att hunden av djurskyddsskäl genast ska avlivas, djurägarna ”svartlistade”, lst omhändertar hunden och fattar beslut om avlivning

 18. Djurförbudsprövning – ej djurförbud 19 oktober 2009 – anmälan om fyra katter och två kaniner som lämnats kvar efter en flytt, kvinnan uppger att de åker varje dag för att se till djuren och att katterna snart ska flytta med och att kaninerna är sålda 3 juni 2010 inkommer en anmälan om en vanvårdad häst från en veterinär

 19. Kvinnan går ej att få tag i, bland annat söks hon på den gamla adressen där de två kaninerna fortfarande finns kvar Mannen uppger att djuren är kvinnans och att han helt saknar ekonomiska medel, kvinnan är försvunnen sedan 7 dagar Hästen omhändertas den 9 juni 2010 Den 14 juni 2010 anmälan om övergivna hundar, hundarna omhändertas

 20. Djurförbudsprövning Yttrande: Misshandlad under flera års tid, förhindrar att sköta djuren av mannen, inlagd inom psykvården, nu boende på kvinnojour Beslut: Djurförbud Upprepade tillfällen av bristande vård, Bristande insikt

 21. Efter djurförbudet – omhändertagit djur (katter) där tre gånger. Sista gången uppgavs att katterna var mannens.