Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forsvar Offentlig Pensjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forsvar Offentlig Pensjon

Forsvar Offentlig Pensjon

101 Views Download Presentation
Download Presentation

Forsvar Offentlig Pensjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Forsvar Offentlig Pensjon

 2. Hvem er aksjon forsvar offentlig pensjon • Noen tillitsvalgte fra forskjellige fagforeninger tok initiativet til Forsvar Offentlig Pensjon i etterkant av oppgjøret i privat sektor i 2008. • Førte til et møte i Oslo 2. september 2008, dette kan man si ble starten på aksjonen.

 3. Hvaville vi?

 4. Tok initiativ til å få produsert ”Mye å miste” av Magnus Marsdal. • Så behovet for å få popularisert ”vanskelig tilgjengelig” pensjonsstoff.

 5. Hva sto vi opp mot? Stortingsforlikets metode for å kutte i pensjonene. Kutt i folketrygden på 20% fram til 2050 ved bruk av: • Levealderjustering • Avkortning • Redusert indeksering • Alleårsregel i stedet for besteårsregel

 6. Hva har vi oppnådd i off. sektor? • Vi har beholdt en sosial og god AFP ordning. • Vi har fortsatt sluttlønnsprinsippet 66-65-30. • Vi slipper nøytraliteten. • Levealdersjustering vil redusere pensjonen, eller tvinge ansatte til å jobbe lenger. • Underregulering vil drive ned verdien av medlemmenes pensjoner.

 7. Sluttlønn • Vi har beholdt prinsippet med pensjon beregnet ut fra sluttlønn forutsatt 30 års opptjening. • Sluttlønnsprinsippet sikrer bedre pensjon for de aller fleste. Få har jevn inntekt i 40 år. • Opptjeningstiden i staten er gjennomsnittlig 33 år, i kommunal sektor er den 26 år, for kvinnelige AFP pensjonister i kommunene (klp) er den 21,6 år.

 8. Resultatet er etter vårt syn bra – MEN: • vi har ikke har sluppet levealdersjustering og underregulering av pensjonen • vi har beholdt den usosiale og urettferdige utestengningen av ansatte med små stillinger. • Dessuten: hva med de unge?

 9. Hvorfor – hva skjer? • Angrepene på pensjonsordningene skjer over hele Europa, markedsliberalisme, ”inndragning/ tilgjengeliggjøring” av offentlig kapital • Rasering av velferdsstaten • Individualisering • Privatisering

 10. Hvorfor kutt? ”Økonomiske utfordringer” • Utbetalingene skal reduseres med over 20% fram mot 2050. ”dagens pensjonssystem stimulerer for lite til arbeid” • Pensjonen skal ”motivere” til å stå lenger i jobb gjennom at tidlig pensjonsavgang gir lavere pensjon (kan også kalles økonomisk tvang)‏

 11. Det handler om prinsipper • Velferdsstatlige løsninger • Kollektive ordninger framfor individuelle • Trygghet framfor spekulasjon • Mot arbeidslinjas menneskeforakt • Likestilling: Kvinner taper • Forsvar av opparbeidete rettigheter

 12. Definisjon av «fulltid»: Lønnsinntekt over 280.000 kr i året. Hvor mange jobber til de er 67?

 13. Ulike yrkers levealder LO-kongressen 05 vedtok: «En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. […] Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo.» • Prest: 81,0 • Arkitekt: 80,6 • Lege: 80,4 • Rørlegger: 75,7 • Trykker: 74,8 • Servitør: 71,9 • Taxisjåfør: 71,9 • Renholder: 71,4 • Kokk: 71,1 • Tallene gjelder menn 1996–2000 (Statistisk sentralbyrå)‏

 14. Åpninga av LO kongressen

 15. Gullkantet pensjonsavtale? • Siv Jensen, ”hvordan kan statsministeren se hardt arbeidende folk i øynene og si at fordi de jobber i private bedrifter, så skal de godta alvorlige kutt i sine pensjoner i fremtiden, mens han har skjermet de som jobber i offentlig sektor”.

 16. MEN…. • Hva med unge (født etter 1963)? • Hva med de født 1953 – 1963? • Hva med de som har mer enn 15 år igjen til de er 67? • Hva med muligheten for å skifte jobb fra offentlig til privat uten store tap? • Hva skjer med særaldersgrensene?

 17. MEN – flere spørsmål… • Hva skjer med uføredelen i offentlig tjenestepensjon når uføretrygdsystemet endres? • Hvor lenge kan systemet overleve med så ulike AFP-ordninger? • Hva skjer når mange nok oppdager at de ikke kan gå av fordi de har tjent for lite???

 18. Framover • Forsvar Offentlig Pensjon fortsetter – vi trenger penger! • Grunnlovsvernet må prøves rettslig • Uføretrygden må forsvares! • Vi bidrar gjerne hvis noen yngre enn oss vil ta opp kampen – • Gode pensjonsordninger er en bærebjelke i velferdsstaten!

 19. Forsvar Offentlig Pensjon www.forsvarpensjon.no